Utbetalinger vedrørende DNB Norge-saken

Er du en av kundene som har hatt andeler i DNB Norge mellom 2010 og 2014 vil vi kontakte deg per brev eller en melding i nettbanken. Du vil der motta et passord du bruker til pålogging for å oppgi ditt kontonummer.  Vi gjør oppmerksom på at utbetaling av disse pengene vil skje så snart som praktisk mulig. Utbetalingen kan ta noe tid, da det er snakk om flere kunder med ulike fondsporteføljer. 

For å oppgi ditt kontonummer for tilbakebetaling, kan du logge deg inn med passordet du har mottatt  i feltet under: 


 • [printicon]
Fondsendringer
 

Her har vi samlet en del spørsmål og svar til deg som kunde i DNB Norge-fondet:

Hvem får erstatning?

Alle som var andelseiere i de tre fondene (DNB Norge, DNB Norge (I) og Avanse Norge (I) i perioden 1.1.2010 til 31.12.2014 vil få erstatning.

Dersom du som kunde var andelseier i fondene gjennom spareforsikringer i DNB Livsforsikring, vil du enten få utbetalt erstatningen til din forsikringsavtale eller utbetalt til kontoen du oppgir på svarskjema utsendt fra DNB Livsforsikring. 

Jeg har mottatt års -og realisasjonsoppgave tilknyttet et dødsbo. Hva gjør jeg?

I løpet av de nærmeste dagene vil vi sende deg et brev i posten med følgende informasjon:
 
 
INFORMASJON OM ÅRS- OG REALISASJONSOPPGAVE 2020 FOR FOND 
 
27. februar 2020 avsa Høyesterett dom i gruppesøksmålet anlagt av Forbrukerrådet mot DNB Asset Management AS. 
 
Høyesterett la til grunn at fire fond forvaltet av DNB, som var markedsført og priset som aktivt forvaltede fond, ikke hadde vært forvaltet aktivt nok. Høyesterett mente fondene burde hatt større risiko og større avvik fra den indeksen fondet målte seg mot. Som følge av dette ble DNB Asset Management AS dømt til å tilbakebetale deler av innbetalt forvaltningshonorar, samt erstatning for tapt avkastning for dette beløpet til de personer som var andelseiere i følgende fond i perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2014:
  
- Avanse Norge (I) 
- Avanse Norge (II) 
- DNB Norge (I)
- DNB Norge 
  
Disse fondene ble slått sammen i 2014 og vil i det videre bli omtalt som DNB Norge. 
 
Ifølge våre oversikter var xxx andelseier i DNB Norge i søksmålsperioden og arvinger har av den grunn krav på tilbakebetaling av deler av innbetalt forvaltningshonorar, samt erstatning. 
 
I tilsendt Års- og realisasjonsoppgave så vil denne erstatningen være omtalt som «DNB Norge Komp.». Hvis beløpet ikke er utbetalt, vil erstatningen stå i kolonnen for Markedsverdi. Hvis beløpet er utbetalt vil det stå i kolonnen for «Gevinst salg verdipapirfond aksjedel 3.1.9». Erstatningen anses som gevinst, og er dermed skattepliktig. (Erstatningen som utbetales, er meravkastningen for fondet i perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2014).
  
Hvis erstatningen ønskes utbetalt, har vi behov for følgende informasjon:  
• Skifteattest 
• Gyldig fullmakt (fullmakt ikke eldre enn 2 år, signert av samtlige arvinger). 
• Kontonummer for utbetaling (konto må tilhøre dødsboet eller fullmektig). 
 
Dokumentene sendes per post til DNB Asset Management AS, Fondssenter, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. 
 
 
Ønsker du likevel å snakke med oss kan du ringe oss på 22474000. Det er mange som kontakter oss om dagen, og vi gjør oppmerksom på at det tidvis kan være lang ventetid.

Jeg husker ikke om jeg sparte i DNB Norge mellom 2010 - 2014. Hvordan finner jeg ut dette?

Har du krav på erstatning vil vi kontakte deg. Hvis du er DNB-kunde kan du også selv sjekke din fondshistorikk i nettbanken for å se om du var investert i fondet i den aktuelle perioden.

Hvor mye penger får jeg?

De aller fleste personkundene som har hatt de aktuelle fondene i disse fem årene har rett på noe erstatning.

Eksempel:
Har du hatt andeler for 10.000 kroner i fondet i hele perioden vil du få ca. 580 kroner i erstatning.

Av sikkerhetsmessige årsaker vil ikke beløp oppgis før vi har utbetalt erstatningen til din konto. Du vil da få melding om innbetaling fra banken der du har konto. 

Når får jeg pengene?

Vi vil starte utbetaling så snart det er mulig. Du vil bli kontaktet for å oppgi kontonummeret ditt. Når vi har fått kontonummeret ditt vil vi utbetale erstatningen i løpet av en ukes tid.

Hvilken konto får jeg pengene inn på?

