Hvordan komme i gang med aksjehandel

Kan jeg bruke min eksisterende VPS-konto ved aksjehandel på internett?

Ja, så lenge din VPS-konto er i DNB. Når du blir kunde vil du imidlertid få opprettet en ny VPS-konto hvis du ikke oppgir at du har dette fra før. Du må deretter sørge for å overføre dine verdipapirer til denne kontoen ved å fylle ut dette skjemaet (pdf)

Koster det noe å ha tilgang til Aksjehandel på Internett?

Nei, aksjehandelstjenesten på Internett er gratis.

Er aksjetjenesten tilgjengelig hele døgnet?

Du kan legge inn din ordre 24 timer i døgnet, men utførelsen vil kun skje i børsens åpningstider, som er fra kl. 09.00-16.30 mandag til fredag (gjelder Oslo Børs).

Hva er en handlekonto?

Handlekonto er en pengekonto, og er betegnelsen vi bruker på den spesielle oppgjørskontoen som er opprettet for deg til å handle aksjer på dnb.no. Du må benytte denne kontoen som en oppgjørskonto. Påse at du har penger disponibelt på denne kontoen før du legger inn din kjøpsordre.

Hvordan overføre penger til handlekonto?

Hvem kan bli kunde av Aksjehandel på nett?

Privatpersoner: Privatpersoner som har fylt 18 år.
» Bestill tjenesten

Firmaer: Alle selskap med organisasjonsnummer kan bli kunde hos DNB Markets.
» Bestill tjenesten

Aksjespareklubber: Det er fullt mulig for en Aksjespareklubb å bli kunde. Den personen som skal handle på vegne av klubben, må registrere seg for å bli kunde.

Har dere en demonstrasjon av tjenesten?

Hvor kan jeg finne min aksjeportefølje?

En oversikt over aksjeporteføljen din finner du ved å gå til "Portefølje og ordre" når du er inne i aksjehandel i nettbanken. Er det feil i porteføljeoversikten din må du gi oss beskjed via ah.markets@dnb.no eller ringe tlf. 915 08940, valg 1.

Hvordan kan jeg flytte aksjer fra en VPS-konto til en annen?

Overføringer mellom dine egne VPS-konti i DNB kan gjøres kostnadsfritt via Investortjenester i nettbanken.

Om du skal overføre din beholdning fra VPS-konto i annen bank til VPS-konto i DNB, kan du fylle ut og signere denne overføringsfullmakten.

Når kan jeg ta ut eller overføre penger fra handlekontoen etter et aksjesalg?

Ved salg av aksjer vil pengene normalt bli stilt til rådighet umiddelbart på handlekontoen slik at man har muligheten til å reinvestere i nye aksjer. Hvis man derimot ønsker å ta ut, eller overføre pengene til en annen bankkonto, må man vente til at oppgjøret har funnet sted. Aksjeoppgjøret vil skje 2 handledager etter at en handel er gjennomført, og det er først da at pengene for salget vil bli bokført mot handlekontoen. Ved uttak eller overføring før dette tidspunktet risikerer man at det vil påløpe overtrekksrenter etter bankens til enhver tid gjeldende standardrente for overtrekk. Merk samtidig at oppgjørsfristen for handel i amerikanske og kanadiske verdipapirer vil finne sted 3 handledager etter en handel.

Hvordan handle aksjer?

Hvordan kjøper og selger jeg aksjer?

Før du skal gjøre ditt første kjøp, må du overføre penger til din handlekonto. Har du penger på en annen konto i DNB kan du enkelt overføre penger via Nettbanken. Velg den aksjen som du ønsker å handle og trykk "Kjøp". I kjøpsbildet må du legge inn antall aksjer og Limit som er den maksimale kursen du er villig til å betale for en aksje. Ønsker du å endre eller slette en ordre gjør du dette under fliken, "Ordrer" i menyvalget, "Portefølje og ordre"

Når det gjelder salg så er det viktig å kontrollere at det antallet som skal selges stemmer med det som er registrert på din VPS-konto. Vær oppmerksom på at du ifølge avtalevilkårene er ansvarlig for at du selger det antallet du faktisk eier. Hvis antall aksjer på din VPS-konto viser feil antall så ta kontakt med oss.

