Nøkkelpersonforsikring

bilde-av-nkkelperson

Du kan sikre både din personlige økonomi og din bedrifts økonomi dersom du, sentrale ledere eller andre nøkkelpersoner rammes av sykdom eller dør.

Hva er nøkkelpersonforsikring?

Bedriften inngår en forsikringsavtale hvor bedriften er eier av forsikringen og nøkkelpersonens liv er 
forsikret. Det kan tilknyttes inntil 7 nøkkelpersoner (forsikrede) på en avtale. De forsikrede kan ha forskjellige forsikringsdekninger og forsikringssummer. Forsikringen passer for små og mellomstore bedrifter som er sårbare for fravær av sentrale medarbeidere.

Fordeler

Bedriften

 • Økonomisk hjelp som sikrer bedriftens videre drift ved sentrale ansattes død eller langvarig arbeidsuførhet.

Ansatte

 • Sikrer arbeidsplassen og videre drift dersom sentrale ansatte dør eller blir arbeidsufør.

Hva kan forsikringen omfatte?

Forsikringen utbetales til bedriften dersom nøkkelpersonen dør eller blir arbeidsufør.

Forsikring ved død
Forsikringen utbetales som et engangsbeløp til bedriften dersom nøkkelpersonen dør i forsikringstiden.

Forsikring ved arbeidsuførhet
Tidsbegrenset uførerente (to år) - avtales med et årlig beløp som utbetales månedlig etterskuddsvis til bedriften dersom forsikrede blir minst 50 prosent arbeidsufør. Uførerenten utbetales etter tre måneders karens og så lenge forsikrede er minst 50 prosent arbeidsufør, i inntil to år før fylte 67 år. Uførerenten utbetales i henhold til uføregrad, 50 prosent-100 prosent.

Sentrale medarbeidere kan være

 • Daglig leder
 • Produktutvikler
 • Markedsdirektør, salgssjef
 • Personer som har autorisasjoner
 • Andre nøkkelpersoner avhengig av bransje

Utbetalingen disponeres fritt til blant annet

 • Nye ansettelser
 • Kjøp av eksterne tjenester
 • Omstillingskapital
 • Styrke egenkapitalen