Uførepensjon

Ufoerepensjon

Uførepensjon sikrer månedlig utbetaling ved arbeidsuførhet. Folketrygden kompenserer for deler av inntektstapet. I tillegg kan arbeidsgiver sørge for større trygghet gjennom å inkludere uførepensjon i pensjonsavtalen.

Uførepensjon

Uførepensjon utbetales vanligvis etter at en ansatt har vært sykemeldt i ett år, og retten til sykepenger fra folketrygden utløper. Det kan også innvilges uførepensjon under attføring og rehabilitering. I disse tilfellene innvilges pensjonen for et begrenset tidsrom, for eksempel i ett år. Når året er gått, vil saken bli vurdert på nytt. Utbetalingen følger graden av arbeidsuførhet og opphører ved nådd pensjonsalder eller dersom den ansatte blir arbeidsdyktig igjen.

Ny uførepensjon

Stortinget har vedtatt nye regler om uførepensjon. Det vil komme overgangsregler som gjør at bedriftene og forsikringsselskapene får tid til å tilpasse seg ny uførepensjon. Med de nye reglene er uførepensjon fra bedriften og uføretrygd fra folketrygden tilpasset hverandre.

 

Mer om ny uførepensjon

Slik blir ny uførepensjon

Arbeidslengde er ikke lenger viktig og det betyr at alle ansatte i din bedrift er fullt dekket fra de blir medlem av ordningen.
Alle får utbetaling fra Folketrygden, denne kalles uføretrygd og gir 66 prosent av lønn opptil 6 G. Størrelsen på uførepensjonen fra bedriften beregnes etter den ansattes lønn når vedkommende ble syk.

Arbeid og uførhet

I ny uførepensjon kan uførepensjonisten ha inntekt uten at uføregraden endres. Uføreutbetalingen blir redusert med inntekt utover en friinntektsgrense, men uføregraden blir stående i tilfelle man ikke lenger kan arbeide. Klarer en ikke lenger å arbeide like mye lenger og inntekten reduseres, vil utbetaling av uførepensjon igjen øke. Ved økt uførhet kan uføregraden bli satt opp etter en nærmere vurdering.

Tidligere opptjente rettigheter

Ansatte kan også ha rett til uførepensjon fra tidligere arbeidsgivere. Summen av alle utbetalinger må ikke bli for høy i forhold til arbeidsinntekt. Avkortningsreglene sier at uførepensjon fra bedriftens pensjonsordning skal reduseres inntil uførepensjonen utgjør det høyeste av enten den uførepensjonen som er fastsatt i pensjonsplanen, eller summen av uførepensjon opptjent hos tidligere arbeidsgivere. Redusert utbetaling som følge av slik samordning av pensjon, overføres til bedriftens premiefond.

Tilpasning til nye regler

Eksisterende uførepensjonsavtale må avvikles og ny avtale må etableres. Dette gjelder for både innskudds- og ytelsespensjonsavtaler. Avviklingen vil skje etter gjeldende regler med blant annet utstedelse av fripoliser for dem som har krav på det.

Nyttig

Vilkår for innskuddspensjon og uførepensjon
Vilkår for innskuddspensjon og uførepensjon gjeldende frem til 01.01.2016
Vilkår for ytelsespensjon og uførepensjon
Vilkår for ytelsespensjon og uførepensjon gjeldende frem til 01.01.2016
Produktark gjeldende frem til 01.01.2016
Produktark gjeldende fra 01.01.2016
Ancillary benefits coverage
Pensjon til etterlatte
Kontakt oss
915 04800
Spørsmål