3. januar 2018 trer nytt EU-direktiv og -regulering vedr markedet for finansielle instrumenter, hhv MiFID II og MiFIR, i kraft. Dette nye regelsettet har som formål å styrke investorbeskyttelse, redusere risikoer og øke effektiviteten i finansmarkedene. Reglene representerer en revisjon og utvidelse av MiFID, som ble gjort gjeldende i 2007.

I Norge, som medlem av EØS-området, vil full implementering komme på plass noe senere enn i EU. Deler av regelverket er imidlertid foreslått innført som forskrift allerede fra starten av 2018. DNB vil sørge for at vår virksomhet er MiFID II-tilpasset.

LEI - krav om "Legal Entity Identifyer"

En av endringene som følger av MiFID II er at alle juridiske enheter (f eks aksjeselskap, fond, pensjonskasser, stiftelser, organisasjoner mv) som handler finansielle instrumenter (f eks omsettelige verdipapirer, som aksjer/obligasjoner, og derivater, både børsnoterte og OTC) har egen LEI. Enheter som ikke har LEI vil ikke kunne handle finansielle instrumenter med DNB Markets fra og med 2018. For ordens skyld understrekes at valuta spot ikke er omfattet av «finansielle instrumenter» verken MiFID II eller EMIR, slik at kunder som bare handler spot ikke vil trenge LEI.

LEI er blant annet nødvendig for å kunne ivareta pålagt myndighetsrapportering (LEI benyttes også for å ivareta krav som følger av EMIR). LEI (Legal Entity Identifier) er en global standard for unik identifikasjon av en juridisk enhet, et slags internasjonalt organisasjonsnummer. Hver juridiske enhet trenger kun ett LEI-nummer, som brukes hos alle banker og verdipapirforetak man handler med. Det samme nummeret kan også benyttes til ulike formål/regulereringer. Det betyr at dersom enheten har skaffet LEI for å handle med et annet verdipapirforetak, kan dette også benyttes for handel med oss. Videre, har enheten skaffet LEI med tanke på EMIR-rapportering, kan samme LEI gjenbrukes med tanke på kravene i MiFID II/MiFIR. Handler man gjennom flere juridiske enheter, må imidlertid hver enhet ha sin egen LEI.

LEI kan eksempelvis skaffes hos en av følgende autoriserte tilbydere:

- NordLEI
- WM-Datenservice
- London Stock Exchange
- Bloomberg
- FinReg

For tiden har NordLEI et tilbud til DNB-kunder som søker om LEI. Om kunden søker nå vil koden være gyldig ut hele i 2018 i stedet for i ett år fra utstedelse. For å benytte dette tilbudet kan kundene benytte kampanjekoden DNBLEI2018 som er gyldig til 10. november ved registrering på no.nordlei.org.

Mer informasjon om LEI og tilbydere kan finnes f eks på www.gleif.org og www.leiroc.org. De ulike tilbyderne av LEI har nærmere informasjon om vilkår og priser på sine nettsider, generelt er det en avgift for å etablere LEI og et årlig gebyr for å vedlikeholde dette. Våre kunder står fritt til å velge tilbyder. Enkelte tilbydere har noen ukers behandlingstid på å utstede LEI slik at vi anbefaler å være ute i god tid før årsskiftet.

DNB Markets er en del av den juridiske enheten DNB Bank ASA, som har LEI 549300GKFG0RYRRQ1414

Mer informasjon om MiFID II eller LEI kan fås gjennom din kontaktperson i DNB Markets eller på e-post til mifid2@dnb.no