Markedssyn - don't sell in May

forstrrelsesglass

Vi holder markedssynet uendret ved inngangen til mai, og fortsetter med en moderat overvekt i aksjer og high yield-obligasjoner. 

«Sell in may and stay away», sier noen. Det gjelder ikke for mai 2019, sier vi i vår siste markedsoppdatering, og velger å holde aksjer på moderat overvekt. Det var før Donald Trump «klinket til» med en overraskende Twitter-melding om nye tollsatser mot Kina. Vår umiddelbare holdning til denne siste hendelsen er at vi velger å se det an. Er det alvor, eller er det bare en av hans vanlige Twitter-trusler? Blir nye tollsatser innført, blir nok bildet annerledes enn vi forventet, og vi vil da gjøre nødvendige justeringer.»

Aksjemarkedet

Hittil i år har aksjene levert solid avkastning for investorene; ved utgangen av april er avkastningen på globale aksjer 16 prosent, mens fremvoksende markeder og Oslo Børs kan vise til avkastningstall på henholdsvis 12 og 10 prosent. Kan den sterke oppgangen fortsette?

Vårt svar er at vi ikke tror vi vil se like høye avkastningstall fremover. Etter flere korreksjoner i finansmarkedene i fjor og positive signaler på forhandlingene om handelsavtale mellom USA og Kina, lå det til rette for en rekyl i markedene ved inngangen til 2019. Denne effekten ebber etter hvert ut, og vi tror utviklingen i markedet de neste månedene vil være mer moderat. I bildet under har vi rangert de viktigste driverne for markedet i en risikovekt. Vekten heller mot overvekt og konklusjonen vår er at aksjemarkedet har mer å gi. 

Se forvalterne diskutere markedssynet

matrise
Matrisen over viser anbefalte kortsiktige avvik fra en balansert portefølje fordelt på flere aktiva klasser. Avvikene fra langsiktig fordeling bør ikke utgjøre mer enn 5 til 15 prosent av totalporteføljen for at den kortsiktige risikotakningen ikke skal bli for dominerende. Skaleringen må sees i sammenheng med investors risikovilje og investeringshorisont.

Global vekst

Det er ingen tvil om at den globale veksten er betydelig svakere enn hva den var i 2018, og i siste World Economic Outlook fra Det internasjonale valutafondet er vekst i global BNP tatt ned fra 3,7 prosent i fjor til 3,3 prosent i år. Dette er fortsatt et tilfredsstillende nivå og vi mener at følgende tre fakrorer vil bidra til et gunstig vekstbilde: 

  • Innkjøpssjefene i tjenestesektorene er positive til utviklingen framover, det samme gjelder innkjøpssjefene i industrisektorene i fremvoksende markeder, deriblant Kina. 
  • I Kina er det store bildet en positiv utvikling i makrotall, både i tallene som viser faktisk omsetning, produksjon og investeringer, samt i tallene som baserer seg på spørreundersøkelser. Bak de positive tallene ligger skattekutt, økt offentlig bruk og utlånsvekst. Fra å ha en innstrammende økonomisk politikk i 2017 og 2018 ser vi nå at kinesiske myndigheter har beveget seg i mer stimulerende retning. Dette drar ikke bare kinesisk vekst, men vil også ha positive globale effekter. 
  • Europa har levert svake makrotall de siste månedene, men det er tegn på at denne negative trenden nå kan ha stoppet opp. Dette, og det faktum at lønnsveksten har gitt mer kjøpekraft for de europeiske konsumentene, gjør at vi er forsiktige optimister også for denne regionen. 

Verdsettelse

En av årsakene til at mange spør seg om det er på tide å kaste inn håndkleet og ta ned eksponeringen i aksjer, er at etter måneder med børsoppgang, ser globale aksjer dyre ut. Det er vi helt enige i og spesielt amerikanske aksjer er nå høyt priset. Men det gjelder ikke alle regioner; aksjer i fremvoksende markeder er fortsatt på den rimelige siden. Det samme er finans- og energiaksjer, som er to sektorer vi har på overvekt. Riktignok har et svakere makroøkonomisk bakteppe dempet selskapenes inntjeningsvekst, men vår vurdering er at selskapene den neste tiden vil levere en inntjening som er høy nok til å være støttende for aksjemarkedet.

Sentiment

Når vi tok aksjer til overvekt i slutten av oktober i fjor, var hovedargumentet at det var priset inn for mye frykt i markedene. Investorene var skeptiske og sentimentet var usedvanlig svakt. For oss var dette et kjøpssignal. Vi ser fortsatt at globale investorer har en forsiktig posisjonering i porteføljene, men måneder med børsoppgang har fått ned risikoaversjonen.

Likviditet

Et overdrevet svakt sentiment var den sterkeste drivkraften i markedet ved inngangen til 2019. Nå mener derimot vi at god likviditet med støttende sentralbankpolitikk vil være en større drahjelp for avkastning i månedene som kommer.