Du må selv velge hvilken konto du ønsker for tilbakembetaling. Dette må være ditt eget kontonummer. Har du DNB nettbank vil du få informasjon i postkassen i nettbanken. Har du ikke nettbank i DNB vil du få et brev i posten med informasjon. 

Jeg får ikke lagt inn kontonummer i løsningen

Kontonummer kan registreres både med og uten punktum mellom sifrene (xxxx.xx.xxxxx eller xxxxxxxxx). Det er ikke mulig å skrive eksempelvis xxxx xx xxxxx - du må derfor ikke bruke mellomrom mellom tallene. 

Jeg har lagt inn feil kontonummer og får ikke lagt inn på nytt

Det er kun mulig å legge inn kontonummer en gang. Dersom kontonummer ikke er ditt eget eller ikke er gyldig, vil vi ikke kunne utbetale erstatningsbeløpet. Vi vil sende deg en ny nettbankmelding / nytt brev med informasjon om hvordan du kan oppgi kontonummer på nytt. 

Jeg har lagt inn kontonummer, men ønsker å endre til en annen konto

Det er kun mulig å legge inn kontonummer en gang. Vi har dessverre ikke mulighet til å endre kontonummer underveis i prosessen. Du må selv overføre pengene til ønsket kontonummer når du har fått erstatningsbeløpet utbetalt.

Hvordan har dere regnet ut hva jeg får tilbake?

Vi har justert prisen på fondet ihht dommen, på daglig basis for ditt innestående beløp i den perioden du var investert. Beregningsmetoden er gjennomgått av et eksternt revisjonsselskap.

Dersom du ønsker å se et detaljert beregningsgrunnlag, må vi av GDPR-hensyn (personvern) be deg om å benytte en av følgende løsninger: 

 1. Registrer en forespørsel her: » Registrer forespørsel. Velg Sparing, deretter Fond, og bruk overskriften «Kompensasjon DNB Norge», og legg inn en kort beskrivelse av ditt ønske. 

 2. Send en skriftlig henvendelse til DNB Asset Management som inneholder en kort beskrivelse av saken, andelsnummer, telefonnummer og en epost-adresse vi kan treffe deg på. 

  Henvendelsen sender du til: 

  DNB Asset Management AS 
  Fond M12-N
  Postboks 1600, Sentrum
  0021 Oslo

Jeg har solgt meg ut eller flyttet ut mine andeler i DNB Norge. Gjelder erstatningen også for mitt gamle kundeforhold?

Ja, alle som var andelseiere i de tre fondene (DNB Norge, DNB Norge (I) og Avanse Norge (I)) i perioden 1.1.2010 til 31.12.2014 vil få erstatning.

Jeg har DNB Norge innenfor aksjesparekontoløsningen (ASK) nå, får det noen konsekvenser?

Nei, dette får ingen konsekvenser for Aksjesparekontoen din da dette er en kontanterstatning.

Må jeg skatte av pengene?

Ja, erstatningen er å regne som gevinst og dermed skattepliktig. 

Hvorfor innhenter vi personopplysninger?

For å kunne utbetale kompensasjon i forbindelse med DNB Norge-fondet, må DNB Asset Management samle inn informasjon om bankkontonummer som beløpet skal utbetales til. DNB Asset Management er i denne sammenheng behandlingsansvarlig og vil bare behandle personopplysninger i den grad det er nødvendig for å oppfylle avtalen med deg. 

I tillegg har DNB Asset Management en særlig plikt til å oppbevare informasjon, herunder nødvendige personopplysninger, knyttet til utbetalinger i henhold til lov om bokføring (bokføringsloven) § 13, jf. Fprskrift om bokføring § 8-13-4- Oppbevaringsplikten er 10 år. 

For innsamlingen benytter DNB Asset Management en digital løsning utformet av en ekstern leverandør. Denne tredjeparten har ikke tilgang til informasjon om hvem bankkontoen tilhører, og innsamlet bankkontonummer vil slettes så raskt informasjonen er overført til oss. 
 

Bakgrunn for saken

Forbrukerrådet saksøkte DNB i 2016, fordi de mente aksjefondet DNB Norge ikke var forvaltet aktivt nok i perioden 2010 til 2014. Forbrukerrådet mente at fondet som var markedsført og priset som aktivt forvaltet, burde hatt større risiko og større avvik fra indeksen fondet målte seg mot. 

DNB har hele tiden vært uenige med Forbrukerrådet i at DNB Norge-fondet ble forvaltet i strid med mandatet. Forvalterne har analysert en rekke ulike selskaper og gjort aktive valg for å forsøke å slå børsen, selv om resultatene og avkastningen i den perioden søksmålet gjelder ikke har vært så god som vi skulle ønske. 

Nå må vi erkjenne at vi ikke nådde frem med vårt synspunkt, og vi vil rette oss etter dommen og utbetale erstatning til de kundene som har hatt andeler i dette fondet i perioden 2010 til 2014.