Pensjonskalkulator

Som pensjonist vil du få mer fritid og mindre inntekt. Derfor er det mange som har behov for å spare litt. Med kalkulatoren kan du sjekke hvordan din pensjon blir.

Pensjon fra folketrygd

 

Alder da du gikk ut i arbeid

 • For å gi deg en god prognose må vi vite hvor mange år du vil være i lønnet arbeid. For å beregne det må vi i første omgang vite omtrent hvor gammel du var da du gikk ut i arbeid første gang.

 

Din lønn i dag

 • Her skal du oppgi din faste årslønn. Er du ung, og tror på en stor lønnsvekst i fremtiden, kan du legge til noe.

  Inntekter over 12 G (grunnbeløpet i folketrygden) vil ikke påvirke pensjonsberegningen.

Øvrig pensjon

Hvilken tjenestepensjon har du i dag?

 • OTP:

  Betyr obligatorisk tjenestepensjon.
  I denne kalkulatoren mener vi en type innskuddspensjon hvor arbeidsgiver betaler et obligatorisk minstebeløp på 2 % av lønnen din. Kalkulatoren forutsetter en nominell avkastning på 5,5 prosent hvert år.

 • Innskuddspensjon:

  Det arbeidsgiveren sparer til pensjon for deg, er bestemt på forhånd. Eksempel: Arbeidsgiver betaler hvert år 5 % av lønnen din til pensjonsordningen. Kalkulatoren forutsetter en nominell avkastning på 5,5 prosent hvert år.

 • Ytelsespensjon:

  Det du får utbetalt som pensjonist er bestemt på forhånd. Eksempel: Du får utbetalt 66 % av lønnen din som pensjonist.

 • Offentlig Tjenestepensjon:.

  Hvis du jobber i offentlig sektor, får du som hovedregel Offentlig Tjenestepensjon automatisk.

 • Usikker på hvilken type tjenestepensjon du har?

  - Spør arbeidsgiveren din
  - Besøk norskpensjon.no for å finne
    informasjon om din pensjon, eller eventuelt
  - La de ferdigutfylte feltene stå som et
    eksempel, for foreløpig beregning.

Hvor mye sparer din bedrift for deg?

 • Hvis arbeidsgiveren din har valgt OTP, har du mest sannsynlig den lovpålagte ordningen hvor bedriften hvert år sparer minimumsbeløpet på 2 % av lønnen din mellom 1G -12G.

Hvor mye sparer din bedrift for deg?

 • Har arbeidsgiveren din valgt innskuddspensjon sparer bedriften hvert år en fast andel av lønnen din. Mange bedrifter sparer f.eks. 5 % av lønnen til sine ansatte. Det er også mulig å spare forskjellig prosent for forskjellig del av lønnen – f.eks. 5 % av lønnen mellom 1-6 G, og 8 % av lønnen mellom 6-12 G.

  Hvis du er usikker på hva som er avtalt i bedriften din, kan du snakke med arbeidsgiveren din.

Hvor mange prosent av lønn får du i pensjon?

 • Hvis bedriften du jobber i har ytelsespensjon, har bedriften samtidig valgt hvor mange prosent av din lønn du vil få i pensjon når du blir 67 år. Det vanligste er 60, 66 eller 70 prosent av lønn – som inkluderer pensjonen du får fra folketrygden. Er du usikker på hva som er avtalt i din bedrift, bør du spørre arbeidsgiveren din.

Hvor lenge har du vært ansatt i bedriften?

 • Her velger du hvor mange år du har jobbet på din eksisterende arbeidsplass. Ikke tenk på hvor du har jobbet tidligere. Det fanges opp av spørsmålene nedenfor.

Vil du som pensjonist ha rett til AFP?

 • AFP betyr avtalefestet pensjon. Dette er et ja/nei spørsmål. Vet du ikke om du har rett til AFP bør du spørre arbeidsgiveren din.

  Kalkulatoren regner bare med ny og livsvarig AFP som utbetales fra 2011 eller senere.

Har du fripolise?

 • En fripolise er pensjon som er opptjent fra tidligere arbeidsgiver i privat sektor.

