Nytt EU-direktiv og -regulering vedr markedet for finansielle instrumenter, hhv MiFID II og MiFIR, trådte i kraft 3. januar 2018. Dette nye regelsettet har som formål å styrke investorbeskyttelse, redusere risikoer og øke effektiviteten i finansmarkedene. Reglene representerer en revisjon og utvidelse av MiFID, som ble gjort gjeldende i 2007. Reglene er også innført i Norge gjennom to forskrifter fra Finanstilsynet som er utformet tilsvarende MiFID II og MiFIR.

LEI - krav om "Legal Entity Identifyer"

En av endringene som følger av MiFID II er at alle juridiske enheter (f eks aksjeselskap, fond, pensjonskasser, stiftelser, organisasjoner mv) som handler finansielle instrumenter (f eks omsettelige verdipapirer, som aksjer/obligasjoner, og derivater, både børsnoterte og OTC) har egen LEI. Enheter som ikke har LEI vil ikke kunne handle finansielle instrumenter med DNB Markets fra og med 2018. For ordens skyld understrekes at valuta spot ikke er omfattet av «finansielle instrumenter» verken MiFID II eller EMIR, slik at kunder som bare handler spot ikke vil trenge LEI.

LEI er blant annet nødvendig for å kunne ivareta pålagt myndighetsrapportering (LEI benyttes også for å ivareta krav som følger av EMIR). LEI (Legal Entity Identifier) er en global standard for unik identifikasjon av en juridisk enhet, et slags internasjonalt organisasjonsnummer. Hver juridiske enhet trenger kun ett LEI-nummer, som brukes hos alle banker og verdipapirforetak man handler med. Det samme nummeret kan også benyttes til ulike formål/regulereringer. Det betyr at dersom enheten har skaffet LEI for å handle med et annet verdipapirforetak, kan dette også benyttes for handel med oss. Videre, har enheten skaffet LEI med tanke på EMIR-rapportering, kan samme LEI gjenbrukes med tanke på kravene i MiFID II/MiFIR. Handler man gjennom flere juridiske enheter, må imidlertid hver enhet ha sin egen LEI.

LEI kan eksempelvis skaffes hos en av følgende autoriserte tilbydere:
- Euronext Dublin
- NordLEI
- London Stock Exchange
- Bloomberg
- FinReg

Mer informasjon om LEI og tilbydere kan finnes f eks på www.gleif.org og www.leiroc.org. De ulike tilbyderne av LEI har nærmere informasjon om vilkår og priser på sine nettsider, generelt er det en avgift for å etablere LEI og et årlig gebyr for å vedlikeholde dette. Våre kunder står fritt til å velge tilbyder.

DNB Markets er en del av den juridiske enheten DNB Bank ASA, som har LEI 549300GKFG0RYRRQ1414

Mer informasjon om MiFID II eller LEI kan fås gjennom din kontaktperson i DNB Markets eller på e-post til mifid2@dnb.no