DNB Scandinavian Property Fund

DNB Scandinavian Property Fund er etablert av DNB for å gi institusjonelle investorer mulighet til å investere i en veldiversifisert og ubelånt næringseiendomsportefølje sammen med DNB Livsforsikring. Fondet forvaltes av DNB Næringseiendom AS som har AIFM (Alternative Investment Fund Manager) konsesjon.

Kapital

Fondets verdijusterte egenkaptial
pr. 3 kvartal 2017 var NOK 7 389,5 mill.  Sammensetning

Kontor 35 til 80 %
Handel inntil 40 %
Annet inntil 25 %

Avkastningsmål

Mål om 7 til 9 % totalavkastning, hvorav 3 til 5 % søkes utbetalt årlig.
 

Passer for


  • De som ønsker et ugearet investeringsalternativ
  • Institusjonelle investorer
  • Små og mellomstore pensjonskasser
  • Investorer som ønsker eksponering mot flere eiendomssegmenter
  • Investorer med MIFID klassifisering som profesjonell

Mer om fondet

HISTORIKK
DNB Scandinavian Property Fund ble etablert av DNB i 2007. Fondet eier pr. 30.09.17 næringseiendom i Norge og Sverige for ca. NOK 7,5 mrd. Fondets målsetting er å bygge opp en bred og diversifisert eiendomsportefølje på NOK 12,5 mrd. DNB Livsforsikring saminvesterer i fondet og eier for tiden ca 38,2 prosent av andelene. 

PORTEFØLJE OG AVKASTNING

DNB Scandinavian Property Funds målsetning er å oppnå en årlig totalavkastning på 7-9 prosent over tid, hvorav ca. 3-5 prosent skal utbetales årlig til investorene. De siste 5 årene har annualisert avkastning på investert kapital vært 7,2 prosent. Annualisert avkastning siste 3 år har vært på 8,4 prosent. 
Eiendomsporteføljen har en gjenværende vektet løpetid på 7,7 år. Økonomisk ledighet i porteføljen er beregnet til ca. 3,7 prosent.

RAMMER OG STRUKTUR
Fondets investeringsrammer innebærer at selskapet kan investere i kontor, handel/kjøpesenter og hotell i Norge og Sverige. Porteføljen skal bygges opp etter gølende struktur med hensyn til eiendomssegmentet:

- Kontor 35-80 prosent
- Handel inntil 40 prosent
- Annet/hotell inntil 25 prosent

Det geografiske tyngdepunktet er Norge, men fondet har rammer for en andel på inntil 40 prosent i Sverige.
Strukturen er tilpasset investorer som ikke fritt kan investere i fremmedkapitalfinansierte investeringsobjekter og tilrettelagt for å oppfylle regelverket for livselskapenes og pensjonskassers kapitalforvaltning.

LEVETID OG AVVIKLING
Fondsselskapet har ingen fastsatt levetid, men det er satt opp mekanismer som gjør at både eksterne investorer og DNB Livsforsikring kan søke om innløsning eller løse opp fondsstrukturen gitt visse forutsetninger.

RISIKOFORHOLD
Risikoprofilen til fondet skal være moderat, og klassifiseres som et "core" fond internasjonalt av INREV. Investering i selskaper innen eiendom er forbundet med risiko for at investor kan bli påført tap. Risikoen for tap eller dårligere avkastning enn forventet vil være avhengig av en rekke forhold. Investor bes derfor om å gjennomgå risikomomenter som beskrevet i Tegningsinnbydelsen, samt vurdere investeringen ut fra egen risikoprofil og økonomisk situasjon.

KLIMAFOKUS
DNB Scandinavian Property Fund og DNB Næringseiendom har forsterket sitt miljøfokus, og fondet har en sterk "Green Star" kategorisering av GRESB. Forvaltningsvirksomheten til DNB Næringseiendom er ISO 14001-sertifisert. I tillegg er det en målsetning at fondets eiendommer skal "very-good" sertifiseres etter BREEAM-standarden. Les mer om miljø i miljørapporten vedlagt.

RAPPORTERING
DNB Næringseiendom utarbeider kvartalsvise investorrapporter. Rapportene kan leses i kolonnen til høyre her.

HOVEDGRUPPE AV INVESTORER
DNB Livsforsikring 40 %
Norske institusjonelle investorer 44 %
Internasjonale investorer 15 %
Privatkunder 1 %

VERDIVURDERING
DNB Scandinavian Property Fund utarbeider kvartalsvis en vurdering av fondets samlede verdijusterte egenkapital (VEK). Verdien av fondets eiendommer fastsettes som gjennomsnittet av to uavhengige verdivurderinger, utarbeidet av anerkjente aktører utenfor DNB konsernet.

DISCLAIMER
Opplysningene ovenfor er ikke presise eller fullstendige. Ovenstående inneholder ingen anbefaling om investering. For fullstendig gjennomgang av DNB Scandinavian Property Fund vises det til kvartalsrapporer eller til tegningsinnbydelse som vil være tilgjengelig i perioder. 

Passer ikke for

  • Kortsiktige investeringer
 
Kontakt oss:
815 44 100

Kursliste

» Her finner du siste kurser for de ulike eiendomsselskapene