Hvor mye betaler jeg i kurtasje?

Oppdaterte kurtasjesatser finner du i prislisten til enhver tid

Når kan jeg overføre penger fra min aksjekonto etter et salg?

Ved et aksjesalg vil disponibel saldo på bankkontoen oppdateres umiddelbart med salgsbeløpet , men pengene er kun tilgjengelig for reinvestering i nye aksjer.

Ved uttak eller overføring av salgsbeløpet til en annen konto må man vente til oppgjørsdag, som finner sted to handledager etter salget. Overføring eller uttak av salgsbeløpet før oppgjørsdag medfører at kontoen vil bli satt i overtrekk, og det vil påløpe overtrekksrenter.

Hva er en Stop Loss-ordre?

Stop Loss er en avansert ordrefunksjon som gir deg muligheten til å definere vilkår for at din ordre skal legges i markedet. Funksjonaliteten kan være nyttig å bruke hvis du ikke har anledning til å følge aktivt med på markedet, og du ønsker å selge aksjer du eier hvis aksjen skulle falle til et visst nivå.

En Stop Loss ordre legges inn på følgende måte: Fyll inn hvor mange aksjer du vil selge i feltet "Antall aksjer" og til hvilken kurs i "Limit" feltet. Under Avansert ordre i feltet "Stop Loss" legger du kursen som bestemmer når ordren skal aktiveres. Ved salg må verdien i feltet "Stop Loss"-feltet være høyere eller lik verdien i "Limit"-feltet. Hvis aksjen da faller ned til den kursen som du har lagt i "Stop Loss"-feltet vil ordren bli aktivert og sendt til børs. Stop Loss-ordre kan anses som en inaktiv ordre som blir aktivert når dine vilkår inntreffes.

Tilsvarende kan du legge inn "Stop Loss" på en kjøpsordre, dvs. at kjøpsordren legges i markedet betinget av at aksjekursen har steget til ditt definerte nivå. Dette brukes i praksis meget sjeldent. Stop Loss i forbindelse med en kjøpsordre er imidlertid ikke mulig å benytte i vår aksjehandelsløsning på Internett.

Vær oppmerksom på at en Stop Loss-ordre innebærer en betydelig risiko i aksjer med begrenset likviditet. Det finnes flere eksempler på at aksjer er "ufrivillig" solgt betydelig ned i aksjekurs fordi volumet bak en Stop Loss-ordre har skapt et sterkt salgspress. Dette er også årsaken til at det er lagt sperrer på hvor langt fra sist omsatt kurs det kan legges limit på en Stop Loss ordre. Det er ikke mulig å benytte Stop Loss-funksjonaliteten er ikke mulig å benytte for elektronisk handel av utenlandske aksjer gjennom vår aksjehandelsløsning.

Merk! Det vil ikke være mulig å legge inn en Stop Loss-ordre i aksjer som handles utenfor de nordiske landene.

Eksempel:
Markedskursen er ca. kr 100
Du bestemmer at hvis kursen faller til kr 90, vil du ta tapet.
Legg inn en salgsordre på ønsket antall aksjer, sett kr 90 i Stop Loss-feltet, og angi en limit under kr 90, eksempelvis på kr 85. Da vil ordren bli sendt til børs hvis det skjer en omsetning på 90 kr eller lavere. Ordren din vil da oppføre seg som en helt vanlig limitordre. I eksempelet vil din ordre bli solgt til kurser det er kjøpsinteresse for inntil volumet er fylt opp. Dersom denne kjøperinteressen er liten i forhold til ditt salgsvolum, vil ordren fort bli solgt ned til den limit du har satt, i dette tilfellet 85 kr.

Hva menes med Limit?

