• Chatbot
  • Kundeservice

Sist oppdatert juni 2016

Handel i rente-, valuta- og råvareinstrumenter

Informasjon om handel i rente-, valuta- og råvareinstrumenter med DNB som motpart.

Fiskebat-knut-troim-gwbjoBpUIy8-unsplash-free-images

Ulike finansielle instrumenter kan benyttes for å redusere risikoen rundt endringer i råvarepriser, renter eller valutakurser. Dette er aktuelt for import- og eksportbedrifter. (Foto: Knut Trøim/ Unsplash)

Informasjon om handel i valuta-, rente og råvareinstrumenter

DNB Bank ASA ved DNB Markets (”DNB”) tilbyr handel i en rekke finansielle instrumenter. Handel gjennom DNB er regulert gjennom våre forretningsvilkår og særskilt inngåtte avtaler. I vår handel med kunder og andre skal vi ivareta kundenes interesser på beste måte og etterleve lover, regler og markedsstandarder fastsatt av relevante markedsplasser og bransjeorganisasjoner.

Hva kan du forvente som kunde av oss?

Valuta-, rente- og råvaremarkedene har endret seg i de senere årene. Som kunde i DNB kan du forvente konkurransedyktige priser og vilkår. Vi anbefaler likevel at du også undersøker andre aktørers priser. Informasjon om kunders handel håndteres konfidensielt, både før, under og etter at transaksjoner gjennomføres.

For vilkår knyttet til handel med valuta, renter og råvarer se nederst på denne siden

Om markedssyn og kundens eget ansvar

DNB vil til enhver tid etter beste skjønn formidle markedsinformasjon som vi oppfatter som korrekt. Når vi gjennom analyser, kommentarer og uttalelser tilkjennegir markedsinformasjon og -syn er dette ikke forslag eller råd til deg som kunde om handel i enkeltinstrumenter. Vi forventer at enhver som vurderer å inngå finansielle transaksjoner med DNB gjør egne og grundige vurderinger av de aktuelle transaksjonene og om disse er hensiktsmessige eller egnet for eget formål.

DNBs handel med kunder og ordreutførelse

Når kunder handler valuta-, rente- og råvareinstrumenter med DNB vil DNB alltid være kundens motpart.

DNB tar markedsrisiko og vil for hvert instrument og hver transaksjon vurdere om kundens handel skal inngå i bankens eksponering eller dekkes inn i markedet. Disse aktivitetene utfører DNB som «principal», gjennom handel for egen regning, risiko og fortjeneste. DNB opptrer ikke som kunders agent, partner eller tilsvarende ved handel i valuta-, rente- og råvareinstrumenter, med mindre dette er særskilt regulert gjennom en skriftlig avtale.

Kundens transaksjon er en selvstendig transaksjon

Kundens transaksjon med DNB er altså en selvstendig transaksjon som ikke er knyttet til DNBs eventuelle transaksjoner i de ulike markedene. Likevel vil de priser og produkter som DNB tilbyr til kunder være en funksjon av det som handles i de ulike markedene, for at kundene skal få konkurransedyktige produkter og fordi DNB bruker markedene aktivt til risikostyring. I transaksjoner som tilbys vil DNB kunne hente likviditet fra flere ulike markedsplasser og likviditetstilbydere. Dette inkluderer pris og likviditet fra interne markedsoperasjonsenheter og eksterne handelsplattformer, eller andre løsninger som er relevante for gjennomføring av transaksjoner.

Kunder som handler med DNB som motpart kan avtale transaksjoner gjennom elektroniske plattformer eller gjennom samtale med sin kontaktperson. Kunder ivaretas normalt av en kundemegler i en enhet atskilt fra enheten som har som ansvar å vurdere om transaksjonen skal dekkes i markedet eller om DNB skal sitte med eksponeringen selv.

Prisen vi stiller

Prisen, kursen eller renten DNB tilbyr kunder kan inkludere en fortjenestemargin for banken utover den prisen, kursen eller renten DNB kan oppnå i det aktuelle markedet.

DNB vil på forespørsel (”request for quote”) stille en kjøps- og/eller salgspris/-kurs/-rente som kunden der og da kan akseptere eller avslå. Når kunden aksepterer en kvotert pris/kurs/rente blir transaksjonen gjennomført og er bindende for kunden. Dersom ikke annet er avtalt vil den prisen, kursen eller renten DNB stiller på forespørsel være en «all-in» pris som inkluderer eventuell fortjenestemargin til banken.

