Innskuddspensjon og yrkesskadeforsikring for nystartet bedrift

jobber med prosjekt

Som bedriftseier må du kjøpe innskuddspensjon og yrkesskadeforsikring til dine ansatte.  Vi har gjort det enkelt for deg ved å samle dette.

Fordeler

 • Ikke bruk mer tid enn nødvendig på bank og forsikring. Vi ordner det for deg - raskt og enkelt.
 • Du får full oversikt over avtalen i nettbanken.
 

Innskuddspensjon

Sparing til pensjon for bedriftens ansatte. Hver ansatt har en pensjonskonto hvor du som arbeidsgiver betaler et månedlig innskudd. Innskuddene investeres, gir avkastning og utbetales som alderspensjon til dine ansatte ved fylte 62 år eller senere.

Alle ansatte som har fylt 20 år og som jobber i minimum 20 prosent stilling er omfattet av avtalen.

Yrkesskadeforsikring

Gir dine ansatte rett til erstatning ved skader og sykdommer som de påføres under arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden. Følgende er omfattet:
 • Tap i fremtidig inntekt
 • Ménerstatning
 • Erstatning ved dødsfall
 • Påførte merutgifter
 • Fremtidige merutgifter
 • Faktisk inntektstap frem til oppgjørstidspunktet
Forsikringen omfatter alle ansatte.
 

Spørsmål og svar

Hva er innskuddspensjon?

Innskuddspensjon består av:
Alderspensjon
Månedlig sparing til fremtidig pensjon for hver enkelt ansatt. Bedriften bestemmer selv hvor mye som skal spares, men minimum er to prosent av hver enkelt ansatts lønn mellom 1 og 12 G. Valgt spareprosent skal gjelde for alle ansatte, uavhengig av lønn, stilling og ansiennitet.

Innskuddsfritak
En forsikring som dekker fremtidig månedlig innbetalingen for ansatte som blir erklært uføre.

Må alle bedrifter ha innskuddspensjon?

Ja dersom bedriften oppfyller ett eller flere av følgende kriterier:
 • Minst to personer som begge jobber 75 prosent eller mer
 • Minst én arbeidstaker uten eierinteresse i bedriften som jobber 75 prosent eller mer
 • Personer i bedriften som har fylt 20 år og som hver jobber mer enn 20 prosent og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk. Dette gjelder også vikarer.

Er innskuddspensjon også lovpålagt for eier av bedriften?

Nei, eier av bedriften kan velge å ikke være med i ordningen. Når det skal avgjøres om bedriften skal kjøpe obligatorisk tjenestepensjon, skal eier / selvstendig næringsdrivende allikevel regnes med i antallet og med sin stillingsprosent. Når pensjonsordningen deretter kjøpes, kan eier / selvstendig næringsdrivende likevel velge å ikke være med i ordningen.

Hvordan investeres innskuddene/sparingen?

Hver enkelt ansatt får sin egen pensjonskonto i DNB. Innskuddene blir investert i vår anbefalte Min Pensjonsprofil, med mulighet for den ansatte til å velge en mer offensiv eller forsiktig pensjonsprofil. I Min Pensjonsprofil er aksjeandelen høy i ung alder og reduseres gradvis med økt alder.

Hva er yrkesskadeforsikring?

Yrkesskadeforsikring dekker lovpålagt krav til forsikring for ansatte. Forsikringen dekker skader og sykdommer som påføres i arbeidstiden og som er relatert til arbeidet. Den sikrer etterlatte dersom den ansatte dør som følge av yrkesulykke eller yrkessykdom. Videre gis erstatning dersom ansatte blir varig arbeidsufør eller varig medisinsk invalid. Forsikringen dekker også inntektstap og påførte merutgifter fram til erstatningsoppgjør er avsluttet. Deretter erstatning for eventuelle fremtidige merutgifter. Forsikringen gjelder kun i arbeidstiden, men kan utvides til også å gjelde fritiden mot et pristillegg.

Eksempel på yrkesulykke kan være at man blir klemt mellom last og vare eller fallulykker fra stige og stillaser.

Eksempel på yrkessykdom kan være astma, allergier, lungesykdommer og lungekreft, noe som ofte skyldes langvarig påvirkning av kjemiske stoffer som løsemidler, maling og asbest.

Må alle bedrifter ha yrkesskadeforsikring og hvorfor?

Det er lovpålagt og forbundet med straffeansvar om slik forsikring ikke er tegnet for de ansatte. Ved eventuell skade på ansatt vil forsikringsselskapet kunne kjøre regress mot uforsikret arbeidsgiver. Det kan da være snakk om millionbeløp og konkursfare.

Nyttig informasjon

» Faktaark
» Vilkår
Lurer du på noe?
Chat med oss.