Vi gir deg her noen tips om hvordan du kan sikre din bedrift mot uforutsette hendelser i rentemarkedet, både om du er investor eller låntaker.

For bedriftskunder:

Hva er rentesikring?

pengerDet norske rentemarkedet er et marked som hele tiden skal gjenspeile den økonomiske situasjonen i Norge samt forventningene til fremtidig utvikling både politisk og økonomisk.
 
I tillegg til disse innenlandske forhold, påvirkes vårt rentemarked også av nivået på renter internasjonalt - spesielt det amerikanske og det europeiske markedet. Endringer i verdensbildet gir derfor også bevegelser i norske renter og påvirker kunder direkte.
 
Større konkurranse i de fleste bransjer har også gitt kundene større utfordringer med tanke på rentestyring og vi ser stadig større bruk av derivater for å sikre kontantstrømmer på lån. Forutsigbarhet i kontantstrømmer har blitt mer og mer viktig for styre og eiere i bedrifter, og stiller derfor større krav til bankene som leverandør av produkter og rådgiver på rentestyring.
 
Mulighetene ved bruk av rentederivater øker også i takt med etterspørselen. Det som for noen år siden var få og begrensede muligheter, er nå mange og nesten ubegrensede muligheter i form av nye produkter og kombinasjonsmuligheter. Noen av disse beskrives/utdypes under.
 
Det er utviklet en rekke finansielle instrumenter til bruk i styring av renterisiko. Formålet med bruken kan være:
  • å sikre seg mot rentesvingninger
  • å tilpasse lånestruktur til forventninger om renteutviklingen
Produktene er fleksible i det de knyttes ”utenpå” allerede eksisterende låneavtaler eller andre balanseposter hos kunden. Opprinnelig debitor berøres ikke og kan være en hvilken som helst lånekilde.
 
Felles for disse finansielle instrumentene er at de prises og avregnes med NIBOR som referanserente. Avtalene kan skreddersys etter kundens ønske både når det gjelder løpetid, avdragsprofil og antall årlige renteterminer m.m.
 
Rentebytteavtaler (renteswap)
Rentebytteavtaler er en avtale mellom banken og kunden om bytte av fremtidige rentebetalinger. Som hovedregel vil den ene part betale en fast rente gjennom hele perioden, mens den andre part betaler flytende NIBOR rente.
 
Den faste rentesatsen bestemmes ut fra rentenivå ved avtaleinngåelsen. Ettersom tiden går vil ”verdien” av avtalen endres, ikke bare som følge av endringer i rentenivå, men også ved at gjenværende løpetid blir kortere. På et hvilket som helst tidspunkt kan avtalen ”reprises”. Kunden kan kjøpe og selge produktene og dermed inngå/løse opp avtaler. På denne måten kan fordelingen av lån med fast og flytende rente i låneporteføljen endres uten at refinansiering er nødvendig. Bruk av renteavtaler åpner for en betydelig fleksibilitet i lånestyringen. Dette er også bakgrunnen for den stadig økende bruken av produktene.
 
Løpetiden på rentebytteavtaler kan være opptil 30 år, men det mest vanlige er løpetider mellom 1 og 10 år. 
 
Fremtidig renteavtale (F.R.A.)
Dette er en forpliktende avtale om sikring av lånerente (eller plasseringsrente) for en fremtidig renteperiode for et avtalt beløp. En F.R.A.- kontrakt er i utgangspunktet standardisert med en løpetid på 3, 6 eller 12 mnd med start i mars, juni, september eller desember. Det er imidlertid rom for individuelle tilpasninger. I det ordinære F.R.A.- markedet er det mulig å sikre renter innenfor en 2 års – periode.
 
Referanserenten i F.R.A.- markedet er NIBOR som blir fastsatt 2 dager før starttidspunkt for avtalen. Ved starttidspunkt blir avtalen avregnet ved at man beregner differansen mellom virkelig NIBOR for perioden og den rente som opprinnelig var avtalt. Hvis man ser bort fra oppgjørsmetoden er en FRA identisk med en enperiodes rentebytteavtale med fremtidig start.
 
Kjøp av en F.R.A. – kontrakt vil være aktuell dersom kunden har forventninger om stigende rente og/eller ønsker å gardere seg mot stigende rente på et flytende lån for en fremtidig renteperiode.
 
Renteopsjoner
En renteopsjon gir kjøperen en rett, men ingen plikt til å få en rentefastsettelse til en på forhånd avtalt rente. Opsjonspremien innbetales normalt ved inngåelse av avtalen og kan sammenlignes med en forsikringspremie.
 
Prisen på renteopsjonene varierer med hvor man ønsker den avtalte rente (i forhold til dagens rente), forventede svingninger i renten og avtalens løpetid. Prisen øker med lengre løpetid og jo gunstigere rente man vil kjøpe/selge. Tilsvarende lav pris ved kortere løpetid og mindre gunstig rente. Premien betales i % av det beløp som ønskes sikret.
 
Sikre et ”tak” på renten (cap)
En rentecap innebærer at kjøperen av opsjonen får en øvre grense på sin flytende rente over en gitt periode. En kunde som frykter et stigende rentenivå kan dermed eliminere denne risikoen til tross for at lånet løper til flytende rente. Så lenge den flytende renten er lavere enn rentetaket vil bedriften betale markedsrenten.
 
Sette et ”gulv” på renten (floor)
En kunde som selger et rentefloor, setter en nedre grense på sin flytende rente over en gitt periode. I dette tilfellet er altså kunden villig til å gi fra seg fordelen (mot betaling) av et rentefall utover det avtalte ”gulv”. Hvis kunden derimot vil sikre seg en minimumsrente på sin plassering så gjøres dette ved å kjøpe et rentefloor.
 
Sikre en rentekorridor (collar)
En rentekorridor er en kombinasjonen av en rentecap og et rentefloor. Ved denne avtalen vil kjøperen sikre seg en maksimum og en minimum lånerente. Ved å kombinere cap og floor blir det etablert svingningsintervall for renten. Kjøperen av en rentekorridor vil sikre seg at renten ligger innenfor det på forhånd avtalte intervall. 
 
DNB Markets
DNB Markets er en av Norges største aktører i rentemarkedet, med bred kompetanse innenfor alle typer produkter som har med rentesikring å gjøre. De aller fleste norske og en rekke store utenlandske selskaper benytter seg av DNB Markets i forbindelse med rådgivning, utarbeidelse av rentestrategi og handel i renteinstrumenter. En rekke meglere og rådgivere med lang erfaring fra markedet gir banken et godt grunnlag for å tilby kunder den beste service innen rentehandel og rådgivning.
 
»  Les mer om valuta- og rentesikring
 
Kontakt oss
Valuta, renter og råvarer

Telefon og e-post

Vilkår og avtaler

 

Se også

» Hva er valutasikring?