Limit er den maksimale prisen som du er villig til å gi for en aksje ved kjøp, og minimumsprisen pr aksje som du er villig til å selge for.

Det er begrensninger i forhold til hvilken limit som en kan sette på en ordre. Oslo Børs godtar som hovedregel ikke ordre med en limit som avviker mer enn 20 % fra siste omsatte kurs. Ordrer med en limit som avviker mer enn 20 % fra siste omsatt kan bli kansellert av våre børsmeglere. Det samme gjelder for Stop Loss-ordre. Hvis ordrens limit avviker mer enn 20 % fra Stop Loss-kursen vil ordren normalt ikke bli sendt til børs.

Hva er en sluttseddel?

En sluttseddel er et juridisk avtaledokument som bekrefter at en transaksjon er gjennomført. Nettbankkunder kan velge å motta sluttsedler via postkassen i nettbanken, eller be om at den blir sendt per post eller e-post.

Hva menes med åpent volum?

Åpent volum brukes i tilfeller der du ikke ønsker å vise hele din ordre i markedet. Dette kan være lurt i papirer der det er liten likviditet, eller hvis ditt totale antall aksjer du ønsker å selge er større enn de ordrene som normalt handles i aksjen.

Åpent volum på en ordre legges inn på følgende måte: Fyll inn hvor mange aksjer du totalt vil kjøpe/selge i feltet "Antall aksjer" og til hvilken kurs i "Limit"-feltet. Under Avansert ordre i feltet "Åpent volum" legger du inn det antall aksjer som du ønsker å vise i markedet. Vær oppmerksom på at du mister plassen i køen for hver gang det vises nye aksjer fra din ordre.

Eksempel:
Du skal selge 10.000 aksjer
Du ønsker å vise kun 2000 aksjer ad gangen for salg.
Du fyller ut 10.000 i rubrikken for "Antall aksjer"
Du fyller ut 2.000 i rubrikken for "Åpent volum"
Når 2.000 aksjer er solgt, vil systemet generere en ny salgsordre på 2.000 aksjer, helt til ordren er fylt opp.

Merk at Oslo Børs har satt en minimumsgrense i forhold til ordrens størrelse ved bruk av åpent volum. Disse er:
  • For OBX-segmentet: Ca. kr 500.000 i verdi
  • Øvrige segmenter: Ca. kr 200.000 i verdi
  • ETF-ordre: Min. 1.000 STK

Aksjekurser

Hvorfor er aksjekursene 15 minutter forsinket?

Alle de nordiske børsene tilbyr aksjekurser som er forsinket. Det er mulig å bestille aksjekurser i sanntid via aksjehandelsløsningen.

Hvordan kan jeg bestille aksjekurser i sanntid?

Sanntidsinformasjon (med eller uten ordredybde) bestiller du når du har blitt kunde og har fått tilgang til Aksjehandel på Internett.

Registrerte kunder bestiller sanntid ved å trykke på "Mine avtaler" inne i "Aksjehandel" og deretter "Bestille abonnement". En kan da velge om abonnementet skal være med eller uten sanntidsordredybde, samt hvor lenge abonnementet skal løpe.

Kostnaden vil bli belastet din aksjehandelskonto i det du bestiller. Kostnaden vil være den samme som Oslo Børs forlanger for å kunne gi deg slik tilgang, se prislisten.

Merk! Bestilling av sanntidskurser er kun mulig for Oslo Børs og de nordiske markedene (OMX).

Hva menes med Tick Size?

Tick size for en aksje angir hvorvidt en aksje handles på for eksempel ettørenivå eller tiørenivå. For OBX-segmentet gjelder ett sett av Tick Size-regler, mens et annet sett gjelder for de øvrige segmentene. En aksjes Tick Size vil variere samt være avhengig av hva slags nivå som kursen ligger på.

Hvem kan hjelpe meg og hvorfor feiler ordren?

Hvordan kan jeg korrigere feil eller manglende kostpris i aksjeporteføljen?

