Spørsmål om kontoutskrift DNB Livsforsikring

Hva var avkastningen min?

Dette finner du i samleoversikten som er sendt sammen med kontoutskriften, eller i selve kontoutskriften.

For forsikringer som er etablert før 1. januar 2008 består avkastningen av postene: «Garantert minsteavkastning» tillagt «Årets meravkastning» fratrukket «Kostnader»

For forsikringer som er etablert etter 1. januar 2008, samt fripoliser utgått fra en kollektiv pensjonsordning, består avkastningen av postene:
«Tilført i samsvar med forsikringens beregningsgrunnlag» tillagt «Endring i forsikringsteknisk avsetning» og «Overskudd»

Hva er saldo?

Beløpet per 1. januar er totalverdien av forsikringen. Forsikringens andel av selskapets tilleggsavsetning og kursreserve er ikke inkludert i nevnte totalverdi.

Hva er tilleggsavsetning?

Tilleggsavsetning er et betinget overskudd som skal benyttes til å sikre at selskapet kan gi den garanterte minsteavkastningen, også i eventuelt dårlige år. Ubenyttet tilleggsavsetning utbetales i de fleste tilfeller når forsikringen opphører. For pensjoner under utbetaling blir tilleggsavsetningen gradvis benyttet til å øke de årlige utbetalingene.

Hva er kursreserve?

Kursreserver oppstår ved at selskapets portefølje av aksjer og obligasjoner oppnår en urealisert kursgevinst, det vil si at porteføljens salgsverdi er høyere enn kostpris. Gjennom året kan kursreserven øke, bli redusert eller falle helt bort dersom verdipapirporteføljens verdi kommer under kostpris. Din andel av kursreserven blir beregnet ut fra total kursreserve for selskapet. Kursreserve tildeles med betinget virkning.

Hva menes med betinget virkning?

Betingede avsetninger er beløp som er avsatt til din forsikring, men som ikke er tildelt forsikringen med endelig virkning. Dersom avsetningen i DNB Liv et år blir mindre enn den garanterte minsteavkastningen, kan DNB Liv benytte hele eller deler av avsetningen til å sikre differansen.
Tilleggsavsetning og kursreserve avsettes med betinget virkning.

Hva er garantert minsteavkastning?

Garantert minsteavkastning innebærer at pensjonskapitalen er garantert en minimum rente hvert år. Denne garanterte renten er benyttet når DNB Liv oppgir hva du er sikret i fremtidige pensjonsbeløp.

Den garanterte minsteavkastningen (kalles også grunnlagsrente, renteinntekt etter beregningsgrunnlaget eller garantert rente) blir årlig tilført din konto, enten DNB Liv oppnår denne avkastningen på sparemidlene eller ikke.

Hva må til for at framtidige avkastning skal øke?

Dersom DNB Liv oppnår høyere avkastning på forvaltningen av pensjonskapitalen enn den garanterte minsteavkastningen, vil framtidige pensjonsbeløp kunne bli høyere enn opprinnelig avtalt. Se for øvrig avsnittet "Fripoliser – avsetninger for økt levealder".

Hva menes med forsikringens beregningsgrunnlag?

Dette er det DNB Liv opprinnelig beregnet at avtalen din vil koste. Hovedelementene i beregningsgrunnlaget er den garanterte minsteavkastningen, sannsynligheten for død og uførhet, samt avtalens beregnede kostnader.

Hva er overskudd/meravkasting?

Overskudd/meravkastning er avkastning tilført avtalen utover beregningsgrunnlaget (se avsnittet om beregningsgrunnlag), og tilføres din avtale med endelig virkning. I overskuddet inngår renteresultat. Eventuelt kan også et positivt risikoresultat og kostnadsresultat regnes inn som en del av overskuddet.

Hva er risikoresultat?

Risikoresultater framkommer som følge av at dødelighet, uførhet og/eller forsikringsrisiko for høy levealder siste år avviker fra det som er forutsatt i forsikringens  beregningsgrunnlag. Risikoresultatet kan gi overskudd eller underskudd. Det kan inngå som en del av avtalens overskudd.

Hva er renteresultat?

Renteresultat framkommer som følge av at renteinntektene avviker fra det som er forutsatt i forsikringens beregningsgrunnlag.

Hva er overskudd på tilleggsavsetning?

Beløpet er renteinntekt fra saldoen på tilleggsavsetningen.

Hva er risikopremie?

Risikopremie er den del av innbetalingen/saldoen som skal dekke forsikringsutbetalinger i tilfelle dødsfall og/eller uførhet, samt forsikringsrisiko for høy levealder. Risikopremien differensieres etter alder, kjønn og helse og baseres på statistiske erfaringer om dødelighet og uførhet

Hva menes med kostnader?

Kostnader er det du betaler for at DNB Liv skal administrere forsikringsavtalen din.

Hva er administrasjonsreserve?

Beløp som er satt av til å dekke framtidige kostnader i forsikringen. Dette gjelder for fripoliser og fortsettelsesforsikringer utgått fra kollektive pensjonsavtaler.

Hva er faktiske omkostninger?

Faktiske omkostninger viser hva det faktisk har kostet DNB Liv å administrere og forvalte forsikringen i det aktuelle år.

