Generell informasjon

Standardprisene i Prisliste Bedriftskunder gjelder for alle våre bedriftskunder, med mindre annet er særskilt avtalt med banken.

Faktureringskostnad kan komme i tillegg til priser nevnt i denne prislisten.

Overtrekk og forsinket betaling
Ved overtrekk eller forsinket betaling, vil DNB belaste kontoen med overtrekksrente etter bankens til enhver tid gjeldende satser. I tillegg kommer purreomkostninger i henhold til inkassolovens bestemmelser. Uttak/betaling som gjøres før innskudd er valutert, kan medføre overtrekksrente på kontoen.

Overtrekksrente er p.t. 20 % p.a. For informasjon om overtrekksrente på valutakontoer:
Vennligst kontakt DNB Bedriftsservice tlf 915 04800.

Innskuddsgaranti
Etter lov av 6. desember 1996 nr 75 om sikringsordninger for banker, er banken obligatorisk medlem av pålagt sikringsfond. Etter loven er innskudd i de nevnte banker garantert av sikringsfondet med inntil 2 millioner kroner i sum for den enkelte innskyter. Maksimumsbeløpet på 2 millioner kroner gjelder selv om innskyteren har flere kontoer i banken. Dette gjelder uavhengig av om kontoen er en konto under merkenavnet DNB, Den norske Bank, Gjensidige NOR Sparebank, DNB, DnB Privatbank, Vika Bank eller Cresco, da alle disse er kontoer i DNB Bank ASA. Det skal gjøres fradrag for innskyterens eventuelle gjeld til banken, dersom gjelden er forfalt til betaling og banken har rett til slik motregning etter alminnelige rettsregler. Garantien blir effektiv dersom banken selv skulle bli ute av stand til å dekke sine forpliktelser.

Bruk av kort i utlandet
Omregningskursen som benyttes ved bruk av kort i utlandet er kurs på oppgjørsdag i henholdsvis VISA int. og Mastercard Int. pluss et valutapåslag (kurspåslag) på 1,75 %. Ved bruk av alle DNBs VISA-merkede og Mastercard-merkede kort i utlandet blir beløpet omregnet til norske kroner

Personkunder
For våre priser til personkunder, vennligst se egen prisliste