Mer om vårt samfunnsansvar

ISO 14001- miljøstyringssystem

DNB Næringseiendom har fra 2015 vært sertifisert i henhold til ISO 14001, som er et miljøstyringssystem. DNB Næringseiendom tar miljøansvaret på alvor og arbeider kontinuerlig med forbedring og da særlig innenfor miljøaspektene energi, avfall og forurensning.

ENØK analyser blir utarbeidet for byggene våre og tiltak blir iverksatt. DNB Næringseiendom har gjennom sitt miljøarbeid lykkes med å redusere strømforbruket i eiendomsporteføljen under forvaltning med med 38 GWh pr år gjennom en 10-års periode. Reduksjonen tilsvarer mer enn 30 millioner kr. årlig. For hele perioden er det altså snakk om flere hundre millioner kroner i besparelser for våre kunder.

Vi energimerker våre bygg og vurderer hvert år hvilke bygg vi skal oppgradere energiklasse på. Samtlige av våre bygg rapporterer avfallsfraksjoner, sorteringsgrad og volum. Vi har et kontinuerlig fokus på alle avvik og uønskede hendelser.  Alle avvik skal registreres og følges opp. Eksempler på avvik kan være oljesøl, kjemikaliebeholder som ligger feilsortert i avfall og kontorbelysning som står på om natten.

Oppdager du avvik – meld inn til servicesenter@dnb.no eller ta kontakt med oss på 468 44 100.

2019- revisjon på ISO 14001

Barometer viser 4 av 5Vi oppnådde en karakter 4 (av 5) - noe som viser at vi jobber meget bra med våre målsetninger. Det er stort engasjement i alle ledd av organisasjonen. 2019-revisjonen har hatt fokus på styringssystemets overenstemmelse med standardens krav samt evaluere virkningsgrad. 

Vi tar miljøansvar
 

Leietakerinvolvering
DNB Næringseiendom involverer leietakere i miljøarbeidet. Vi informerer om miljøtiltak og kommer med innspill og råd til gode løsninger. I noen tilfeller går vi sammen med leietaker for å investere i gode miljøtiltak. Vi kjøper fornybar kraft for våre leietakere.

BREEAM In Use
DNB Næringseiendom har fokus på sertifisering av bygg. i 2019 vil Lillestrøm Torv bli sertifisert, mens Sirkeltomten II AS, Kronprinsensgt. 9, Akerselva Atrium, Smart Hotel og Hotel Expo resertifiseres i 2019.

GRESB DNB
Scandinavian Property Funds eiendomsportefølje forvaltes av DNB Næringseiendom. Det gjennomføres en årlig benchmark for å kartlegge fondsporteføljens miljøstatus, forvalters evne til å organisere miljøarbeidet samt formidle målsettinger og resultater. For 2019 oppnådde vi en score på 79 og «Green Star» klassifisering. Vi scorer som nr. 9 av 32 i indeksen! Flere faktorer har vært viktige, men BREEAM sertifisering av byggene har for 2019 ført til redusert score. Vi fortsetter å ha fokus på sertifisering av eiendommer, og regner med at dette vil gi oss en økning i score for 2020. Les mer om undersøkelsen, 2019 GRESB Scorecard, vedlagt presentasjon.