Intensjonen bak innføringen av PRIIPS-regelverket er å øke graden av investorbeskyttelse gjennom økt transparens og harmonisering av regelverk på tvers av ulike produkttyper og distribusjonskanaler. PRIIPS er en forkortelse for packaged retail insurance and investment products.

Reglene kommer til anvendelse for produkter som «provides investment opportunities to retail investors» der beløp som skal betales tilbake vil variere med utvikling i referansepris eller av utviklingen i underliggende aktiva som ikke er direkte eid av investor. Med retail investor menes ikke-profesjonell investor slik det følger av MiFID-definisjonen.

Det skilles ikke mellom anvendelsesområder for produktene, slik at produkter ment for både investerings- og sikringsformål er underlagt reglene. Reglene gjelder for både produsenter, distributører og selgere av PRIIPS.

Som verktøy for å nå målene for PRIIPS er det i regelverket etablert et rammeverk for nøkkelinformasjon om produktet kalt Key Information Document (KID). KID er et 3 siders dokument som blant annet skal beskrive produktets egenskaper, risikofaktorer, kostnader samt potensiell gevinst og tap.

KID skal utarbeides av produsenten av produktet på de(t) offisielle språk i landene hvor produktet selges. Distributører og selgere av PRIIPS er ansvarlige for at investorer får tilgang til KID. KID skal være adskilt fra produktets markedsføringsmateriale.

PRIIPS-regelverket trer i kraft I EU fra og med januar 2018. For Norge forventes det at en ny lov om nøkkelinformasjon om sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter, omtalt som PRIIPS-loven, trer i kraft fra samme tidspunkt. Forskrift om opplysningsplikt ved tilbud om kjøp av sammensatte produkter fra 2006 foreslås opphevet ved innføring av PRIIPS-loven.

KIDs for produkter som selges av DNB Markets finner du her.