Uførepensjon

bedrift

Uførepensjon sikrer månedlig utbetaling ved arbeidsuførhet. Folketrygden kompenserer for deler av inntektstapet. I tillegg kan arbeidsgiver sørge for større trygghet gjennom å inkludere uførepensjon i pensjonsavtalen.

Uførepensjon

Uførepensjon utbetales vanligvis etter at en ansatt har vært sykemeldt i ett år, og retten til sykepenger fra folketrygden utløper. Det kan også innvilges uførepensjon under attføring og rehabilitering. I disse tilfellene innvilges pensjonen for et begrenset tidsrom, for eksempel i ett år. Når året er gått, vil saken bli vurdert på nytt. Utbetalingen følger graden av arbeidsuførhet og opphører ved nådd pensjonsalder eller dersom den ansatte blir arbeidsdyktig igjen.

Ikke alle pensjonister har rynker

Statistikk viser at hver femte 35-åring vil bli ufør i løpet av de neste 20 årene. Få har sikret seg på egen hånd, og vil derfor miste store deler av inntekten om de blir uførepensjonister. Dette kan også skje med dine ansatte selv om pensjonisttilværelsen fortsatt virker fjern for de fleste. 

 

Mer om ny uførepensjon

Arbeid og uførhet

I ny uførepensjon kan uførepensjonisten ha inntekt uten at uføregraden endres. Uføreutbetalingen blir redusert med inntekt utover en friinntektsgrense, men uføregraden blir stående i tilfelle man ikke lenger kan arbeide. Klarer en ikke lenger å arbeide like mye lenger og inntekten reduseres, vil utbetaling av uførepensjon igjen øke. Ved økt uførhet kan uføregraden bli satt opp etter en nærmere vurdering.

Tidligere opptjente rettigheter

Ansatte kan også ha rett til uførepensjon fra tidligere arbeidsgivere. Summen av alle utbetalinger må ikke bli for høy i forhold til arbeidsinntekt. Avkortningsreglene sier at uførepensjon fra bedriftens pensjonsordning skal reduseres inntil uførepensjonen utgjør det høyeste av enten den uførepensjonen som er fastsatt i pensjonsplanen, eller summen av uførepensjon opptjent hos tidligere arbeidsgivere. Redusert utbetaling som følge av slik samordning av pensjon, overføres til bedriftens premiefond.

Tilpasning til nye regler

Eksisterende uførepensjonsavtale må avvikles og ny avtale må etableres. Dette gjelder for både innskudds- og ytelsespensjonsavtaler. Avviklingen vil skje etter gjeldende regler med blant annet utstedelse av fripoliser for dem som har krav på det.

Nyttig

»Vilkår for innskuddspensjon og uførepensjon
»Vilkår for ytelsespensjon og uførepensjon
»Produktark 
»Ancillary benefits coverage
»Pensjon til etterlatte
Kontakt oss - Åpningstid mandag - fredag 08 - 18.
915 04800
Spørsmål