Hvordan fungerer valutahandel og DNB FX Trader


illustrasjonsbilde: valutaoversikt
Før du begynner å handle valuta basert på innskudd på en marginkonto er det viktig at du setter deg godt inn i hvordan gearing påvirker din risiko.


Marginkonto og marginhandel
Gjennom tjenesten DNB FX Trader kan du handle betydelig større beløp enn det beløp som du har på marginkontoen. Denne muligheten (gearingen) gir større mulighet for avkastning, men også større risiko for tap.

Når du handler valuta basert på et innskudd på en marginkonto innebærer dette at du kan utnytte din kapital mer effektivt enn om du kun handlet valuta med basis i det beløp du har på en konto. Dette som følge av at du ved å benytte marginkontoen gis adgang til og geare innskuddet, for å ta posisjoner i valutamarkedet,

Eksempel:
Dersom du kjøper EURNOK, med en maksimal gearingfaktor på 25, og utnytter denne fullt ut, stiller du 4 % sikkerhet for valutaposisjonen som du etablerer. I praksis betyr dette at du med et innskudd på marginkonto på NOK.200.000 kan ta en posisjon i EURNOK for inntil NOK 5.000.000. En valutakursendring i EURNOK på 1 % vil i nevnte tilfelle medføre et tap eller en fortjeneste på 25% av innskuddet på marginkontoen, tilsvarende kr.50.000.
Når du benytter DNB FX Trader for å kjøpe og selge valuta er du selv ansvarlig for å følge med på resultatutviklingen på de posisjoner som du etablerer og hvilket innskudd på marginkontoen disse krever. DNB vil søke å sende varsler ved brudd på marginkrav på ulike nivå. Ditt eget ansvar for å følge opp marginkrav gjelder uavhengig av om du mottar slikt varsel.  

Dersom samlet urealisert tap på dine valutaposisjoner er høyere enn 50 % av marginkravet, vil alle dine åpne posisjoner bli stengt og det urealiserte tapet realisert. For å hindre at dine posisjoner stenges som følge av marginkravet må du selv stenge posisjoner eller tilføre beløp til marginkontoen din. Beløp til marginkontoen kan tilføres via nettbanken eller SMS. Endringer i valutakurser kan komme raskt uten at disse var mulig å forutse. Tidvis justeres også endringer i kurser raskt tilbake slik at tapet igjen faller under 50 % av beløpet på marginkontoen. I et slikt tilfelle vil dine posisjoner uansett normalt allerede ha blitt avsluttet. Hvilket beløp du velger å ha på marginkonto vil også være avhengig av den strategi som du legger opp for din handel, herunder din bruk av ordre. Mer om dette i neste avsnitt

Ved etablering av marginkonto kreves et minimumsinnskudd på kr.100.000.
Risiko
Handel i valuta innebærer svært høy risiko og er absolutt ikke egnet for alle. Tilgang til tjenesten DNB FX Trader gis derfor kun til kunder som får akseptert sin søknad om tilgang til tjenesten.

Gjennom søknad fra den enkelte kunde ønsker DNB Markets å forsikre seg om at alle kunder som får tilgang til tjenesten har forstått denne risikoen. DNB Markets vil normalt også ta direkte kontakt med den enkelte kunde for en gjennomgang av tjenesten i forbindelse med søknaden.

Handel i valuta forutsetter at du har god økonomi og tilstrekkelig likviditet til å kunne dekke det tap som eventuelt måtte oppstå, i hele perioden du bruker tjenesten. Generelt anbefaler vi at det beløp som benyttes til handel i valuta kun utgjør en svært begrenset del av kundens økonomi.
 
I motsetning til for eksempel handel i aksjer eksisterer det ingen forventet avkastning i valutamarkedet. Alle handler gjennomføres i valutapar slik at du ved hver handel samtidig kjøper én valuta og selger en annen. Hensyntatt kostnadene som handelen innebærer, betyr dette at handel i valuta i utgangspunktet vil medføre tap – med mindre du «treffer» med dine handler. Sagt på en annen måte er forventet avkastning ved valutahandel negativ.

Valutamarkedet er i stor grad er drevet av ikke-kommersielle aktører som tar store posisjoner i valuta. Dette gjør svingningene i en valuta uforutsigbare, og de kommer overraskende. Spesielt i mindre valutasorter, som den norske kronen, kan dette slå kraftig ut. Sammenlignet med for eksempel aksjemarkedet finnes det ingen troverdig historisk informasjon som kan bidra til å forutse hendelser. Ved særlig store svingninger i valutakurser vil det kunne oppstå situasjoner hvor det ikke er mulig å få gjennomført handler til de kurser som stilles i markedet. Store tap kan bli konsekvensen.

Ved handel i valuta med bruk av DNB FX Trader har du mulighet for å oppnå høy fortjeneste, men risikerer også store tap. Ved særlig store kursbevegelser kan tapet overstige innskuddet på marginkontoen. Også et slikt tap må dekkes av kunden. Beløpet på marginkontoen gir ingen begrensning for det tap som kunden kan bli påført.

Som en del av tjenesten vil du få tilgang til analyser og kommentarer fra DNB Markets. Slike analyser vil bidra til at du får mer innsikt i bakgrunnen for kursendringene. Samtidig er det viktig å være klar over at slike analyser på ingen måte gir noen fasit på hvordan valutakursene vil bevege seg fram i tid.

Dersom du ønsker å handle i valuta må du ta utgangspunkt i egne forutsetninger og legge opp en strategi for din handel basert på dette. Ikke minst er det viktig at du setter klare grenser for hvilke tap du kan akseptere – og ikke endrer dette for å søke å ta igjen det tapte. Bruk av ordre vil være et viktig verktøy i en slik strategi. Kunden må også ha en aktiv holdning til å vurdere resultater av sin handel og tilpasse aktiviteten etter dette.