Om DNB Scandinavian Property Fund

Bjrvika sett fra Srenga
DNB Scandinavian Property Fund er etablert av DNB for å gi investorer mulighet til å investere i en veldiversifisert og ubelånt næringseiendomsportefølje sammen med DNB Livsforsikring.
PORTEFØLJE OG AVKASTNING
DNB Scandinavian Property Fund ble etablert av DNB i 2007 med en målsetting om årlig totalavkastning på 5-7 prosent, hvorav ca. 3-5 prosent utbetales årlig til investorene. Avkastningen er ikke garantert og utbetalinger bestemmes halvårlig.
Eiendomsporteføljen har pr 31.12.20 en gjenværende vektet løpetid på 6 år og økonomisk ledighet i porteføljen er beregnet til 3,5 prosent.
Kontor 35-80%, Handel inntil 40%, Annet/hotell inntil 25%
Fondets investeringsrammer innebærer at selskapet kan investere i kontor, handel/kjøpesenter og hotell i Norge og Sverige. Det geografiske tyngdepunktet er Norge, men med en ramme på inntil 40 prosent i Sverige.  Porteføljen skal bygges opp etter følgende struktur med hensyn til eiendomssegment:

DNB Scandinavian Property Fund utarbeider kvartalsvis en vurdering av fondets samlede verdijusterte egenkapital (VEK). Verdien av fondets eiendommer fastsettes som gjennomsnittet av to uavhengige verdivurderinger, utarbeidet av anerkjente aktører utenfor DNB konsernet. Fondets struktur er tilpasset investorer som ikke fritt kan investere i fremmedkapitalfinansierte investeringsobjekter og tilrettelagt for å oppfylle regelverket for livselskapenes og pensjonskassers kapitalforvaltning. Eierandeler i fondet kan derfor klassifiseres som fast eiendom. For nærmere opplysninger om eiendomsporteføljen, se siste kvartalsrapport.

RISIKOFORHOLD
Risikoprofilen til DNB Scandinavian Property Fund skal være moderat, og klassifiseres som et «core» fond internasjonalt av INREV. Investering i selskaper innen eiendom er forbundet med risiko for at investor kan bli påført tap. En indirekte eiendomsinvestering i DNB Scandinavian Property Fund må baseres på et langsiktig perspektiv og passer derfor ikke for investorer med en kortsiktig tidshorisont. Risikoen for tap eller dårligere avkastning enn forventet vil for øvrig være avhengig av en rekke forhold. Investor bes derfor om å gjennomgå risikomomenter som beskrevet i Tegningsinnbydelsen, samt vurdere investeringen ut fra egen risikoprofil og økonomisk situasjon.

KJØP AV ANDELER, INNLØSNING OG AVVIKLING
Andeler i DNB Scandinavian Property Fund kan fritt omsettes, men endringer i eierforhold skal meldes styret i DNB Scandinavian Property Fund DA. Det foreligger en begrenset årlig innløsningsrett for investorer. Det er en forutsetning at det beløp som krevet innløst overstiger NOK 5 mill. For nærmere informasjon om innløsning vises til Tegningsinnbydelsen. En avvikling av DNB Scandinavian Property Fund besluttes av fondets investorer på selskapsmøtet og krever godkjenning av 2/3 av selskapskapitalen.

DISCLAIMER
Opplysningene ovenfor er ikke presise eller fullstendige. Ovenstående inneholder ingen anbefaling om investering. For fullstendig gjennomgang av DNB Scandinavian Property Fund vises det til kvartalsrapporter eller til tegningsinnbydelse som vil være tilgjengelig i perioder.