DNB finansierer klimaomstillingen og er en pådriver for bærekraftig verdiskaping

Bilde av natur og solnedgang

DNB skal være en pådriver for bærekraftig omstilling, og vi skal bruke vår kompetanse og yte banktjenester for å hjelpe kundene i en bærekraftig retning. DNB har som Norges største finanskonsern betydelig påvirkningskraft på den bærekraftige omstillingen av Norge og internasjonalt. Gjennom rådgivning, finansiering, kompetansedeling og tydelige krav skal vi bidra til å hjelpe framtidsrettede selskaper å vinne fram med bærekraftige løsninger.
 
DNB har et overordnet mål om å nå netto nullutslipp fra vår finansierings- og investeringsvirksomhet innen 2050. For å klare dette har vi satt delmål om å redusere utslippene vi finansierer fram mot 2030, samt finansieringsmål for bærekraftige aktiviteter. Vi vil arbeide for at forvaltningskapitalen styres mot mer bærekraftige alternativer.

 
Målene skal bidra til å redusere DNBs risiko i kredittporteføljen og drive kundene mot en bærekraftig omstilling. Målene er dynamiske og følger utviklingen i samfunnet og markedet, graden av datatilgjengelighet og sektorens egen modenhet.

 

Mål og ambisjoner

Illustrasjon av en båt på vannet og en fabrikk

Netto nullutslipp

 • DNBs overordnede mål er netto nullutslipp fra vår finansierings- og investeringsvirksomhet innen 2050 
 • For å nå netto nullutslipp i 2050, har vi satt delmål om å redusere utslippene vi finansierer fram mot 2030, samt finansieringsmål for bærekraftige aktiviteter
 
DNBs klimamål og bærekraftige strategi er videre forklart i DNBs bærekraftsbibliotek.
 
 

Mål for utslippsintensitet i utvalgte bransjer

DNB skal redusere utslippsintensiteten både på porteføljenivå og i vesentlige sektorer innen 2030, med baseline 2019. Utslippsmålene vil kreve at klimagassutslippene fra prosjektene og kundene vi finansierer reduseres over tid.
 
Olje og gass:
 • Redusere porteføljens utslippsintensitet med 25 prosent fra 2019 til 2030
 • Dette kommer i tillegg til en reduksjon på 28 prosent i perioden 2015 - 2019.
 • Minst 75 prosent av alle syndikerte lån vil inkludere en klausul knyttet til bærekraft innen 2025
 
Shipping:
 • Redusere porteføljens utslippsintensitet med en tredjedel fra 2019 til 2030
 • Over 80 prosent av alle syndikerte lån/kredittfasiliteter vil inkludere en klausul knyttet til bærekraft innen 2025
 
Næringseiendom:
 • Redusere utslippsintensiteten relatert til energiforbruk i næringseiendomsporteføljen med 25 - 30 prosent fra 2019 til 2030
 
Livsforsikring (DNB Liv):
 • Redusere karbonintensiteten til porteføljen med 55 prosent innen 2030 (baseline: 2017 - 2019)
 

Mål for utslippsreduksjon i egen drift

Driften i DNB skal også være klimanøytral. Dette har vi allerede oppnådd gjennom energieffektiviserende tiltak og noe kvotekjøp.
 
 • Fram mot 2030 vil vi redusere utslipp fra egen drift ytterligere med 7 prosent årlig

Mål for bærekraftig finansiering

 • Det krever betydelige investeringer å bygge nye næringer og omstille eksisterende. Vi vil hjelpe kundene våre i en mer bærekraftig retning og med å redusere utslipp ved å tilgjengeliggjøre finansielle produkter og tjenester som fremmer bærekraftige aktiviteter, løsninger, investeringer og innovasjon. Vi har derfor satt et overordnet bærekraftig finansieringsmål på porteføljenivå. DNB skal være en pådriver for bærekraftig omstilling ved å finansiere, investere i og tilrettelegge for bærekraftige aktiviteter til en verdi av 1.500 milliarder kroner fram mot 2030. 
 • DNB skal øke forvaltningskapital i fond med bærekraftstema til 100 milliarder kroner fram mot 2025
 • I 2025 skal 50 prosent av nettoflyt gå til fond med bærekraftstema
 
