Prising av rente-, valuta- og råvarederivater

Priser
  • Alle rente-, valuta- og råvarederivater handles ved forespørsel om priskvotering (request for quote/RFQ). Når DNB handler slike derivater med profesjonelle og ikke-profesjonelle kunder vil DNB opptre som prinsipal. Det innebærer at DNB er kundens motpart
  • DNB vil kvotere (stille) en pris, bestående av en markedsbasert bid og/ eller ask pris med tillegg av en margin
  • I vår pris, vil den inkluderte marginen dekke bankens kostnader knyttet til markedsrisiko, motpartsrisiko, finansiering, kapitalkrav, operasjonelle kostnader, skatter og avgifter, omsetning på markedsplasser, clearing, oppgjørskostnader og bankens fortjeneste
  • Marginen vil variere fra kunde til kunde og fra instrument til instrument avhengig av blant annet transaksjonens størrelse og løpetid, den motpartsrisiko kunden representerer, likviditet i det relevante markedet, samt historisk og forventet omsetning, inkludert handelsadferd, for hver enkelt kunde

Ta kontakt hvis du har spørsmål:
- Telefon og e-post