Kollektiv ulykkesforsikring

bilde av familie

Kollektiv ulykkesforsikring gir dine ansatte en økonomisk erstatning for påførte skader etter en ulykke. Den utbetales som en engangserstatning til den skadelidte eller de etterlatte.

Fordeler:

Bedriften:

  • Konkurransefortrinn
  • Skaper lojalitet
  • Viser ansvar ovenfor ansatte med familie


Ansatte:

  • Økonomisk trygghet ved uførhet som skyldes ulykke
  • Økonomisk trygghet for etterlatte ved død
  • Reduserer behov for egen livsforsikring
  • Forsikring betalt og administrert av arbeidsgiver

Hva gis det erstatning for?

Medisinsk invaliditet
Ved skade beregnes erstatningssummen i forhold til fastsatt varig invaliditetsgrad.

Forsikringen omfatter også dekning for behandlingsutgifter.

Det kan avtales at det ikke skal utbetales erstatning under en bestemt invaliditetsgrad, for eksempel 5 % eller 15 %.

Dødsfallserstatning
Det utbetales et engangsbeløp til den forsikredes ektefelle eller samboer.

Se forsikringsvilkår for Kollektiv ulykkesforsikring
 

Du har flere valg

Velg om forsikringen skal gjelde kun i arbeidstid, kun på fritiden eller hele døgnet.

Velg om ansattes ektefelle, samboer og barn også skal omfattes av forsikringen selv om den ansatte ikke er med i ordningen. For ektefelle, samboer og barn vil forsikringen alltid gjelde hele døgnet.

Velg om forsikringen skal gjelde både for medisinsk invaliditet og død.

Velg forsikringssum på grunnlag av G eller et fast beløp.

Folketrygdens grunnbeløp

Folketrygdens grunnbeløp (G) per 1. mai 2020 er 101.351 kroner.

Skjema for melding av skade

Melde ulykke

Melde dødsfall