Dersom kostprisen i porteføljen er feil eller mangler kan man sende en e-post til oss med riktig kostpris. DNB Markets vil da oppdatere porteføljen manuelt med den oppgitte kostprisen.

Hva gjør jeg dersom jeg ikke finner den aksjen som skal handles?

Dersom du ikke finner aksjen du ønsker å handle, send oss en e-post

Hvorfor blir ikke aksjeordren utført?

En ordre vil ikke bli utført før limitkravet innfris. Det vil si at så lenge det finnes mot-ordrer, er det stor sannsynlighet for at ordren blir utført. Husk imidlertid at på Oslo Børs gjelder prinsippet om "Først i tid - Først i rett". Dette betyr at hvis det finnes flere ordre med samme limit så er det tidspunktet for når ordren ble inngitt som er avgjørende for hvilke ordrer som blir effektuert.

Skulle ordren likevel ikke bli utført kan det skyldes andre forhold. F. eks at aksjen ikke ble omsatt denne dagen, eller at aksjen er illikvid og at avviket mellom kjøper- og selgerkurs er for stort.

Emisjoner og tegningsretter

Hva er en emisjon?

En emisjon er en finansieringsform som selskaper benytter for å få inn mer egenkapital i virksomheten. Dette gjøres ved at selskapet utsteder nye aksjer til de som allerede eier aksjer i selskapet og/eller til noen som ikke eier aksjer i selskapet fra før.

Hva er en tegningsrett

Ved en emisjon mottar ofte eksisterende aksjonærer fortrinnsrett til å kjøpe nye aksjer i selskapet. Det kalles for tegningretter. Det vil si at for hver aksje man eier mottar man x antall tegningretter. For hver tegningsrett har man krav på å få kjøpt et visst antall aksjer i selskapet, ofte til en fastsatt pris i en bestemt periode. Tegningsrettene kan også som regel selges som et verdipapir på børsen. Tegningsretter har altså en dobbel funksjon da de gir en rettighet til å delta i en emisjon, samtidig som de er et verdipapir i seg selv.

Det som er svært viktig å huske på er at tegningsretter bare gjelder for en fastsatt periode. Lengden for en tegningperiode kan variere, men det vanligste er en periode på to uker. Dersom man ikke bruker tegningsrettene i denne perioden, mister de sin verdi. Det er derfor svært viktig å følge med, slik at ikke verdiene blir borte.

Du kan tegne deg for flere aksjer enn du har tegningsrettigheter til dersom det er åpnet for overtegning. Du vil imidlertid kun være sikret tildeling av det antall aksjer som dekkes av de tegningsrettene du har ved utløpet av tegningsperioden. Du kan kjøpe flere tegningsretter på Oslo Børs forutsatt at de kan handles på børsen. Disse gir deg normalt rett til å tegne deg for ytterligere én aksje pr. kjøpte tegningsrett, mens det andre ganger kreves flere tegningsretter for å tegne én ny aksje.

Alle som er registrert som aksjonærer på et bestemt tidspunkt vil automatisk få tildelt tegningsretter ved en fortrinnsrettsemisjon. Det opplyses i dokumentasjonen for emisjonen hvor mange eksisterende aksjer som gir én tegningsrett.

Hvordan kan jeg kjøpe eller selge tegningsrettene?

I tegningsperioden vil tegningsrettene (normalt) være notert på Oslo Børs. Du kan kjøpe eller selge tegningsretter ved å benytte netthandelsløsningen til DNB Markets. Her vil minstekurtasjen være kr 50,-

Hvordan betaler jeg for de nye aksjene?

Når du bestiller aksjer via internett, eller via den fysiske tegningsblanketten, vil konto for belastning måtte oppgis. Dette må være en bankkonto i Norge. Den angitte bankkontoen vil bli belastet på en fastsatt dato som er oppgitt i prospektet og på tegningsblanketten.

Kan jeg trekke tilbake en tegning etter at den er sendt?

Nei, tegningen er bindende.

