Nasjonale tiltak for bedrifter

grafer p et nettbrett
Statsgarantert lån for bedrifter har en total ramme på 50 milliarder og skal bidra til at levedyktige bedrifter kan få likviditetshjelp når de rammes av tiltak som skal hindre smittespredning.
 

Statsgarantert lån for bedrifter

Statsgarantert lån for bedrifter var i starten utarbeidet for små og mellomstore bedrifter, men ordningen er nå utvidet til også å gjelde større bedrifter. Reglene blir stort sett de samme for alle bedriften, men de større bedriftene kan få større lån, og må betale en større garantiprovisjon til staten.

Bedrifter kan søke om statsgarantert lån hos sin bank, og dersom søknaden blir innvilget vil staten garantere for 90 prosent av lånet.

Hvilke bedrifter omfattes av ordningen?

Ordningen kan benyttes av bedrifter som:
 • er i akutt likviditetsmangel som følge av Covid-19 utbruddet
 • er levedyktige under normale markedsforhold
 • ikke var i økonomiske vanskeligheter per 31. desember 2019
 • ikke får ordinær finansiering i egen/andre banker
 • anses å kunne tilbakebetale lånet i løpet av 3 år (maks 12 måneder avdragsfrihet)

Er det krav til hvordan statsgarantert lån skal brukes?

Formålet med lånet skal være å dekke driftsutgifter som løpende utgifter til betjening av eksisterende gjeld eller investeringer. Dersom lånet skal brukes til investeringer, må det dokumenteres hvorfor investeringen er nødvendig for fortsatt lønnsom drift. For investeringer er det opp til hver enkelt bank å vurdere om disse investeringene er nødvendig for å sikre videre drift i lånets løpetid.

Er det kun bankens eksisterende kunder som kan søke?

Alle kan søke om lån, men vi forventer stor pågang av søknader og vil derfor starte med å behandle søknader fra våre eksisterende kunder. Vi anbefaler å søke lån i din hovedbank.

Hvor mye kan bedrifter søke om å låne?

Samlet lån kan ikke utgjøre mer enn to ganger bedriftens lønnskostnader i 2019 eller 25 prosent av bedriftens omsetning i 2019. Bedriften må også være i stand til å tilbakebetale lånet i løpet av 3 år (med maks 12 månederes avdragsfrihet). 

Samlet lån til små og mellomstore bedrifter kan ikke utgjøre mer enn 50 millioner kroner.
Samlet lån til større bedrifter kan ikke utgjøre mer enn 150 millioner kroner.

Bedrifter blir definert som små eller mellomstor om bedriften har:
 • færre enn 250 årsverk og
 • årsomsetning mindre enn 492 millioner kroner eller
 • årsbalanse mindre enn 423 millioner kroner

Hva er vilkårene for statsgarantert lån?

Løpetiden er maksimalt tre år, og loven gjelder kun nye lån som blir innvilget etter at lovforslaget har trådt i kraft og frem til 31. desember 2020.

Hvordan søker bedriften om statsgarantert lån?

Du kan søke om statsgarantert lån i innlogget nettbank. Om du ikke er kunde hos oss eller har nettbank her anbefaler vi at du kontakter din hovedbank.
↑ Til toppen 

Kompensasjonsordning for bedrifter

Kompensasjonsordningen for bedrifter skal hjelpe virksomheter som er rammet av korona, og går ut på at staten dekker en del av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetning og inntekt som følge av korona og smittevernstiltakene.

Tiltaket skal komme næringslivet til gode og målet er å etablere én bred ordning slik at sannsynligheten for å måtte innføre spesialordninger mot enkeltbransjer og enkelttilfeller reduseres.

Bedriftene kan søke støtte gjennom en sentral digital portal hvor behandlingen skal være automatisert. Bankene tar ingen beslutninger for hvem som får denne støtten.

Portalen og informasjon om ordningen finner du her:

» Kompensasjonsordning.no


Det er i tillegg vedtatt en egen kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet hele eller deler av inntekten sin. Les mer om denne ordningen her: 

» NAV - Kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere
↑ Til toppen

Tiltak for å hjelpe gründer- og oppstartsbedrifter

For å hjelpe gründer og oppstartsbedrifter over hele landet har regjeringen kommet med eget forslag om støtte via tiltakene under. Tiltakene skal stimulere til videre aktivitet, samt hindre permitteringer.

 • Tilskudd til unge vekstbedrifter – 2,5 milliarder kroner
  Dette inkluderer styrking av ordningene innovasjonstilskudd med 2 milliarder kroner og etablerertilskudd med 500 millioner kroner.

 • Rentestøttefond – 300 millioner kroner
  Formålet er å gi bedrifter rammet av krisen betalingslettelse gjennom avdragsutsettelse og utsettelse i rentebetalinger for eksisterende eller nye innovasjonslån og distriktsrettede risikolån.

 • Tilskudd til private innovasjonsmiljøer – 50 millioner kroner
  Støtteordningen skal bidra til at disse miljøene kan opprettholde sitt tilbud til oppstarts- og vekstselskaper.

 • Næringsrettet forskning – 250 millioner kroner
  Økningen skal bidra til å holde FoU-aktiviteten i gang i hele bredden av næringslivet, slik at forskningsprosjekter- og aktiviteter ikke avsluttes.

 • Kapital til fonds- og matchinginvesteringer – 1 milliard kroner
  Regjeringen foreslår å øke investeringskapitalen i Investinor for å bedre tilgangen på kapital for bedrifter i tidlig fase.
↑ Til toppen

Gjenoppretter Statens obligasjonsfond

Regjeringen foreslår også å gjenopplive Statens obligasjonsfond (SOF) som ble benyttet under finanskrisen for over ti år siden. Fondet vil få en ramme på 50 milliarder kroner, og skal forvaltes av Folketrygdfondet.

Dette kan bidra til økt likviditet og kapitaltilgang i obligasjonsmarkedet og retter seg mot de største bedriftene som ikke vil kunne få lån under garantiordningen.

I løpet av 2020 forfaller snaut 300 milliarder kroner av utestående obligasjonslån av norske utstedere i det norske markedet. Selskapene er avhengige av et velfungerende og effektivt obligasjonsmarked for å kunne refinansiere sine lån eller for å sikre ny finansiering. SOF skal bidra til dette.
↑ Til toppen 

Bedriftshjelpen

Les mer om hvordan vi kan hjelpe din bedrift på Bedriftshjelpen.

» Les mer på Bedriftshjelpen