  Her velger du årlig utbetaling fripolisene vil gi deg, fra du fyller 67 år, selv om du eventuelt planlegger pensjonering ved en annen alder.

  Usikker på om du har fripoliser? Besøk norskpensjon.no eller gå til nav.no og logg inn på "Din Pensjon".

 

Har du annen pensjonssparing?

 • Har du annen sparing som du ønsker å ta med i pensjonskalkulatoren føres det inn her. For eksempel Pensjonskapitalbevis (fra innskuddspensjon), IPA (Individuell pensjonsavtale) eller IPS (Individuell pensjonssparing). Før opp det beløpet du har spart til nå.

  Dersom du har en fast spareavtale til pensjon kan du føre denne opp i feltet - Ønsket månedlig sparing - under grafen.

 
 

Beregning kan ikke utføres

DIN LØNN:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIVAT SPARING:
-
 
AFP:
-
 
TJENESTEPENSJON:
-
 
FOLKETRYGD:
-
 
INNTEKT
-
-
-
-
-
-
-
PENSJONSALDER
DIN PENSJON:
-
 
 
 
 
 
 
 
 
PENSJON
-
-
-
-
-
-
 
ALDER

Pensjonskalkulatoren viser en prognose på hva du vil få utbetalt i alderspensjon fra henholdsvis folketrygden, tjenestepensjon, eventuell AFP og privat sparing.

Størstedelen av din alderspensjon vil normalt være utbetaling fra folketrygden. Hvor mye du får utbetalt avhenger først og fremst av hvor lenge du har jobbet og hva du har hatt i inntekt.

For personer født i 1962 og tidligere vil sivilstatus ha en viss betydning. Kalkulatoren beregner folketrygden for personer som er gift eller samboere. Enslige vil få et lite tillegg.

Ønsker du å ta ut alderspensjon før du fyller 67 år, må du ha tjent opp pensjon tilsvarende minstepensjon. Denne begrensningen er ikke lagt inn i kalkulatoren.

Kalkulatoren beregner utbetalingstid av pensjon slik:

 • Folketrygden: Så lenge du lever
 • AFP i privat sektor: Så lenge du lever.
  • Ved uttak av AFP før fylte 67 år gis et fast kronetillegg slik at beløpet er høyere frem til fylte 67 år. Den livsvarige delen av AFP reduseres tilsvarende, slik at den samlede verdien av pensjonen ikke påvirkes av kronetillegget.
 • Ytelsespensjon, fripoliser og pensjon i offentlig sektor: Så lenge du lever
 • Innskuddspensjon og OTP. Utbetaling i 10 – 15 år avhengig av uttaksalder. Utbetalingen må minimum vare til fylte 77 år
 • Pensjonskapitalbevis og privat sparing: Utbetaling i 10 – 15 år avhengig av uttaksalder

Ytelsespensjon er ikke tilpasset nytt regelverk, og folketrygden som denne baserer seg på beregnes foreløpig etter reglene som gjaldt frem til 1. januar 2010. Folketrygden i kalkulatoren beregnes etter nytt regelverk. Når disse to legges sammen vil det derfor være en differanse mellom prosenten av lønn som du har oppgitt, og din samlede pensjon.

For deg med offentlig tjenestepensjon legger vi til grunn en pensjonsutbetaling på 66 % av lønn fra 67 år og livsvarig. Ved uttak av pensjon før fylte 67 år, forutsettes uttak av AFP. Alternativt kan offentlig ansatte ta ut folketrygd før fylte 67 år. I så fall bortfaller AFP og garantien om en samlet pensjon på 66 % av lønn fra 67 år.

Det blå feltet i grafen skisserer gapet mellom din lønn i dag, og din fremtidige pensjonsutbetaling. Ved justering av månedlig sparing under grafen kan du dekke inn dette gapet.