Risikofaktorer knyttet til bærekraft analyseres og vektlegges på lik linje med andre risikodrivere i DNBs finansieringsprosess. Krav til både nye og eksisterende kunder, samt en kontinuerlig dialog om utfordringer og muligheter knyttet til bedriftenes eget bærekraftsarbeid er verktøy for å hjelpe kundene til å utvikle seg i riktig retning. Les mer om DNBs krav og forventninger innen bærekraftig finansiering i DNBs bærekraftsbibliotek.
 

Mål for prioriterte bærekraftstemaer

DNB skal satse på utvalgte bærekraftsutfordringer gjennom rådgivning, innovasjon, forventninger og krav. Dette er områder hvor vi yter rådgivning og bidrar med kompetanse, der det er økt regulatorisk oppmerksomhet og som blir stadig viktigere for flere bransjer eller privatpersoner. De endelige temaene vil konkretiseres ytterligere i løpet av 2021, men vi har etablert mål innen temaene sirkulærøkonomi, natur og biologisk mangfold, oppstarts- og vekstbedrifter og innovasjon.
 
 • Inkludere en klausul om ansvarlig resirkulering av skip i alle nye offshorelån og i alle nye og refinansierte shippinglån
 • Løfte naturrisiko gjennom kundedialog, forventninger og bransjeretningslinjer til relevante sektorer
 • Bidra med 140 millioner kroner i vekstlån til selskaper som trenger kapital for å vokse innen områder som er viktige for samfunnet
 • Fremme CleanTech-løsninger og innovasjon gjennom strategiske partnerskap og DNB NXT Accelerator
 • Benytte data og KI (kunstig intelligens) i DNB for å understøtte overgangen til en mer bærekraftig økonomi
 • Hjelpe kunder å ta grønnere valg
 

Investeringer

DNB forvalter en betydelig investeringsportefølje både for kunder og banken selv, og vi er opptatt av miljømessige, sosiale og økonomiske forhold i selskapene vi investerer i. 

Vi påvirker både gjennom utvelgelse av investeringsobjekter, eksklusjon og dialog med de respektive selskapene. DNB tilbyr bærekraftige fond og produkter. Gjennom god merking og klimarapportering gjør vi det lettere for kundene å ta riktige og bærekraftige valg. 

» Les mer om ansvarlige investeringer
 

Bærekraftig finansiering

 • Grønne lån: Grønne lån er øremerket aktiviteter eller investeringer med et klart miljømessig formål. Grønne lån passer for selskaper som skal finansiere en bærekraftig aktivitet knyttet til eksempelvis lavere klimautslipp eller biologisk mangfold. DNB har utviklet et egen rammeverk for grønne lån, bygget på prinsipper og standarder i markedet som kvalifiserer hva som er grønt.
 • » Styrk bærekraftsambisjonene dine med grønne lån.
 • Bærekraftslinkede lån: Ved bærekraftslinkede lån, er betingelsene knyttet til hvordan bedriften leverer på definerte mål innen bærekraft.
 • Bærekraftige obligasjoner: DNB Markets har et dedikert team som tilbyr rådgivning innen bærekraftige finansieringsprodukter.
  - Grønne og sosiale obligasjoner er øremerket investeringer med et miljømessig eller sosialt formål.    
  Bærekraftslinkede obligasjoner er ikke øremerket spesifikke investeringer, men er linket opp mot formål knyttet til hvordan bedriften leverer på bærekraft.   

  Fornybar energi og infrastruktur er satsingsområder i DNB, både i Norge og internasjonalt. Vindkraft er en viktig del av denne satsingen.