Valuta spot

Kunden kan inngi ordrer i valuta spot. Ved håndtering av en ordre vil DNB se etter markedsmuligheter som muliggjør at ordren gjennomføres til den prisen som er spesifisert, eventuelt inkludert en margin til DNB for gjennomføring av ordren. Det innebærer at transaksjoner vil bli inngått når markedet når det kursnivået som ordren tilsier, med tillegg/fradrag av en margin. Det kan også bety at ordren ikke er mulig å gjennomføre hvis markedsmulighetene ikke er til stede.

Ved ordreutførelse vil DNB anta at delvis oppfylling av en ordre alltid vil aksepteres dersom ikke annet er avtalt. En delvis oppfylling av en ordre vil inntreffe når DNB ikke er i stand til å skaffe til veie hele det etterspurte volumet i en aktuell transaksjon. Dersom ikke annet har blitt spesifikt avtalt vil DNB etter en skjønnsmessig vurdering avgjøre hvordan, hvor og når en ordre gjennomføres, herunder også hvorvidt en ordre helt eller delvis kan gjennomføres.

Unntak fra prinsippet om beste utførelse

Når DNB opptrer som principal, foreligger det normalt ikke plikt til å utføre transaksjoner basert på det best tilgjengelige prisbildet («best execution»). DNB vil likevel søke å ivareta våre kunders interesser på beste måte ved å stille konkurransedyktige priser og håndtere ordrer på en ansvarlig måte.

DNB har ikke plikt til å opplyse om bankens fortjenestemargin eller DNBs samlede tap eller fortjeneste fra transaksjonsvirksomheten. DNB står fritt til å tilby ulike priser, kurser og renter til ulike kunder og transaksjonsmotparter for like eller tilsvarende transaksjoner og produkter.

DNBs handel i markedene og konsekvenser for kundeordre

Handel i markedene for valuta-, rente- og råvareprodukter skjer primært utenfor børs og liknende markedsplasser, ved at markedsaktører stiller priser som de er villige til å handle på direkte til motparten.

OTC-handel

Direkte handel mellom to parter der DNB er megler kalles «over-the-counter» (OTC). OTC-handel er beskrevet nærmere nedenfor. For noen rente- og råvarefutures handler DNB også på ulike markedsplasser, slik som London Metal Exchange (LME), CME Group Exchanges, Nasdaq og ICE futures exchange. Også i slik handel opptrer DNB som principal.

Når DNB handler i markedet gjør vi det som både prisstiller (”market maker”) og som markedsaktør (”market taker”). DNB kan stille egne priser, formidle priser fra andre markedsaktører, ta i mot OTC-ordre, utføre OTC-ordre, inngå og utføre finansielle transaksjoner samt utføre relaterte aktiviteter mv. DNB er en aktiv markedsaktør og prisstiller i en rekke produkter og produktklasser. Det innebærer at DNB kan komme til å utføre transaksjoner i forkant av eller parallelt med kundetransaksjoner. Dette vil kunne skje i forbindelse med risikostyring, likviditetsstyring og/eller for å gjennomføre transaksjoner eller ordre på vegne av kunder.

DNBs egen aktivitet i markedet kan påvirke priser og markedslikviditet og kan dermed påvirke sannsynligheten for at en kundeordre blir fylt. Prisen kunden oppnår kan variere med markedsbevegelser i markeder der DNB også deltar.

Om informasjonshåndtering og håndtering av interessekonflikter

DNB har etablert et internt rammeverk som skal bidra til betryggende behandling av informasjon om kunders handel. Informasjon om enkeltkunders handelsinteresser og -strategier, marginer, og andre relevante faktorer skal behandles konfidensielt og skal kun deles dersom det er saklig behov for det, for eksempel i forbindelse med utførelse og risikoavdekking av kundetransaksjoner. Informasjon om utførte transaksjoner vil inngå i interne analyser, slik som måling av motpartsrisiko og måling av kunderettede aktiviteter.

Rutiner for å unngå interessekonflikter

DNB har interne rutiner for å unngå interessekonflikter mellom DNB og kunder, og interessekonflikter mellom ulike kunder. Innenfor valuta-, rente- og råvarehandel er ansvaret for handel med kunder lagt til andre enheter enn de enhetene som har ansvaret for bankens egen handel i finansielle instrumenter. Det er etablert systemsperrer mellom enhetene, og det utføres jevnlig opplæringsaktiviteter der taushetsplikt og interessekonflikter fokuseres. DNB har også en egen enhet som følger opp at interne rutiner og lover og regler følges.

Eventuelle spørsmål om innholdet i denne informasjonen eller om DNBs handel i finansielle instrumenter kan stiles til din kontaktperson i DNB.

Om risikohåndtering

Valuta, renter og råvarer - vilkår for handel

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech Blog

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.noJobb hos oss

© DNB