European Markets Infrastructure Regulation (EMIR) er et EU-regelverk som har som formål å bidra til redusert risiko og økt stabilitet i europeiske derivatmarkeder. Regelverket omfatter primært OTC-derivater, altså derivater som handles bilateralt mellom to parter uten å involvere børs/regulert markedsplass.

EMIR - et regelverk som regulerer handelen med derivater

EMIR trådde i kraft i EU i august 2012. I Norge vedtok Stortinget i 2016 lovendringer som innebærer at regelverket også kunne tre i kraft i Norge 1. juli 2017. Finanstilsynet har 4. juli 2017 publisert et rundskriv med nærmere informasjon om hvordan norske foretak skal forholde seg til EMIR-regelverket. Våren 2019 gjorde EU noen endringer i regelverket, kalt EMIR Refit, som trådte i kraft 17. juni 2019.  Finanstilsynet har samme dag angitt at de vil legge dette reviderte regelverket til grunn i sin tilsynsmessige oppfølging.

EMIR påvirker selskaper som handler med derivater gjennom krav til rapportering, clearing og krav til implementering av visse risikoreduserende tiltak. Privatpersoner, kommuner, stater og overnasjonale organisasjoner er unntatt fra regelverket.


EMIR-regelverket kan deles inn i følgende:


Selvklassifisering
EMIR krever at motparter i derivatkontrakter defineres som finansielle motparter eller ikke-finansielle motparter. Det er det enkelte selskaps ansvar å sikre at det er riktig klassifisert.

Eksempler på finansielle motparter (FC) er banker, kredittforetak, forsikringsselskaper, pensjonskasser, innskuddspensjonsforetak, verdipapirforetak, fondsforvaltningsselskaper, UCITS-fond og alternative investeringsfond (AIF).
Etter EMIR Refit skal finansielle motparter skilles mellom de som er over (en av) tersklene for clearingplikt (FC+) og de som er under, såkalte små finansielle motparter (FC-). Skillet har i utgangspunktet kun konsekvenser for clearingplikten.

Selskaper som ikke er finansielle motparter, er ikke-finansielle motparter forkortet NFC, hvor det skilles mellom NFC+ og NFC-. Langt de fleste selskaper vil være NFC-. For noen få store ikke-finansielle motparter (NFC+) gjelder særlige reguleringer. NFC+ er bedrifter som handler derivater (for andre formål enn sikring) med svært store samlede nominelle beløp, slik at det er usikkert om noen norske bedrifter vil bli klassifisert som NFC+.

Som hovedregel er FC vesentlig mer omfattende regulert enn NFC.Risikoreduserende tiltak
EMIR setter krav til følgende tiltak for å redusere risiko:
  • Rettidig bekreftelse
  • Porteføljeavstemming og bilateral avtale om håndtering av usikkerhet
  • Porteføljekompresjon for motparter med svært mange kontakter
For bekreftelser settes konkrete krav til når en derivatkontrakt skal være bekreftet, avhengig av om motpart er FC eller NFC. I DNB er praksis at inngåelse av kontrakter normalt blir gjort per telefon eller gjennom dnb.no. Ved inngåelsen av kontrakter kan det oppstå misforståelser og kontrakter kan også bli feil registrert av DNB. Feil, spesielt i et urolig marked, vil kunne innebære risiko for betydelige tap. For å sikre at feil kan rettes så raskt som mulig er våre kunder derfor forpliktet til å kontrollere bekreftelser straks etter mottak og å reklamere eventuelle uoverensstemmelser. Tilsvarende har kundene en forpliktelse til å reklamere dersom kunden ikke mottar bekreftelse etter at kontrakt er inngått.

For å sikre at kravene til porteføljeavstemming ivaretas vil DNB sende ut nærmere informasjon til våre motparter om dette. Selve avstemmingen vil normalt skje ved at DNB sender motparten en rapport med oversikt over utestående kontrakter, som vi ber om at sjekkes mot motpartens egen registrering. Dersom feil/avvik oppdages skal dette varsles DNB innen en angitt frist (e-post til emir-reconciliation@dnb.no).

Kravene til å vurdere porteføljekompresjon omfatter motparter med mer enn 500 løpende derivatkontrakter med oss. Aktuelle motparter vil bli kontaktet med nærmere informasjon om dette.Transaksjonsrapportering
EMIR krever at detaljer om alle derivatkontrakter skal rapporteres til et autorisert handelsregister, også kalt «Trade Repository». Finansmyndigheter i hvert enkelt EU/EØS-land får innsyn i handlene som selskapene tilhørende i det landet har gjort. I Norge får dermed Finanstilsynet tilgang til å se norske selskapers rapporterte handler. Begge motparter i en kontrakt er forpliktet til å rapportere, men rapporteringen kan delegeres til den andre motparten eller til en tredjepart. Alle derivater skal rapporteres, det gjelder både OTC-derivater og børshandlede derivater.
Etter innføringen av EMIR Refit er DNB fra 18. juni 2020 forpliktet til, og vil, rapportere for alle kunder klassifisert som NFC-, med mindre en slik kunde har eksplisitt bedt om å ivareta rapporteringen selv, eller dersom kunden ikke har gitt oss all nødvendig informasjon.

DNB rapporterer transaksjoner til DTCC. DNB vil kunne rapportere også på kundens vegne for kontrakter der DNB er part, forutsatt at vi har mottatt tilstrekkelige opplysninger fra kunden (se nærmere om LEI nedenfor). Dersom kunden ønsker å se/kontrollere hva vi har rapportert må man selv skaffe seg tilgang («onboarde») hos DTCC, noe som innebærer visse kostnader. Se mer informasjon på ekstern lenke.

LEI
(Legal Entity Identifier) er en global standard for unik identifikasjon av et selskap. For at DNB skal kunne rapportere transaksjoner til DTCC må vi kunne identifisere hver motpart med en LEI. Hver motpart vi skal rapportere på vegne av må ha gitt oss sin LEI og vi kan heller ikke handle med motparter som ikke har skaffet oss en LEI.

LEI kan eksempelvis skaffes hos en av følgende autoriserte tilbydere:
DNB Bank ASA’s LEI er 549300GKFG0RYRRQ1414


DNB vil sende ut nærmere informasjon til aktuelle kunder vedr transaksjonsrapportering.Clearing og sikkerhetsstillelse - kun aktuelt for FC og NFC+
For FC+ og NFC+ er det og/eller vil det komme krav om at visse derivatkontrakter cleares gjennom en sentral motpart (central clearing counterparty, CCP).

Derivatkontrakter som ikke cleares vil bli underlagt en egen avtale om sikkerhetsstillelse.

DNB vil sende ut nærmere informasjon til aktuelle kunder vedr clearing og sikkerhetsstillelse.Mer informasjon om EMIR kan fås gjennom din kontaktperson i DNB Markets eller på e-post til emir@dnb.no
Kontakt oss
DNB Markets
Kundeetablering
Telefon: 907 86 261 
» Send e-post

Postadresse:
DNB Markets
KSC - Kundeetablering
Postboks 7100
5020 Bergen

DNB Bank ASA har følgende LEI: 549300GKFG0RYRRQ1414

Vilkår og avtaler