Skatt på andeler i verdipapirfond for privatpersoner

Skattefordeler

Sparing i aksje- og kombinasjonsfond gir deg to skattefordeler:
  • Skattefri avkastning
    Skjermingsfradraget gjør at deler av gevinsten når du sparer i aksje- og kombinasjonsfond blir skattefri. Du  betaler kun skatt av avkastningen som overstiger skjermingsrenten.
  • Langsiktig skattekreditt
    Avkastning utover skjermingsrenten er skattepliktig, men du må ikke betale skatten før du selger andelene dine. Så lenge du holder pengene i ro blir altså skattebeløpet stående i aksjefondet og gir deg enda mer avkastning på lang sikt.

Skatten vil avhenge av fondets aksjeandel

Type fond
Skatt
Aksjefond 30,59%
Kombinasjonsfond
- Mellom 20 % og 80 % aksjeandel 23% / 30,59%
Se nedenfor
- Under 20 % aksjeandel
23%
Obligasjonsfond 23%
Pengemarkedsfond 23%
Kombinasjonsfond med aksjeandel mellom 20% og 80% beskattes i forhold til beregnet renteandel og aksjeandel i produktet.

Gevinstbeskatning:
  • Realisert gevinst kommer til beskatning det året andelene selges
  • Realisert tap er tilsvarende fradragsberettiget
  • Skatteberegningen vises i årsrapporten dersom du har innløst fondsandeler. Disse tallene blir automatisk oversendt Skatteetaten
Realisert gevinst/tap er skattepliktig uavhengig av hvor lenge andelshaver har eid andelene. Overføring/flytting mellom fond blir ansett som realisasjon. Det er prinsippet "først inn, først ut" som gjelder. Med andre ord er det alltid de eldste fondsandelene dine i aktuelt fond som selges først.
 
Skjermingsfradrag for aksje- og kombinasjonsfond
Privatpersoner kan redusere aksjeinntekt med opparebeidet skjermingsfradrag. Skjermingsfradrag er den andel av utbytte og aksjegevinster private andelseiere kan motta skattefritt. Skjermingsfradraget fastsettes ved å multiplisere skjermingsgrunnlaget med skjermingsrenten.

Skjermingen tilordnes andelseier den 31. desember i inntektsåret. Det vil si at man ikke opparbeider skjermingsfradrag det året du selger andelene dine.

Formuesbeskatning:
Andeler i verdipapirfond er skattepliktig formue og verdsettes til andelsverdien 1. januar i skattefastsettingsåret. Aksjeandelen i verdipapirfond verdsettes til 90 prosent av aksjeandelens verdi.

All nødvendig informasjon er forhåndsberegnet av forvaltningsselskapet og fremkommer på årsoppgaven som blir sendt til alle andelseiere i slutten av januar hvert år.

Se også: Skatt på pengemarkeds- og obligasjonsfond