Internasjonale aksjer

Hvordan får jeg handlet utenlandske aksjer elektronisk?

For å handle på internasjonale markeder, kreves det at du har inngått avtale om bruk av Aksjehandel på Internett gjennom DNB Markets, samt signert Forvalteravtalen. Her finner du avtalene.

Du kan enkelt signere Forvalteravtalen elektronisk i vår Aksjehandelsløsning i DNBs Nettbank under menyvalget, "Min Aksjehandel".

Hvilke internasjonale børser kan jeg handle på?

Følgende internasjonale børser er p.t. tilgjengelige for handel på Internett:


Land Børs(er)
Sverige Stockholmsbørsen
Danmark   
Københavns Fondsbørs
Finland3
Helsinki Børs
USA1 NYSE, AMEX, NASDAQ
UK2 London Stock Exchange
Tyskland2 Deutsche Börse Group Frankfurt
Belgia2 Euronext Brussels
Frankrike2 Euronext Paris
Nederland2 Euronext Amsterdam
Sveits4 Swiss Exchanges
Spania2
Madrid Stock Exchange
Canada5 Toronto Stock Exchange

1
Ordre opp til 10.001 aksjer routes direkte til børsen med mindre ordren overstiger $1.000.000,00. Ordrer over 10.001 aksjer og ordrer over $1.000.000,00 vil bli utført av en børsmegler.
2 Ordre opp til 500.000 i verdi i lokal valuta routes direkte til børsen. Ordrer over 500.000 i verdi i lokal valuta vil bli utført av en børsmegler.
3 Ordre opp til €500.000,00 routes direkte til børsen. Ordre over €500.000,00 vil bli utført av en børsmegler.
4 Ordre opp til CHF 500.000,00 routes direkte til børsen. Ordre over CHF 500.000,00 vil bli utført av en børsmegler.
5 Handel på TSX Venture Exchange er ikke mulig. 

Hvordan finner jeg aksjekurser for utenlandske aksjer?

Når det gjelder kurser på utenlandske aksjer så er det i utgangspunktet gårsdagens sluttkurs som er oppgitt i Aksjehandel på Internett. Vi har imidlertid lagt ut eksterne lenker til den enkelte børsens hjemmeside der du kan finne mer oppdaterte kurser på aksjene. Aksjekursene vil som regel være noe forsinket. Søk opp den aktuelle aksjen på sidene våre, og klikk deretter på lenken under "Ekstern kursinformasjon", eller du kan forsøke disse adressene:

USA

Tyskland

UK

Frankrike

Nederland

Belgia

Sveits

Østerrike

Italia

Spania

Når stenger de utenlandske børsene?

Børsene stenger som følger (norsk tid, med forbehold om sommertidsjusteringer):

Land Stengetid
Belgia 17.25
Frankrike 17.25
Italia 17.30
Nederland 17.25
Spania 17.30
Storbritannia 17.30
Sveits 17.30
Tyskland 19.30
USA (NYSE, NASDAQ, AMEX) 22.00

Jeg har allerede utenlandske aksjer. Kan disse selges via dnb.no?

For å selge internasjonale aksjer som du har kjøpt gjennom andre kanaler, f.eks. over meglerbordet, må du få aksjene overført til et online utenlandsdepot. Dette får du utført ved å kontakte Global Custody-avdelingen med følgende informasjon: 

 
  1. Verdipapirnummer (ISIN)
  2. Antall aksjer
  3. Motpartsdetaljer (SSI til mottagende/leverende bank)
  4. Kontaktinfo til motpart
  5. Inngangsverdien på verdipapirer inn til DNB
Dersom du ønsker å overføre beholdning av utenlandske verdipapirer må overføringsfullmakt fylles ut og sendes oss og til nåværende kontofører. Det vil kun være mulig å flytte aksjer til en VPUtland-konto hos oss dersom aksjene er handlet på en av de børsene som vi tilbyr elektronisk handel på.
Kostnadene for dette finner du i prislisten.

