Sykeavklaringsforsikring

bilde av mann

Sikre at dine ansatte får utbetalt ett eller flere beløp i løpet av de første årene etter starten på en langvarig periode med arbeidsuførhet. 

Hva er sykeavklaringsforsikring?

Sykeavklaring er en forsikring som skal sikre at den ansatte får utbetalt ett eller flere beløp i løpet av de første årene etter starten på en langvarig periode med arbeidsuførhet. Forsikringen gir økonomisk trygghet ved arbeidsuførhet som skyldes sykdom som ikke er yrkessykdom og kan også utvides til å omfatte arbeidsuførhet uansett årsak.

Fordeler

Bedriften

  • Viser ansvar overfor ansatte
  • Personalgoder skaper lojalitet og konkurransefortrinn


Ansatte

  • Blir forsikret for sykdom som ikke blir godkjent som yrkessykdom
  • Gir økonomisk trygghet ved uførhet som skyldes sykdom
  • Forsikringen er et godt supplement til ytelser fra NAV og tjenestepensjon
  • Reduserer behov for egen uføreforsikring
  • Forsikring administrert og betalt av arbeidsgiver

Hva kan forsikringen dekke?

Du kan velge at dine ansatte skal kunne motta engangsutbetaling(er) etter:
18 – 24– 30 – 36 – 42 – 48 måneders sammenhengende sykemelding basert på at det er tilstått arbeidsavklaringspenger eller innvilget minst 50 prosent uførepensjon fra NAV.  

Hva kan det gis erstatning for?
Den ansatte må ha vært minst 40 prosent sammenhengende arbeidsufør fra første sykemelding og frem til avtalt utbetalingstidspunkt for at forsikringssummen skal komme til utbetaling.  Ved 100 prosent arbeidsuførhet utbetales avtalt forsikringssum. Ved lavere grad av arbeidsuførhet reduseres forsikringssummen forholdsmessig.

Eksempler på sykdommer som dekkes:
  • Kreft
  • Hjerte- og karsykdommer
  • Belastningslidelser
Forsikringen kan også utvides til å omfatte arbeidsuførhet uansett årsak til uførheten.

Se forsikringsvilkår for Sykeavklaring