Prising av obligasjoner og sertifikater

Priser
  • Obligasjoner og sertifikater handles ved forespørsel om priskvotering (request for quote/RFQ). Når DNB handler slike produkter med profesjonelle og ikke-profesjonelle kunder vil DNB opptre som prinsipal. Det innebærer at DNB er kundens motpart
  • DNB vil kvotere (stille) en pris, bestående av en markedsbasert bid og/ eller ask pris med tillegg av en margin
  • I vår pris, vil den inkluderte marginen dekke bankens kostnader knyttet til markedsrisiko, motpartsrisiko, finansiering, kapitalkrav, operasjonelle kostnader, skatter og avgifter, omsetning på markedsplasser, clearing, oppgjørskostnader og bankens fortjeneste
  • Marginen vil variere fra kunde til kunde og fra instrument til instrument avhengig av blant annet transaksjonens størrelse og løpetid, den motpartsrisiko kunden representerer, likviditet i det relevante markedet, samt historisk og forventet omsetning, inkludert handelsadferd, for hver enkelt kunde
  • Margin på et Investment Grade obligasjonslån vil typisk tilsvare 0,005%-0,05% per år. For eksempel vil 0,01% margin per år for et obligasjonslån med 3 års løpetid gi en kostnad på ca. 0,03% av pålydende beløp
  • For High Yield obligasjoner vil marginen typisk ligge på 0,125%-0,25% av pålydende beløp
  • Marginen kan avvike fra disse marginintervallene, for eksempel ved handel i obligasjoner som omsettes sjelden, i urolige markeder og ved andre hendelser som kan ha påvirkning på prising av obligasjonslån, både markeds-, sektor og selskapsspesifikt