• Chatbot
  • Kundeservice

Tjenesteavtale DNB FX Trader

Under finner du vilkårene for handel i valuta gjennom DNB FX Trader.

Handel med valuta kan innebære ekstrem høy risiko, det er derfor strenge vilkår for bruk av valutahandelstjenester.

Denne tjenesteavtalen (“Avtalen”) om handel i finansielle differansekontrakter (CFD) i valuta gjennom DNB FX Trader inngås mellom DNB Markets, en del av DNB Bank ASA (“DNB”) og kunden. Tilgang til tjenesten DNB FX Trader er basert på DNB sin aksept av kundens søknad om bruk av tjenesten.

DNB vil klassifisere alle kunder i samsvar med bestemmelsene i verdipapirhandelloven. Hvorvidt kunden er profesjonell eller ikke-profesjonell vil ha betydning for hvilken tjeneste DNB kan yte. Bare ikke-profesjonelle kunder gis negativ saldobeskyttelse, men tilbys utelukkende ordreformidling. Bare profesjonelle kunder tilbys rådgivning fra megler.

Avtalen i sin helhet utgjøres av følgende:

A. Denne avtale

B. DNB Markets Alminnelige Forretningsvilkår for Finansielle Instrumenter mv.

C. Andre vilkår publisert av DNB i nettbanken i forbindelse med tjenesten

Avtalen forutsetter at kunden benytter DNBs nettbank. Informasjon om tjenesten, rammebetingelser og betjening blir gjort tilgjengelig i nettbanken.

DNB kan uten forvarsel endre avtalevilkårene eller trekke tilbake kundens tilgang til tjenesten, f eks dersom kunden har vært inaktiv i en lengre periode. Kunden har selv ansvar for å holde seg oppdatert om endringer av tjenesten som blir publisert gjennom nettbanken eller direkte til den enkelte kunde, herunder ved bruk av e-post, og til å følge disse i sin handel.

For forhold eller omstendigheter som ikke reguleres av denne Avtalen, vil DNB Bank ASAs Alminnelige Forretningsvilkår for Finansielle Instrumenter mv. gjelde, så langt disse passer.

Tjenesten er adskilt fra kundens eventuelle øvrige handel med DNB og kan derfor ikke benyttes til ordinære valutavekslinger.

Kunden må ikke ta i bruk tjenesten før kunden nøye har gjennomgått Avtalen med de aktuelle underliggende avtaler og vedlegg som angitt ovenfor. Dersom Kunden er usikker på bruk av tjenesten eller har spørsmål, må kunden ikke inngå handler, men ta kontakt med DNB Markets FX Trader Brukerstøtte for nærmere informasjon og veiledning.

Om bruk av tjenesten – marginkonto - pantsettelse.

Tilgang til tjenesten blir gitt gjennom nettbanken basert på DNBs vurdering av kundens økonomiske situasjon, kunnskap og erfaring. Tjenesten er derfor kun for personlig bruk. Alle handler som blir inngått gjennom bruk av kundens nettbank er, uansett hvem som har benyttet tjenesten, kundens eget ansvar.

Tjenesten gir adgang til å ta eksponering på utviklingen i ett eller flere valutapar med kombinasjoner av de valutasorter som til enhver tid er tilgjengelig i tjenesten. Eksponeringen tas i form av handler hvor kunden etablerer posisjoner ved kjøp/salg av valuta. DNB er motpart i alle handler kunden foretar, og posisjonene kan verken overføres til andre eller stenges på annen måte enn gjennom DNBs tjeneste. Dersom kunden ikke stenger en posisjon vil den rulleres til neste dag.

Kunden tar på denne måten en kontinuerlig eksponering i de(t) aktuelle valutapar. Resultatet av posisjoner som rulleres fra en dag til en annen eller stenges, bokføres mot marginkontoen.

Posisjoner kan også etableres eller stenges gjennom handler som er inngått av kunden som betingede ordre. Bruk av ordre kan blant annet benyttes for å begrense tap eller til å ta en inntekt på en posisjon på en gitt valutakurs. Nærmere vilkår for bruk av ordre fremgår av informasjon i nettbanken.

Kunden må ikke bruke ordre før disse vilkår er nøye gjennomgått og forstått. Dette omfatter også kundens vurdering av behovet for å tilføre beløp til marginkontoen ved innlegging av ordre for å unngå brudd på marginkrav med avslutning av kundens posisjoner som følge av at nye posisjoner blir etablert ved at innlagte ordre blir gjennomført.

Ved etablering av tjenesten opprettes en marginkonto i kundens navn i norske kroner (NOK). Marginkontoen vil være tilgjengelig i nettbanken. Det vil være krav til bunnsikkerhet på marginkonto for at kunden skal kunne inngå eller opprettholde posisjoner som gir eksponering mot utviklingen i valutakurser.

