Til Finansiering

Garantiordning

Nasjonale tiltak for bedrifter som følge av covid-19-utbruddet

Statsgarantert lån

Statsgarantert lån for bedrifter har en total ramme på 50 milliarder og skal bidra til at levedyktige bedrifter kan få likviditetshjelp når de rammes av tiltak som skal hindre smittespredning.

Bedrifter søker om statsgarantert lån hos sin bank, og dersom søknaden innvilges, vil staten garantere for 90 prosent av lånet.

Bedrifter kan også søke om statsgarantert lån som et kortsiktig lån til mellomfinansiering i påvente av utbetaling av kompensasjonsordning (tilskudd).

Passer for bedrifter som:

  • er i akutt likviditetsmangel som følge av covid-19-utbruddet
  • er levedyktige under normale markedsforhold
  • ikke var i økonomiske vanskeligheter per 31. desember 2019
  • ikke får ordinær finansiering i egen/andre banker
  • anses å kunne tilbakebetale lånet i løpet av seks år (maks 36 måneder avdragsfrihet)

Statsgarantert lån for bedrifter var i starten utarbeidet for små og mellomstore bedrifter, men ordningen er nå utvidet til også å gjelde større bedrifter. Reglene blir stort sett de samme for alle bedrifter, men de større bedriftene kan få større lån, og må betale en større garantiprovisjon til staten.

Ofte stilte spørsmål om statsgarantert lån

Kompensasjonsordning - Tilskudd for bedrifter

Kompensasjonsordningen for næringslivet er en tilskuddsordning fra myndighetene for å dempe de økonomiske konsekvensene av virusutbruddet og smitteverntiltakene. Bedriftene kan søke støtte gjennom en sentral, digital portal hvor behandlingen er automatisert. Bankene tar ingen beslutninger for hvem som får denne støtten.

Regjeringen har videre foreslått en ny kompensasjonsordning på inntil fem milliarder for bedrifter med stort omsetningsfall som følge av koronapandemien. Den nye ordningen skal forvaltes av Brønnøysundregistrene hvor ny søknadsportal forventes ferdigstilt i midten av januar 2021.

Det vil legges opp til en forhåndskontroll med bekreftelse fra revisor/regnskapsfører på at bedriften er berettiget til å motta kompensasjon og størrelsen på kravet.

Tilbud om kortsiktig mellomfinansiering

For eksisterende kunder av DNB er det nå mulig å søke om kortsiktig lån til mellomfinansiering av tilskudd. Dette er tiltenkt bedrifter med akutt likviditetsmangel i påvente av utbetaling under kompensasjonsordningen. Lånene vil kun tilbys frem til 30. april 2021. Klikk på "Søk om statsgarantert lån" for å starte søknaden.

For å kunne få et kortsiktig lån, må bedriften oppfylle alle vilkår for å få statsgarantert lån. Bedriften må også gi en erklæring fra revisor eller regnskapsfører om at den kvalifiserer til å få utbetalt tilskuddet fra myndighetene.

Tiltak for gründer- og oppstartsbedrifter

For å hjelpe gründer- og oppstartsbedrifter over hele landet, har regjeringen etablert støtte via tiltakene under. Tiltakene skal stimulere til videre aktivitet samt hindre permitteringer.

Tilskudd til unge vekstbedrifter

2,5 milliarder kroner

Dette inkluderer styrking av ordningene innovasjonstilskudd med 2 milliarder kroner og etablerertilskudd med 500 millioner kroner.

Rentestøttefond

300 millioner kroner

Formålet er å gi kriserammede bedrifter betalingslettelse gjennom avdragsutsettelse og utsettelse i rentebetalinger, for eksisterende eller nye innovasjonslån og distriktsrettede risikolån.

Tilskudd til private innovasjonsmiljøer

50 millioner kroner

Støtteordningen skal bidra til at disse miljøene kan opprettholde sitt tilbud til oppstarts- og vekstselskaper.

Næringsrettet forskning

250 millioner kroner

Økningen skal bidra til å holde FoU-aktiviteten i gang i hele bredden av næringslivet, slik at forskningsprosjekter og -aktiviteter ikke avsluttes.

Kapital til fonds- og matchinginvesteringer

1 milliard kroner

Regjeringen øker investeringskapitalen i Investinor for å bedre tilgangen på kapital for bedrifter i tidlig fase.

Statens obligasjonsfond

Regjeringen gjenopplivet i vår Statens obligasjonsfond som ble benyttet under finanskrisen for over ti år siden. Fondet fikk tildelt en ramme på 50 milliarder kroner og forvaltes av Folketrygdfondet.

Dette kan bidra til økt likviditet og kapitaltilgang i obligasjonsmarkedet, og det retter seg mot de største bedriftene som ikke vil kunne få lån under garantiordningen.

I løpet av 2020 forfaller snaut 300 milliarder kroner av utestående obligasjonslån av norske utstedere i det norske markedet. Selskapene er avhengige av et velfungerende og effektivt obligasjonsmarked for å kunne refinansiere sine lån eller for å sikre ny finansiering. Statens obligasjonsfond skal bidra til dette.

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB Ung

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrisliste

© DNB