Hva er risikoutjevningsfond?

Forsikringsselskapet har anledning til å avsette inntil 50 prosent av årets risikoresultat til risikoutjevningsfond. Beløpet i denne posten viser avtalens andel av denne avsetningen. Risikoutjevningsfondet inngår som en del av forsikringsselskapets egenkapital og vil derfor ikke inngå som en del av avtalens samlede midler.

Hva er skattetrekk/skattetrekkskonto?

Skattepliktig avkastning for 2014 blir beskattet i 2015. Tildelt garantert minsteavkastning og overskudd på kapitalforsikringer er skattepliktig hvert år. Er det flere forsikringstakere på avtalen, vil den skattepliktige avkastningen bli fordelt mellom forsikringstakerne. Du kan be DNB Liv om å innbetale skatten for deg. Dette blir da å betrakte som et lån, og beløpet blir tillagt rente. Beløpet vil bli trukket fra ved utbetaling fra avtalen. I kontoutskriften vil du se skattetrekkskontoen (skattegjelden) per 31. desember 2014.

Hva er forskjellen på opptjent årlig beløp og sikret årlig beløp?

Opptjent årlig beløp: Det årlige pensjonsbeløpet du er sikret dersom premiebetalingen opphører og forsikringen går over til å bli en fullt betalt forsikring/fripolise.
Sikret årlig beløp: Det årlige pensjonsbeløpet du er sikret dersom premiebetalingen fortsetter som avtalt ved etableringen. For en fullt betalt forsikring/fripolise vil sikret årlig beløp være den samme som opptjent årlig beløp.

Hva er verdi inkludert tilleggsavsetning og kursreserve?

Verdi inkludert tilleggsavsetning og kursreserve er det beløpet som utbetales fra DNB Liv hvis forsikringen flyttes til annet forsikringsselskap.

Hva er premiefond?

Dette er et fond som er tilknyttet pensjonsavtaler etter skatteloven. Verdien på fondet kan brukes til å dekke framtidig premie, øke alderspensjonen når den starter utbetaling, eller utbetaling til etterlatte ved forsikredes død.

Hvorfor får man forskjellige kontoutskrifter?

Forsikringer som er etablert før 1. januar 2008, følger tidligere forskrifter, fra 1995. Forsikringer etablert etter 1. januar 2008, samt fripoliser utgått fra en kollektiv pensjonsordning, følger nye forskrifter fra 2008. Kontoutskriftene er derfor bygget opp noe forskjellig.

Hva er tilført bruttorente?

Denne viser hvilken avkastning DNB Liv har realisert i løpet av året for den porteføljen avtalen inngår i, og som er tilført din avtale.

* Avtalens garanterte minsteavkastning ligger vanligvis mellom 2,5 og 4 prosent p.a. For individuelle produkter, tegnet etter 1. januar 2008, er den garanterte minsteavkastningen 1,9 prosent p.a. For fripoliser varierer vanligvis renten mellom 2,5 og 4 prosent p.a.

Fripoliser – avsetninger for økt levealder

Levealderen øker, og mange pensjonister vil derfor motta pensjon over en lengre periode enn forutsatt da sparingen startet.

Fra 1. januar 2014 er det innført et nytt beregningsgrunnlag som livsforsikringsselskapene skal benytte når de beregner fremtidig utbetaling av alderspensjon. Beregningene er basert på forventninger om befolkningens fremtidige levealder.

Omlegging til nytt beregningsgrunnlag medfører at det må avsettes mer penger for allerede oppsparte pensjonsytelser. DNB Liv har de siste tre årene – også i 2013 - benyttet alt overskudd til dette formålet. Avsetningen øker ikke den garanterte årlige utbetalingen, men vil bidra til å sikre at avtalen har tilstrekkelige midler til utbetaling av fremtidig pensjon nå som forventet levealder har økt. Resterende oppreserveringsbehov er forutsatt finansiert delvis fra fremtidig renteresultat og delvis gjennom egenkapitalens bidrag som utgjør minst 20 prosent av samlet avsetningsbehov.

Uttak av pensjon – (IPA, IPS og fripoliser)

Etter at pensjonsreformen ble innført i 2011, velger du selv (etter visse regler) når pensjonsutbetalingen din skal starte. Pensjonsutbetalingen din skal starte mellom 62 og 75 år. Utbetalingsperioden må være på minimum 10 år og kan ikke avsluttes før ved fylte 77 år. Utbetalingen av IPA kan fremdeles ikke starte før fylte 64 år.

Spørsmål om gjenkjøp av forsikring

Gjenkjøp betyr at en forsikringstaker (den som eier forsikringen) avbryter forsikringen og får utbetalt forsikringens verdi. Det er begrensninger på når en forsikring kan gjenkjøpes, og hvilke forsikringer som kan gjenkjøpes.

IPA (individuell pensjonsavtale):

Kan ikke gjenkjøpes

IPS (individuell pensjonssparing):

Kan ikke gjenkjøpes. Nyetablerte avtaler kan tas ut igjen samme år
(før det er innrapportert til skattemyndighetene)

Kollektive fripoliser:

Kan ikke gjenkjøpes

Fortsettelsesforsikringer:

Kan ikke gjenkjøpes