Skatt på pengemarkeds- og obligasjonsfond

Beskatning av pengemarkeds- og obligasjonsfond

Formuesbeskatning:
Eiere av verdipapirfond betaler formueskatt av markedsverdien på fondet. All informasjon du trenger vil du finne på årsoppgaven. Den får du fra forvaltningsselskapet i slutten av januar hvert år. 

Todelt beskatning:
I pengemarkeds- og obligasjonsfond skatter du av opptjente renter hvert år, på samme måte som for bankinnskudd.

I tillegg kommer kursgevinster/tap til beskatning/likningsmessig fradrag ved innløsning. Dersom du har innløst/realisert andeler i løpet av året, vil dette fremgå av selvangivelsen året etter.

Både renteinntekter og kursgevinster beskattes som med 22 prosent. Realisert tap er tilsvarende fradragsberettiget.

Realisert gevinst/tap gir skattemessige konsekvenser uavhengig av hvor lenge andelshaver har eid andelene. Overføring/flytting mellom fond blir ansett som realisasjon.

Renter beregnes for hvert år, og blir reinvestert i fondet hver 31. desember. Når du kjøper andeler i obligasjons– eller pengemarkedsfond er opptjente renter fra årsskiftet og frem til kjøpstidspunktet inkludert i kjøpesummen. Dette forklarer hvordan antall andeler i obligasjons- og pengemarkedsfond øker fra 31.12 til 01.01 hvert år.

NB! Hvis andelene ble kjøpt 01. juli, vil ca. halvparten av disse rentene være den reelle gevinsten, fordi opptjente renter fra årsskiftet og frem til kjøpstidspunktet er inkludert i kjøpesummen. Dette kan virke forvirrende, men pengemarkedsfond fungerer på en annen måte enn hvis du har pengene på en vanlig bankkonto.

Ved årsslutt utbetales utbytte til andelseierne. Utbyttet tilsvarer fondets skattemessige overskudd og utbetales til andelseierne i form av nye andeler i fondet. Eksempel: Dersom utbyttet er to kroner per andel, vil kursen falle med to kroner ved utbetalingstidspunktet. 

Se også: Skatt på aksje- og kombinasjonsfond