Mer om vårt samfunnsansvar

ISO 14001- miljøstyringssystem

DNB Næringseiendom er sertifisert i henhold til ISO 14001, som er et miljøstyringssystem.
DNB Næringseiendom tar miljøansvaret på alvor og arbeider kontinuerlig med forbedring og da særlig innenfor miljøaspektene energi, avfall og forurensning.

ENØK analyser blir utarbeidet for byggene våre og tiltak blir iverksatt. DNB Næringseiendom har gjennom sitt miljøarbeid lykkes med å redusere strømforbruket i eiendomsporteføljen under forvaltning med 65GWh i perioden 2007-2015.

Vi energimerker våre bygg og vurderer hvert år hvilke bygg vi skal oppgradere energiklasse på.
Samtlige av våre bygg rapporterer avfallsfraksjoner, sorteringsgrad og volum.
Vi har et kontinuerlig fokus på alle avvik og uønskede hendelser.  Alle avvik skal registreres og følges opp. Eksempler på avvik kan være oljesøl, kjemikaliebeholder som ligger feilsortert i avfall og kontorbelysning som står på om natten.

Oppdager du avvik – meld inn til servicesenter@dnb.no eller ta kontakt med oss på 815 44 100.

Årets (2017) revisjon på ISO 14001 - Ytre miljø

Barometer viser 4 av 5Vi oppnådde en karakter 4 (av 5) - noe som viser at vi jobber bra med våre målsetninger. Det er stort engasjement i alle ledd av organisasjonen. Årest revisjon har hatt fokus på ny versjon av ISO standarden og er en resertifisering av sertifikatet, som er gyldig i 3 år.

Vi tar miljøansvar
 

Leietakerinvolvering
DNB Næringseiendom involverer leietakere i miljøarbeidet. Vi informerer om miljøtiltak og kommer med innspill og råd til gode løsninger. I noen tilfeller går vi sammen med leietaker for å investere i gode miljøtiltak. Vi kjøper fornybar kraft for våre leietakere.

BREEAM In Use
DNB Næringseiendom har sertifisert 6 bygg i porteføljen. Frem til 2019 er målsettingen å sertifisere ytterligere 4 bygg.

GRESB DNB
Scandinavian Property Funds eiendomsportefølje forvaltes av DNB Næringseiendom. Det gjennomføres en årlig benchmark for å kartlegge fondsporteføljens miljøstatus, forvalters evne til å organisere miljøarbeidet samt formidle målsettinger og resultater. For 2017 oppnådde vi en score på 83 og «Green Star» klassifisering. Vi scorer hele 20 poeng høyere enn snittet i indeksen! Flere faktorer har vært viktige, men BREEAM sertifisering av byggene har bidratt positivt. Målingen blir gjort for 823 eiendomsporteføljer. Les mer om undersøkelsen og GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) på fondets hjemmeside, under Informasjon og presentasjoner.