Debt Capital Markets (DCM)

Finansiering i fremmedkapitalmarkedet

meglerrom DNB markets copyright
Både obligasjoner og sertifikater defineres som lån tilrettelagt som omsettelige verdipapirer. Hensikten er å distribuere gjelden på flere investorer i stedet for å låne penger i banken og skape et effektivt annenhåndsmarked for gjeldsbrevene.
En slik løsning gjør det mulig å avhende uønskede kreditter og løpetider, og eventuelt ta ny risiko i ønskede kreditter og løpetider. De fleste obligasjoner er notert på Oslo Børs og handles gjennom bankene og private meglerforetak.

Passer for

  • Låntakere
    Stat/ Kommune/ Bedrifter/ Selskaper som ønsker å distribuere gjelden på flere investorer i stedet for å låne penger i banken

Fellestrekk

Ved sertifikater og obligasjoner
  • Et verdipapir registrert i Verdipapirsentralen (VPS)
  • Instrument for finansiering for ulike grupper profesjonelle låntagere
  • Minimum lånebeløp er normalt 25 millioner
  • Tegnes av långivere (investorer) i andeler á spesifiserte størrelser
  • Kan omsettes i annenhåndsmarkedet under løpetiden

Ulike lånetyper

Sertifikatlån
DNB Markets er tilrettelegger for lån som legges ut i sertifikatmarkedet. Dette er lån med løpetid inntil 12 måneder fra utbetaling. Lånene knyttes opp mot NIBOR rentene i rentemarkedet.
Obligasjonslån
DNB Markets er tilrettelegger for lån med løpetid lenger enn 12 måneder fra utbetalingstidspunktet. Lånene kan legges ut med både fast og flytende rente.
Syndikerte banklån
DNB Markets er tilrettelegger for lån som syndikeres i det internasjonale  bankmarkedet.
Lenke
Restruktureringslån
DNB Markets kombinerer de ovenfor nevnte produkter, eventuelt i samarbeid med egenkapitalfinansiering, for å finne den optimale kapitalstrukturen i forbindelse med oppkjøp, refinansiering, fusjoner/fisjoner eller andre restruktureringer hvor en ønsker en optimalisering av finansieringen av selskapet.
Kontakt oss
Debt Capital Markets og
Fixed Income Sales

DNB Markets
Telefon: 24 16 90 30
» Send e-post

Vilkår og avtaler

 
Obligasjonsemisjoner
På disse sidene vil du finne oversikter over obligasjonslån tilrettelagt av DNB Markets.

Obligasjonsemisjoner