Det beløp som til enhver tid er innestående på marginkontoen pantsettes ved inngåelse av Avtalen i favør av DNB som sikkerhet for Avtalen med de handler med tilhørende posisjoner som inngås gjennom bruk av tjenesten, jf. pantelovens § 4-4. Pantsettelsen omfatter også renter som tilkommer marginkontoen. Melding om pantsettelsen med etablering av rettsvern blir etablert ved inngåelse av Avtalen, jf. pantelovens § 4-5. Pantsettelsen bekreftes gjennom kundens påtegning av Avtalen.

Marginkontoen er sperret for uttak for kunden og kan kun benyttes av DNB som angitt i denne Avtalen. Ved eventuell motstrid mellom de vilkår som er angitt i Avtalen og kontoavtalen gjelder Avtalens bestemmelser. Uttak fra marginkonto til annen konto kan gjennomføres av DNB på kundens anmodning og forutsetter at tilstrekkelig beløp for å dekke krav til sikkerhet står igjen på kontoen. Opplysninger om beløp på marginkontoen er tilgjengelig i tjenesten i nettbanken. Beløpet på kontoen endres fra dag til dag gjennom DNBs bokføring av resultat av kundens valutaposisjoner mot kontoen.

Ved inngåelse av Avtalen gir kunden DNB rett til å reservere (sperre) marginkontoen for de marginkrav som inngåtte handler, med tilhørende posisjoner innebærer, og til å godskrive og belaste marginkontoen for rullering av posisjoner til neste dag. Beløp som beregnes for de enkelte posisjoner og handler for bokføring mot marginkontoen fastsettes endelig av DNB basert på renteforskjell for de aktuelle valutapar i hver handel tillagt margin. Nærmere opplysninger om dette gis i nettbanken.

Kundens mulighet til å ta posisjoner vil avhenge av beløp på marginkonto og kundens valutaposisjoner. Krav til innestående på marginkontoen er forskjellig for de ulike valutaer som kan handles gjennom bruk av tjenesten.

Kunden kan gjennom tjenesten inngå handler med et samlet beløp som er betydelige større enn det beløp som er innestående på marginkontoen. Dette forholdet, størrelsen på kundens samlede valutaposisjoner målt mot innestående på marginkonto, blir gjerne angitt som gearing. Valutapar som historisk har hatt store kursendringer blir normalt gitt lavere gearingfaktor enn et valutapar med mindre kursbevegelser. Handel i en valuta med lav gearingfaktor vil således sette større krav til innestående på marginkonto enn et valutapar med høy gearingfaktor. Som følge av at gearingfaktoren er basert på historiske kursbevegelser vil disse løpende kunne endres. Den gearingfaktor som til enhver tid benyttes for de enkelte valutapar er derfor oppgitt i tjenesten. Resultateffekt av kundens posisjoner vil til enhver tid overvåkes og måles mot aktuelle markedskurser. Oversikt over posisjoner, opplysninger om markedskurser, kurser for utførte handler og rulleringer samt marginkrav vil være tilgjengelig i tjenesten.

Det er kundens ansvar og kontinuerlig følge med på utviklingen i marginkrav og til enhver tid å sørge for at det er tilstrekkelig beløp på marginkonto til å dekke marginkrav. Kunden aksepterer ved inngåelse av Avtalen at DNB har rett til å avslutte alle kundens posisjoner uten særskilt forutgående varsel dersom marginkravet brytes. DNB vil søke å sende varsler til kunden per e-post som en påminnelse om at kunden bør vurdere å avslutte posisjoner og / eller sette inn ytterligere beløp på marginkontoen. E-post sendes til den e-postadresse som er oppgitt i søknadsskjema for tjenesten, eventuelt til annen e-postadresse skriftlig meddelt DNB. Eventuelt bortfall av marginvarsel per e-post fritar ikke kunden fra plikt til å opprettholde marginkrav. I særskilte markedssituasjoner med store kursbevegelser vil også tap og dermed brudd på marginkrav kunne oppstå så raskt at marginvarsel ikke er praktisk. Kunden er, uansett om varsel er sendt eller ikke, ansvarlig for det tap som oppstår ved lukking av kundens posisjoner.

Dersom saldo på marginkonto er lavere enn 100 prosent av samlede marginkrav på kundens posisjoner kan kunden kun redusere sine posisjoner, ikke etablere nye posisjoner.

Dersom saldo på marginkonto er lavere enn 50 prosent av samlede marginkrav beregnet av DNB med bakgrunn i kundens posisjoner vil DNB lukke alle åpne posisjoner for kundens regning og risiko så snart praktisk mulig. Videre vil alle aktive ordrer inngitt fra kunden bli kansellert.

DNB har i tillegg rett til å avslutte tjenesten og lukke alle posisjoner ved manglende beløp på marginkonto som angitt ovenfor rett til å avslutte tjenesten ved mislighold.