Kalkulatoren benytter følgende rentesatser:

Beskrivelse Regulering Nominell avkastning etter forvaltningskostnader Nedvekting
G = Grunnbeløpet i folketrygden Oppdateres når G endres    
Lønn Følger utviklingen i G, i snitt 4,3 % årlig    
Innskuddspensjon og OTP 4,3 % årlig lønnsøkning (øker årlig innskudd) 6,35 % for Pensjonsprofil 50 Fra 57 til 67 år mot Pensjonsprofil 10 (5,43 %)
Fripoliser   Ingen avkastning utover garantert rente frem til 2019 på grunn av avsetninger fordi folk lever lenger. Deretter 1,2 – 2,2 % avkastning utover garantert rente, avhengig av den garanterte renten som varierer mellom 3,5 % og 2,5 %  
Oppspart beløp, pensjonskapitalbevis og privat sparing   5,40 % (6,35 % - 0,95 %) for Pensjonsprofil 50  
Månedlig privat sparing   Høy risiko 6,3 % (7,5 % - 1,2 % )
Middels risiko 5,4 % (6,35 % – 0,95 %)
Lav risiko 5,04 % (5,89 % - 0,85 %)
 

Realverdi: De nominelle beløpene neddiskonteres med 4,3 prosent fra pensjonsalder og vises i dagens kroneverdi.

De fleste må spare selv til pensjon. Se hvordan din pensjon blir påvirket dersom du endrer pensjonsalder, eller starter egen sparing ved å bruke sliderne under. Dersom du allerede sparer månedlig til pensjon kan du legge inn dette i beløpet for månedlig sparing.

 
 

Risikoprofil

 • Lav investeringsprofil

  Passer for sparere som ønsker god og stabil avkastning over tid, og som er opptatt av at spart beløp beskyttes.

 • Middels investeringsprofil

  Passer for sparerer som vil ta noe risiko for å øke avkastnings-mulighetene vesentlig over tid og som ikke ønsker å bli rammet av de største børsfallene.

 • Høy investeringsprofil

  Passer for sparere som har et ønske om høyest mulig avkastning over tid, og som tåler store verdisvingninger i perioder.

 • Fortsatt usikker?

  Er du enda usikker på hvilken risikoprofil som passer deg?
  Svar på 6 spørsmål for å finne profilen som passer.

Dette er en viktig avklaring fordi store svingninger i inntektene bør ha innflytelse på ditt valg av sparing. Ustabil inntekt vil trekke i retning av en noe mindre risikofylt portefølje.
1.Hvordan vil du beskrive dagens og fremtidig inntekt

2.Du klarer løpende utgifter og har penger til overs hver måned?

3.Du foretrekker små svingninger på dine langsiktige plasseringer selv om dette kan resultere i at avkastningen kan bli lavere

4.Hvor lenge vil du være villig til å se sparemidlene dine falle i verdi før du vil endre plasseringene dine?

5.Hvordan ville du ha reagert dersom dine aksjer eller fond i løpet av ett år hadde falt 50 % i verdi?

6.Tenk deg at du har en plasserbar formue på 100.000 som du lar stå i ett år. Hvilken av følgende utfall villle du vært mest komfortabel med?

