Verdipapirlån er lån av verdipapirer ved midlertidige behov.
kroner cc DNB marketsVerdipapirlån er et produkt som gir økt fleksibilitet og handlefrihet.

Lån av verdipapirer vil være aktuelt for en investor som har kjøpt og solgt et antall verdipapirer, hvor motparten på kjøpssiden ikke leverer på avtalt oppgjørsdag. Et midlertidig innlån av verdipapirer vil ivareta leveringsforpliktelsene og forhindre ytterligere forsinkelser i oppgjørskjeden.

Tilsvarende kan man øke avkastningen på langsiktige investeringer gjennom midlertidige utlån fra porteføljen. Det gjøres oppmerksom på at utlån kan utløse skatteplikt.

Lånebehov kan oppstå ved "shortsalg", "arbitrasjehandel", inndekning av leveringsforpliktelser og "hedging" i forbindelse med derivathandler.

Ved inngåelse av låneavtaler vil DNB Markets opptre som kontraktsmotpart for långiver og låntaker. Så vel långiver som låntaker kan initiere avslutning av lånet. Verdipapir blir overført til innlåner inklusive eierskap (herunder stemmerett). Utlåner blir kompensert for selskapshendelser, mens innlåner mottar rente av sikkerheten. Vi gjør også oppmerksom på at alle lån MTM-evalueres daglig, og at nødvendig tilleggssikkerhet blir innkrevd/tilbakelevert i henhold til markedsutviklingen.
Kontakt oss
Verdipapirtjenester
» Telefon og e-post

Vilkår og avtaler

 
Mer informasjon

Produktark