Fornybar energi og vindkraft

Vindmller
Fornybar energi og infrastruktur er satsingsområder i DNB, både i Norge og internasjonalt. Vindkraft er en viktig del av denne satsingen.
DNB skal bidra med totalt 450 milliarder kroner til finansiering og tilrettelegging av fornybar energi og fornybar infrastruktur i perioden frem mot 2025. Vi satser på dette fordi produksjon av fornybar energi er helt avgjørende for å redusere klimautslippene og hele samfunnets overgang til et lavkarbonsamfunn. Vi låner penger til kunder som har vindkraftprosjekter både på land og til havs, og de fleste prosjektene er utenfor Norden. I tillegg til gjeldsfinansiering, hjelper vi kundene våre med å hente egenkapital.
 

Vår vurdering

Når vi velger hvilke bedrifter vi skal hjelpe, vurderer vi ikke bare finansielle faktorer, men også hvordan kunden ivaretar miljø og sosiale forhold, og at de har god eierstyring. For vindkraftprosjekter legger vi også vekt på at utbyggernes egne vurderinger er grundige og at de har god dialog med alle relevante interessenter, for å sikre et godt beslutningsgrunnlag. 

Om vi mener at én av disse faktorene ikke er tilstrekkelig ivaretatt, vil vi ikke støtte bedriften eller prosjektet.

Vår rolle

I Norge har det vært stor debatt om vindkraft og vi får ofte spørsmål om DNBs rolle. Vi opplever at vindkraft blir sett på som en naturlig del av energimiksen i de fleste landene der vi opererer. Vindkraft representerer også oftest det rimeligste alternativet for karbonfri energi.  Det er viktig for forbrukerne, som betaler for strømmen.

I Norge har vi en grundig konsesjonsprosess for vindkraft, som ivaretas av NVE/OED, og som sikrer et tilfredsstillende grunnlag for bygging og drift av en vindpark. I tillegg støtter vi pågående initiativ om å ytterligere forbedre konsesjonsprosessen.
 

Vi ønsker å bidra til en bærekraftig vekst i norsk næringsliv. Her er noen av våre ambisjoner fram mot 2025:

  • DNB skal bidra med totalt 450 milliarder kroner til finansiering og tilrettelegging av fornybar energi og fornybar infrastruktur. Dette er summen av kapital som tilføres bedriftene i form av egenkapital, obligasjoner, tradisjonelle banklån og eventuelle finansielle risikoreduserende tiltak som rentesikring, kraftprissikring, valutasikring etc. 
  • DNB skal bidra med totalt 130 milliarder kroner til finansiering av grønn eiendom. 
  • I 2020 skal alle nye og refinansierte shippinglån inkludere en klausul om ansvarlig skipsresirkulering. 
  • Bærekraft skal inngå som en del av risikovurderingen for lån til bedrifter.
  • DNBs oppstartsloser skal hvert år hjelpe minst 5 000 oppstartsbedrifter.
  • DNB skal bidra med 200 millioner kroner i Vekstlån til bedrifter som trenger kapital for å vokse.