truePensjonskalkulatorInitiertFodselsaarAlderStartArbeidInntektTjenestepensjonInfoTjenestepensjonInfoTjenestepensjonOTPInfoTjenestepensjonIPInfoTjenestepensjonYPInfoTjenestepensjonOPBedriftenSparerInfoBedriftenSparerAntallAarOTPBedriftenSparerMellom1Og6GInfoBedriftenSparerMellom1Og6GBedriftenSparerMellom6Og12GAntallAarIPPensjonsnivaaInfoPensjonsnivaaAntallAarAnsattYPPensjonsalderAntallAarAnsattOPValgRettTilAFPInfoRettTilAFPValgFripoliseInfoFripoliseFripoliseValgPrivatPensjonssparingPrivatPensjonssparingKapitalPrivatPensjonssparingSparingFaneResultatForsteFaneResultatAarFaneForutsetningerFaneRentesatserUttaksalderSparebelopRisikoprofilInfoRisikoprofilRisikoprofilLavRisikoprofilMiddelsRisikoprofilHoyRisikoprofilUsikkerStartSparingRisikoSporsmaal1RisikoSporsmaal2RisikoSporsmaal3RisikoSporsmaal4RisikoSporsmaal5RisikoSporsmaal6RisikoSporsmaalFullforRisikoSporsmaalAvbrytSkrivUtfodselsaaralderStartArbeidinntekttjenestepensjonbedriftenSparerantallAarOTPbedriftenSparerMellom1Og6GbedriftenSparerMellom6Og12GantallAarIPpensjonsnivaaantallAarAnsattYPpensjonsalderantallAarAnsattOPvalgRettTilAFPvalgFripolisefripolisevalgPrivatPensjonssparingprivatPensjonssparingKapitalprivatPensjonssparingSparinguttaksaldersparebeloprisikoprofilalternativ25154511  årfalse450000500001020000100001  krfalse0025000050001  krfalse001000000100001  krfalse00100001001  krfalse67627511  årfalse0010000100100  krfalse297962609999999-99999990099999991978INGEN20580660670falsefalsefalseMOTPIPYPOFFENTLIGINGEN1566624020062001  år{"antallDesimalerDelingstall" : 2, "antallDesimalerForholdstall" : 3, "renteSats" : 0.04, "diskonteringsSats" : 0.9925, "renteFaktorDx" : 0.0075, "grunnbelop" : 85245, "grunnpensjonSats" : 0.85, "ytelsesGrunnpensjonSats" : 0.75, "opptjeningsprosentNyFolketrygd" : 0.1810, "opptjeningsprosentAFP" : 0.00314, "storstLonnSomGirOpptjening" : 7.1, "ekstraAFPForPA" : 19200, "komptilleggAFPSkattefritt" : 10000, "komptilleggAFPOkning" : 400, "skatteprosent" : 0.31, "alderStartArbeidBransjestandard" : 25, "kravTilOppteningstidVed67" : 30, "levealderjusteringSomFolketrygd" : false, "avkastningUtoverGUtvikling" : 0.015, "rettTilAFPOffentlig67" : true, "rettTilAFPOffentlig65" : true, "rettTilAFPOffentlig60" : true, "ekstraAFPFoer65" : 20400, "pensjonsnivaaOffentlig" : 0.66, "maxUtbetalingsalderGAP" : 80, "minUtbetalingsalderForOpphorende" : 77, "antallUtbetalingsaarForOpphorende" : 10, "minUtbetalingsalderForIPAIPS" : 80, "minUtbetalingsaarForIPAIPS" : 10, "maxUtbetalingsaarForIPAIPS" : 15, "defaultIntervalVerticalAxis" : 1000, "maxIntervallVerticalAxis" : 5, "maxVerticalAxis" : 99999999, "faktorGapTilTotaltSpare" : 0.75, "avkastningHoy" : 0.0630, "avkastningMiddels" : 0.0540, "avkastningLav" : 0.0504, "genDiskontSats" : 0.043, "minGrunnlagsRente" : 0.0250, "maxGrunnlagsRente" : 0.0350, "avkastningFripolise" : 0.0450, "avkastningSpareavtale" : 0.0630, "avkastningOpptjent" : 0.0540, "splittetRenteHoy" : 0.0635, "splittetRenteLav" : 0.0543, "nedtrappingsPeriode" : 10 }[{"from":0, "to":1000, "roundingTo":10}, {"from":1000, "to":10000, "roundingTo":100}, {"from":10000, "to":0, "roundingTo":1000}]LMH[{"from":0, "to":24, "code":"L"}, {"from":25, "to":44, "code":"M"}, {"from":45, "to":60, "code":"H"}]3173176365/privat/sparing-og-investering/investeringsprodukter/pensjonspar.html/privat/sparing-og-investering/investeringsprodukter/pensjonspar.html/privat/pensjon/kalkulator/pensjonsparing-lav-risiko_.html/privat/pensjon/kalkulator/pensjonsparing-lav-risiko_.html/privat/pensjon/kalkulator/pensjonsparing-middels-risiko.html/privat/pensjon/kalkulator/pensjonsparing-middels-risiko.html/privat/pensjon/kalkulator/pensjonsparing-hoy-risiko.html/privat/pensjon/kalkulator/pensjonsparing-hoy-risiko.html%,'false true
 
Les mer om pensjon