Fritidsskadeforsikring

bilde av mann paa fjelltur
Du viser ekstra ansvar og får mer fornøyde ansatte ved å ha Fritidsskadeforsikring som gjelder dine ansattes fritid.

Hva er Fritidsskadeforsikring?

Forsikringen gjelder dersom en ulykke eller skade oppstår i fritiden eller til og fra jobb. Løsningen er fleksibel og du kan utvide eller velge bort enkelte dekninger. Du kan også øke eller redusere forsikringssummene, alt etter ønske og behov.

Fordeler

Bedriften

 • Står sterkere i konkurransen om god arbeidskraft
 • Viser ansvar overfor ansatte med familie
 • Bedriften får fradrag for kostnadene


Ansatte

 • Økonomisk trygghet ved uførhet som skyldes ulykke
 • Økonomisk trygghet for etterlatte ved den ansattes død
 • Forsikring betalt og administrert av arbeidsgiver
 • Forsikringen dekker ulykkesskade som ikke omfattes av den lovpålagte yrkesskadeforsikringen

Hva kan forsikringen omfatte?

Tap i fremtidig erverv
 • Tapt evne til i framtiden å tjene til livets opphold ved hjelp av eget arbeid. Tap i fremtidig erverv inkluderer tapt inntekt og merutgifter.
 • Erstatning for tap i fremtidig erverv er basert på varig ervervsuførhet.

Ménerstatning
 • En varig skade på eller i kroppen, for eksempel tap av en hånd.
 • Ménerstatning er basert på medisinsk invaliditet.

Tap av forsørger

 • Erstatning til forsikredes ektefelle eller samboer. Det utbetales også barnetillegg til forsørgede barn.

Se forsikringsvilkår for Fritidsskadeforsikring