Børshandlede produkter

 
bull og bear
Risikoen ved en investering i DNB ETN vil først og fremst være knyttet til utviklingen i det markedet investeringen henter sin avkastning fra.

Risikoen for den enkelte ETN vil være forskjellig og det er derfor viktig at du gjennomgår vilkårene slik disse er fastsatt i Grunnprospekt med Tillegg for DNB Banke ASA og Endelige Vilkår for den enkelte ETN.
Den enkelte investor oppfordres selv til å vurdere de markeder som det enkelte produkt er knyttet opp mot og vurdere alternative investeringer før kjøp. En in¬vestering i ETN er ikke kapitalbeskyttet og du kan i verste fall derfor tape hele det investerte beløpet. Du bør derfor ikke investere et større beløp i ETN enn du kan tape.

Generelt anbefaler vi den enkelte investor å fordele sine investeringer på flere produkter og aktivaklasser. Basert på dine investeringsmål, herunder hvor store beløp som skal avsettes i investeringer med forskjellig risiko.

Markedsrisiko
Risikoen vil variere blant de ulike ETN-ene da de er knyttet opp mot ulike aktiva-klasser. Risikoen i de underliggende instrumentene kan også variere over tid.  
 
En investering i ETN med gearing vil gi større svingninger i verdiene. ETN med gearing passer derfor best for deg som er villig til å påta deg høy risiko. Risikoen vil (alt annet likt) være høyere jo høyere gearingfaktoren er, og en investering i høyt gearede ETN-er må sees på som svært spekulativ. En investor må være forberedt på å kunne tape store deler av, eller i verste fall hele sitt investerte beløp. En investering i ETN er et investeringsalternativ som alene bør velges av en aktiv investor som følger markedet tett. En ETN med gearing på f eks 200 % innebærer at du vil få 200 % av den daglige endringen i det underliggende markedet. Fordi eksponeringen må rebalanseres daglig vil avkastningen over lengre perioder kunne bli både høyere og lavere enn den daglige gearingfaktoren. Denne rebalanseringseffekten er nærmere illustrert her. Det er viktig å være klar over at rebalanseringseffekten blir kraftigere jo høyere gearingfaktoren er. I tillegg vil din avkastning påvirkes av kostnadene i produktet og eventuelt endring i valutakursen dersom underliggende marked er notert i annen valuta enn norske kroner.

Kredittrisiko
Investor har risiko på sin plassering dersom DNB Bank ASA ikke klarer å gjøre opp sine forpliktelser ved forfallstidspunktet. Prisen på produktet vil i hele lånets løpetid variere med kredittmarkedets oppfatning av DNB Bank ASA som utsteder.

DNB Bank ASA er Norges ledende finansinstitusjon og har en solid kredittrating (A+ hos Standard & Poor’s og Aa2 hos Moody’s, per april 2016).

Likviditetsrisiko
DNB Markets vil være market maker og vil under normale markedsforhold stille løpende kjøps- og salgskurser. Et eventuelt salg av DNB ETN må foretas til markedspris på salgstidspunktet.

Valutarisiko
Eventuell avkastning i DNB ETN vil utbetales i norske kroner, mens enkelte ETN-er kan ha en annen referansevaluta enn norske kroner. Ved en invester¬ing i ETN-er med en annen referansevaluta enn norske kroner vil en endring i valutakursen mellom norske kroner og referansevalutaen påvirke avkastningen i produktet.

Kontakt Aksjehandel/-analyse
Aksjehandel
915 08940
Åpningstid:
Hverdager 08.00 - 22.00

DNB Markets

Vilkår og avtaler