Skatt på andeler i verdipapirfond for privatpersoner

Skattefordeler

Sparing i aksje- og kombinasjonsfond gir deg tre skattefordeler:
 • Skattefri avkastning
  Skjermingsfradraget gjør at deler av gevinsten når du sparer i aksje- og kombinasjonsfond blir skattefri. Du  betaler kun skatt av avkastningen som overstiger skjermingsrenten.
 • Langsiktig skattekreditt
  Avkastning utover skjermingsrenten er skattepliktig, men du må ikke betale skatten før du selger andelene dine. Så lenge du holder pengene i ro blir altså skattebeløpet stående i aksjefondet og gir deg enda mer avkastning på lang sikt.
 • Formuesrabatt på aksjeandel
  Formuesrabatt på aksjeandelen i verdipapirfond er 25 % for inntektsåret 2019.

Gevinstbeskatningen vil avhenge av fondets aksjeandel

Inntektsåret 2019  
Type fond
Skatt
Aksjefond 31,68%
Kombinasjonsfond
- Mellom 20 % og 80 % aksjeandel 22% / 31,68%
Se nedenfor
- Under 20 % aksjeandel
22%
Obligasjonsfond 22%
Pengemarkedsfond 22%

Kombinasjonsfond med aksjeandel mellom 20% og 80% beskattes i forhold til beregnet renteandel og aksjeandel i produktet.

Mer informasjon om gevinstbeskatning:
 • Realisert gevinst kommer til beskatning det året andelene selges
 • Realisert tap er tilsvarende fradragsberettiget
 • Skatteberegningen vises i årsrapporten dersom du har innløst fondsandeler. Disse tallene blir automatisk oversendt Skatteetaten
Realisert gevinst/tap er skattepliktig uavhengig av hvor lenge andelshaver har eid andelene. Overføring/flytting mellom fond blir ansett som realisasjon. Det er prinsippet "først inn, først ut" som gjelder. Med andre ord er det alltid de eldste fondsandelene dine i aktuelt fond som selges først.
 
Skjermingsfradrag for aksje- og kombinasjonsfond
Privatpersoner kan redusere aksjeinntekt med opparbeidet skjermingsfradrag. Skjermingsfradrag er den andel av utbytte og aksjegevinster private andelseiere kan motta skattefritt. Skjermingsfradraget fastsettes ved å multiplisere skjermingsgrunnlaget med skjermingsrenten.

Skjermingen tilordnes andelseier den 31. desember i inntektsåret. Det vil si at man ikke opparbeider skjermingsfradrag det året du selger andelene dine.

Formuesbeskatning:
Andeler i verdipapirfond er skattepliktig formue og verdsettes til andelsverdien 1. januar i skattefastsettingsåret. 

All nødvendig informasjon er forhåndsberegnet av forvaltningsselskapet og fremkommer på årsoppgaven som blir sendt til alle andelseiere i slutten av januar hvert år.

Se også: Skatt på pengemarkeds- og obligasjonsfond