Hvordan foregår aksjeoppgjøret på utenlandske børser?

For deg som kunde fungerer oppgjør som ved handel i norske aksjer. Den samme handelskontoen blir benyttet for å trekke eller godskrive handelsbeløpet og kurtasjen.

For alle land utenom USA, Canada og Spania er oppgjørsperioden to arbeidsdager etter handelsdato (T+2). For USA, Canada og Spania er oppgjørsperioden tre arbeidsdager etter handelsdato. Husk at oppgjørsperioden tar hensyn til helligdager i det landet som handelen utføres.

Hva er Stamp Duty?

Dette er en avgift til den engelske staten. Stamp Duty fremkommer ikke i ordrebildet når du legger inn en kjøpsordre, men vil bli fratrukket bankkonto på oppgjørsdag. Når du handler aksjer på Londonbørsen, vil du bli belastet med 0,50 % av handlebeløpet utover kurtasjen. Dersom aksjen er irskregistrert så vil Stamp Duty derimot være på 1 %. Merk at Stamp Duty betales kun i forbindelse med en kjøpsordre, og ikke ved salg.

Hvordan oppnår jeg lavere kildeskatt ved handel i utenlandske aksjer?

DNB Markets ved Corporate Actions utfører skatterefusjon på vegne av de kundene som kvalifiserer, dvs. der hvor refundert beløp er større enn 1000 kr. Corporate Actions utfyller nødvendig søknadsskjema, innhenter dokumentasjon samt nødvendig signaturer fra Skattedirektoratet. Det eneste man selv skal gjøre er å signere og returnere papirene til oss slik at vi kan ta det videre mot aktuell depotbank i utlandet. Vi starter med skatterefusjon i høsthalvåret når utbetaling av de fleste aksjeutbytter har funnet sted. Det vil påløpe en kostnad for dette arbeidet på et sted mellom 500 og 1.000 kroner.

Hvordan foregår valutavekslingen i forbindelse med utenlandshandel?

For kjøpsordrer inntil kr 1 mill. vil vi veksle valuta automatisk umiddelbart etter at ordren er utført, slik at korrekt beløp blir trukket i norske kroner. For ordrer større enn kr. 1 mill. så vil imidlertid vekslingen bli foretatt senest i løpet av neste handledag. Ved salg veksler vi til norske kroner og godskriver handlekonto for salgsbeløpet enten umiddelbart automatisk, eller senest neste handledag avhengig av beløpets størrelse.

Merk at automatisk veksling forutsetter at ordren blir utført før kl 21:00 på kvelden. Dersom handelen blir utført etter kl 21:00 så vil vekslingen derimot bli gjort senest påfølgende handledag uavhengig av handlebeløpets størrelse.

Ved aksjekjøp så vil et estimert vekslet beløp være reservert ut av bankkonto, mens ved et aksjesalg så vil ikke beløpet blir reservert inn på bankkonto før vekslingen er foretatt.

Hvilke type ordre kan jeg legge inn på utenlandske børser?

Det er kun mulig å legge inn Limit-ordrer som er gyldige ut handledagen. Dersom du legger inn en ordre etter at den aktuelle børsen har stengt, vil ordren være gyldig ut påfølgende handelsdag.

Unoterte aksjer

Kan jeg handle unoterte aksjer på Internett?

Gjennom DNB Markets Aksjehandel på Internett kan du handle alle unoterte aksjer som er notert på Norges Fondsmeglerforbunds liste over unoterte aksjer, kalt OTC-listen.

Les mer om handel av unoterte aksjer her

Merk! Det vil ikke være mulig å endre på en aktiv OTC-ordre under handleperioden, dvs. mellom kl 09:00 og 16:30. Det er kun mulig å legge inn en ny ordre. Endring på en OTC-ordre i handleperioden må ringes inn på tlf. 915 08940, valg 1.

Klager

Hvordan klager jeg?

All informasjon om hvordan du går frem hvis det er noe du ønsker å klage på finner du her