Obligasjoner og sertifikater

Bilde av finansielle tall p en tavle

Både obligasjoner og sertifikater defineres som lån tilrettelagt som omsettelige verdipapirer. Hensikten er å distribuere gjelden på flere investorer i stedet for å låne penger i banken, og dessuten for å skape et effisient annenhåndsmarked for gjeldsbrevene.

En slik løsning gjør det mulig å avhende uønskede kreditter og løpetider, og eventuelt ta ny risiko i ønskede kreditter og løpetider. De fleste obligasjoner er notert på Oslo Børs og handles gjennom bankene og private meglerforetak.

Passer for

  • Låntakere
    Stat/ Kommune/ Bedrifter/ Selskaper som ønsker å distribuere gjelden på flere investorer i stedet for å låne penger i banken

Fellestrekk

Ved sertifikater og obligasjoner
  • Et verdipapir registrert i Verdipapirsentralen (VPS)
  • Instrument for finansiering for ulike grupper profesjonelle låntagere
  • Minimum lånebeløp er normalt 25 millioner
  • Tegnes av långivere (investorer) i andeler á spesifiserte størrelser
  • Kan omsettes i annenhåndsmarkedet under løpetiden

Mer om obligasjoner og sertifikater

Emisjoner  Lån tilrettelagt for andre låntagere
Lenke
Mer informasjon Hva er obligasjoner og sertifikater?
Lenke
Prising av obligasjoner og sertifikater
Lenke