Statsgarantert lån

Hjelpetelefonen p telefon 23021266
Ordningen har en ramme på 50 milliarder og skal bidra til at levedyktige bedrifter kan få likviditetshjelp når de rammes av tiltak som skal hindre smittespredning.

Statsgarantert lån

Hvem kan søke om statsgarantert lån?

Ordningen kan benyttes av bedrifter med mindre enn 250 ansatte ogmed lavere enn 50 millioner euro i omsetning. Bedriften skal også være levedyktige på sikt. Vi forventer stor pågang av søknader og starter derfor med å behandle søknader fra bedrifter som allerede er kunder i DNB.

Hvor mye kan min bedrift søke om gjennom ordningen?

Samlet lån til hver bedrift kan ikke utgjøre mer enn to gangerbedriftens lønnskostnader i 2019 eller 25 prosent av bedriftens omsetning i 2019,men i særlig begrunnede tilfeller kan det være høyere for å dekke bedriftenslikviditetsbehov de neste 18 måneder. Samlet lån til hver bedrift kan ikke utgjøre mer enn 50 millioner kroner.

Hva er løpetiden og vilkårene for disse lånene?

Løpetiden er maksimalt tre år, og loven gjelder kun nye lån som blir innvilgetetter at lovforslaget har trådt i kraft og frem til 1. juni 2020.

Kan min bedrift søke om statsgarantert lån nå?

Fredag 27. mars la Finansdepartementet frem reglene for hvilke bedrifter som kan få lån via ordningen. DNB utbetalte det første lånet fredag formiddag som en test,og i løpet av tidlig neste uke vil vi åpne opp for lånesøknader.

Kontantstøtteordning

Regjeringen foreslår en kontantstøtte til virksomheter som er rammet av korona. Forslaget går ut på at staten dekker en del av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetning og inntekt som følge av korona og smittevernstiltakene. Ordningen vil ha et omfang på 10-20 milliarder kroner per måned. Dette vil bli ordning der bedriftene kan søke støtte gjennom en sentral digital portal hvor behandlingen skal være automatisert. Bankene tar ingen beslutninger for hvem som får denne støtten.

Skal være effektiv og virke raskt

Pengene skal utbetales som kontantstøtte som kommer næringlivet til gode så fort som mulig. Det er forespeilet innen 3 uker.

Skal være målrettet

Støtten skal gå til bedrifter med vesentlig fall i omsetning og skal dekke uunngåelige kostnader som husleie og forsikring.

Skal være midlertidig

Kompensasjonen skal gjelde for to måneder, men ordningen kan bli forlenget.

Skal treffe bredt

Målet er å etablere én bred ordning som treffer bredt, slik at sannsynligheten for å måtte innføre spesialordninger mot enkeltbransjer og enkelttilfeller reduseres.

Skal være enkel

Det skal være så enkelt som mulig å benytte og administere ordningen.

Skal kunne etterleves og kontrolleres

Bedriften må selv søke om støtte og vil samtidig stå ansvarlig for at informasjonen de oppgir er riktig slik at ordningen ikke misbrukes. Det skal også være mulig å kontrollere at midlene er brukt i samsvar med ordningen.

Tiltak for å hjelpe gründer- og oppstartsbedrifter

For å hjelpe gründer og oppstartsbedrifter over hele landet har det kommet tiltak som skal stimulere til videre aktivitet, samt hindre permitteringer.

Tilskudd til unge vekstbedrifter – 2,5 milliarder kroner

Dette inkluderer styrking av ordningene innovasjonstilskudd med 2 milliarder kroner og etablerertilskudd med 500 millioner kroner.

Innovasjonslån – økt låneramme med 1,6 til 3 milliarder kroner

Innovasjonslån kan brukes til delfinansiering av investeringsprosjekter som handler om nyetablering, nyskaping, omstilling, internasjonalisering og utvikling. Regjeringen foreslår at økt ramme særlig skal rettes mot likviditetslån.

Rentestøttefond – 300 millioner kroner

Formålet er å gi bedrifter rammet av krisen betalingslettelse gjennom avdragsutsettelse og utsettelse i rentebetalinger for eksisterende eller nye innovasjonslån og distriktsrettede risikolån.

Tilskudd til private innovasjonsmiljøer – 50 millioner kroner

Støtteordningen skal bidra til at disse miljøene kan opprettholde sitt tilbud til oppstarts- og vekstselskaper.

Næringsrettet forskning – 250 millioner kroner

Økningen skal bidra til å holde FoU-aktiviteten i gang i hele bredden av næringslivet, slik at forskningsprosjekter- og aktiviteter ikke avsluttes.

Kapital til fonds- og matchinginvesteringer – 1 milliard kroner

Regjeringen foreslår å øke investeringskapitalen i Investinor for å bedre tilgangen på kapital for bedrifter i tidlig fase.

Gjenoppretter Statens obligasjonsfond

Regjeringen foreslår også å gjenopplive Statens obligasjonsfond (SOF) som ble benyttet under finanskrisen for over ti år siden. Fondet vil få en ramme på 50 milliarder kroner, og skal forvaltes av Folketrygdfondet.

Hvordan fungerer det og hvilke bedrifter treffer det

SOF vil kunne bidra til økt likviditet og kapitaltilgang i obligasjonsmarkedet. Denne ordningen er dermed rettet inn mot de største bedriftene som ikke vil kunne få lån under garantiordningen.

I løpet av 2020 forfaller snaut 300 milliarder kroner av utestående obligasjonslån av norske utstedere i det norske markedet. Selskapene er avhengige av et velfungerende og effektivt obligasjonsmarked for å kunne refinansiere sine lån eller for å sikre ny finansiering. SOF skal bidra til dette. SOF vil kunne investere i ordinære obligasjonslån til markedsmessige vilkår, både i første- og andrehåndsmarkedet. 

Ringvirkningene av tiltaket blir større når Folketrygdfondet også handler i andrehåndsmarkedet, ettersom dette bidrar til økt likviditet og dermed gjør markedet mer attraktivt også for andre investorer.

Hjelpetelefonen og Bedriftshjelpen

Snakk med oss om hvordan vi kan hjelpe din bedrift på Hjelpetelefonen eller les mer på Bedriftshjelpen.

» Ring oss på telefon 23021266

» Les mer på Bedriftshjelpen