Samfunnsansvar, ESG, Bærekraft og CR – hva er forskjellen?

En vei som svinger
I løpet av 2019 opplevde vi en kraftig økning i vektleggingen av faktorer relatert til miljø, sosiale forhold og virksomhetsstyring (ESG-faktorer) i finansmarkedene. 
For oss i DNB handler samfunnsansvar (CR) om hvordan vi skaper verdier for alle våre ulike interessenter, det vil si investorene, kunder, ansatte, myndighetene og samfunnet.

Vi er helt avhengig av tilliten fra alle disse for at vi skal sikre verdiskaping og lønnsomhet, også i fremtiden. I DNB jobber vi for at samfunnsansvar skal være en helt integrert del av våre kjerneprosesser, og vi må derfor ha innsikt i hva de ulike interessentene vår forventer av oss i dag og fremover.

ESG
ESG står for Environmental, Social, Governance og på norsk mener vi da bedriftens evne til å ivareta miljømessige og sosiale forhold, samt eierstyringen. Begrepet ESG brukes i hovedsak av investorer, forvaltere og finansbransjen for å evaluere virksomheters «ytelse» når det gjelder samfunnsansvar og bærekraft for dermed å kunne si noe om virksomhetens antatte fremtidige finansielle resultater.
FNs bærekraftsmål
Bærekraft
Bærekraft har blitt et sentralt tema for investorer når de vurderer potensielle investeringer, og bærekraftige investeringsstrategier skyter fart. Vi har siden 2015 støttet arbeidet med FNs bærekraftsmål, og målene har vært en inspirasjonskilde for DNB og vårt arbeid med samfunnsansvar. 

Vi har valgt ut bærekraftsmål nummer 5 og 8 som spesielt viktige med tanke på våre risikoer og muligheter for å bidra til en bærekraftig utvikling, fordi vi for disse kan gjøre en forskjell og ha stor påvirkning i hele konsernet. Disse målene har også vært styrende for vår samfunnsansvarstrategi. I tillegg er mål 7, 9, 10, 12, 13, 14 og 16 svært relevante for viktige deler av banken hvor vi er i posisjon til å gjøre en positiv forskjell gjennom vår virksomhet.
For å sikre at vi virkelig integrerer samfunnsansvar (CR) og følger opp dette, har vi definert fire temaer der vi har satt oss helt konkrete ambisjoner. Da kan vi prioritere de tiltakene som er viktig både for vår egen langsiktige verdiskaping og det som er viktig for vår interessenter: