Fagartikkel

NYE RAMMEBETINGELSER FOR BETALINGSFORMIDLING i 2018.

PSD2
Introduksjon
Det opprinnelige betalingstjenestedirektivet (PSD1) ble implementert i 2009.   Formålet var å fremme et velfungerende felles marked for betalingstjenester og gjøre det enklere å betale på tvers av landegrenser innenfor EU og EØS.  Gjennom PSD1 ble det dessuten mulig for ikke-banker å registrere seg som betalingsforetak for å kunne tilby betalingsformidling.

Et nytt betalingstjenestedirektiv (PSD2) ble implementert i EU 13.1.2018. Norge som EØS-land vil implementere direktivet i norsk lovverk senere i 2018.

PSD2 gjør bankinfrastrukturen enda mer tilgjengelig for tredjeparter som ønsker å drive med betalingsrelaterte tjenester. Banker må, dersom kunden ønsker det og samtykker, gi kontoinformasjon med transaksjonshistorikk til autoriserte tredjeparter. Disse aktørene kan både være konkurrerende banker og andre foretak. De vil, på vegne av kunden og med kundens samtykke, også kunne initiere betaling direkte fra kundens konto.


Nye roller i betalingsverdikjeden

Med PSD2 blir det innført to nye roller i betalingsverdikjeden:

1. “Payment Initiation Service Provider” (PISP)
En virksomhet som er godkjent (av Finanstilsynet) som PISP og har kundens samtykke kan initiere betaling fra en banks konto etter avtale med kontohaver uten forutgående avtale mellom PISPen og kontoførende bank.

2. “Account Information Service Provider” (AISP)
En virksomhet som er godkjent (av Finanstilsynet) som AISP og har kundens samtykke kan på kundens vegne samle sammen informasjon om betalingskontoer (ikke lånekonti) i flere banker uten forutgående avtale mellom AISPen og kontoførende banker. Formålet med dette kan være å gi kunden relevant styringsinformasjon på en mer effektiv måte enn det som var mulig før PSD2.

API’er
For å tilrettelegge for informasjonsutveksling må bankene utvikle standardiserte grensesnitt (Application Programming Interface, API) som alle godkjente aktører enkelt skal kunne koble seg til for å utveksle informasjon.

DNB har utviklet PSD2 APIer for alle våre filialer i EU og disse vil bli tilgjengeliggjort for tredjeparter ila 1. kvartal. Relevante PSD2 APIer i Norge vil også gjøres tilgjengelig for tredjeparter ila 1.kvartal. (Alle tredjepartsaktører som ønsker API tilgang før vi er regulert av PSD2-direktivet må ta kontakt med oivind.hoem@dnb.no).


Konsekvenser for betalingsformidling

PSD2 skjerper kravene til bankene når det gjelder valutering. Bankene må nå kreditere mottakers konto samme dag for alle betalinger fra utlandet uten veksling.  Dette kravet gjelder også betaling som veksles mellom to EØS-valutaer.

Det vanligste er at omkostninger tas der hvor de oppstår. Med PSD2 vil dette prinsippet gjelde alle betalinger hvor både betalers og mottakers konto ligger innenfor EU/EØS området.


Implementering i DNB

Det er nå mulig for tredjepartsaktører å aksessere DNB kundekonti  i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland og UK.  Denne muligheten vil det også åpnes for i Norge i løpet av 1. kvartal 2018.  DNB har valgt en åpen og inviterende linje og ønsker samarbeid med de beste aktørene i markedet.

DNB utenfor Norge praktiserer allerede de nye valuteringsreglene. I Norge vil samme dags valutering bli innført for de aller fleste betalinger fra utlandet i løpet av 1. kvartal 2018.  DNB har innført prinsippet om delte omkostninger som eneste mulighet for alle betalinger innenfor SEPA-området.


Kundekonsekvenser

PSD2 vil skape nye muligheter for bedrifter innenfor EØS-området:

PSD2 vil føre til konkurranse og innovasjon knyttet til betalingstjenester. Det vil bli utviklet nye og mer effektive betalingsløsninger. Samtidig vil transaksjons- og kontoinformasjon bli gjort tilgjengelig på en raskere og mer tilgjengelig måte. Dette vil bedre bedrifters likviditetsstyring og risikohåndtering.

For de største bedriftskundene kan PSD2 bidra til å fjerne friksjonen mellom bankene og kundenes systemer. Banktjenester kan integreres enda tettere opp mot kundenes egne systemer slik at de får en enda bedre oversikt over sin totale finansielle posisjon på tvers av alle bankforbindelser. For de mindre selskapene som ikke har store virksomhetssystemer vil det utvikles kostnadseffektive tjenester og løsninger som sammenstiller og automatiserer regnskaps- og bankinformasjon. Disse vil da effektivt kunne håndtere og ha kontroll over ulike bankforbindelser i hele Europa på en måte som ikke var mulig før PSD2.

Enklere og mer standardisert datautveksling mellom bank og bedrift vil kunne føre til betydelige effektivitetsgevinster både for bedrifter og banker. Avstemming og sammenstilling av bank og regnskapsdata vil kunne automatiseres ytterligere, selskaper vil få tilgang på rikere informasjon i sanntid, og det vil bli enklere å sammenstille viktig styringsinformasjon for beslutningstagere.

Vi vil, som en dominerende aktør i dette markedet, delta aktivt i disse endringene for å kunne legge til rette nye og bedre løsninger for våre eksisterende og nye kunder. Vi ønsker å bygge videre på den nye infrastrukturen slik at våre bedriftskunder tilbys de beste og mest verdiøkende tjenestene i markedet. DNB har bred ekspertise innen betalingsformidling og vi diskuterer gjerne problemstillinger knyttet til PSD2 med våre kunder.

Når det gjelder internasjonal betalingsformidling har vi flere initiativer på gang både i og utenfor EØS med sikte på å gjøre våre tjenester og produkter bedre. Dette gjelder områder som framføringstid, gebyrer og informasjon om hva som skjer med betalingen på dens vei fram til mottaker.

DNB jobber aktivt med å oppgradere vårt tjenestetilbud og støtter opp om denne utviklingen til kundenes beste.

 

» Les mer om utlandsbetalinger og konsekvenser av PSD2