Mislighold foreligger dersom:

▪▪ kunden misligholder Avtalen eller annen forpliktelse eller kontrakt i forhold til DNB

▪▪ kunden har gitt feilaktige eller mangelfulle opplysninger om forhold av vesentlig betydning for inngåelsen av Avtalen i søknaden, eller på annen måte, eller det har skjedd vesentlig endringer i disse forhold uten at dette er meddelt DNB

▪▪ kunden dør, inngår særskilt avtale med sine kreditorer om betalingsutsettelse, blir insolvent, innleder gjeldsforhandlinger av enhver art, innstiller sine betalinger eller tas under konkursbehandling eller offentlig administrasjon

DNB vil ved mislighold avregne resultat av kundens posisjoner mot marginkonto. Eventuelle inngitte orde blir kansellert. DNB vil ved lukking av posisjoner ivareta kundens interesser ved å påse at lukking av posisjoner foretas med grunnlag i kurser som etter markedets stilling er rimelig. Kundens ansvar for tap ved lukking av posisjoner er ikke begrenset til det beløp som er innestående på marginkonto.

Kostnader – fortjeneste for DNB

Det påløper ingen kostnader for Kunden for å etablere tjenesten.

DNB vil dekke sine kostnader til drift av tjenesten og vil ta fortjeneste ved en andel av forskjellen mellom de kjøps- og salgskurser som stilles for kunden. Denne forskjellen vil kunne variere for ulike valutapar og med situasjonen i markedet. I tillegg påløper en margin til banken ved avregning av kundens valutaposisjoner ved hvert døgnskifte. gis i nettbanken. DNB vil gi opplysninger om kostnader for hver handel og samlet gjennom årlig rapportering.

Risiko

Handel gjennom bruk av tjenesten skjer med bakgrunn i kundens saldo på marginkonto. Ved bruk av tjenesten kan kunden eksponere seg for vesentlig høyere nominelle beløp enn slik saldo. Derfor kan også kundens tap i særskilte tilfeller overstige innestående på marginkonto.

Under særskilte markedsforhold og også i andre situasjoner kan det være vanskelig eller umulig å gjennomføre handler slik at kunden ikke kan etablere eller lukke en posisjon, eller melde inn ordre.

Kunden er ansvarlig for alle innmeldte ordre og etablerte posisjoner, og for at det er tilstrekkelig saldo på marginkonto. Kunden må ta høyde for at marginkrav kan endre seg raskt og at tjenesten i enkelte situasjoner kan være utilgjengelig. DNB er ikke i noe tilfelle erstatningsansvarlig for tap som følge av situasjoner som forhindrer registrering eller gjennomføring av ordre eller innskudd på marginkonto.

Endringer i valutakurser vil kunne oppstå uten forhåndsvarsel. Historisk utvikling, valutaprognoser og vurderinger av markedet gir ikke noen sikkerhet for framtidig kursutvikling og innebærer derfor ingen anbefaling om å ta posisjoner. Alle valutaposisjoner og ordre gjennom bruk av tjenesten er derfor kundens ansvar og risiko.

Profesjonelle kunders ansvar for tap knyttet til bruk av tjenesten er ikke begrenset til det beløp som er innestående på marginkonto. Blant annet vil større kursendringer under særskilte markedsforhold kunne medføre at tap etter inndekning av posisjonene etter marginbrudd vil kunne overstige beløpet innestående på marginkontoen. Ikke-profesjonelle kunder gis negativ saldobeskyttelse som del av tjenesten.

Kunden må kontinuerlig vurdere sine resultater og risiko knyttet til bruk av tjenesten og eventuelt avslutte eller redusere sine posisjoner.

DNB er ikke ansvarlig for tap som skyldes uforutsette hendelser, herunder strømbrudd, feil eller brudd i elektroniske databehandlingssystemer eller telenett mv, brann, vannskade, streik, lovendringer, pålegg fra myndigheter eller lignende omstendigheter. For øvrig henvises til vilkår for bruk av nettbank som inngår som en del av Avtalen.

Meldinger etter Avtalen – Brukerstøtte

Spørsmål eller bistand til bruk av tjenesten kan rettes til DNB Markets FX Trader Brukerstøtte. Nærmere opplysninger om dette fremgår av faktaarket.

Meldinger fra DNB per e-post, herunder marginvarsler, sendes til den t e-postadresse som kunden har oppgitt i søknadsskjema. Eventuelle endringer i e-postadresse må sendes til DNB Markets FX Trader Brukerstøtte.

Erklæring

Jeg bekrefter ved min påtegning av Avtalen/søknaden i nettbanken;

▪▪ å ha gitt korrekte opplysninger i søknadsskjemaet og at jeg vil gi melding til DNB dersom det skjer endringer i disse forhold etter at tjenesten er tatt i bruk

▪▪ har lest og forstått Avtalen og aksepterer risikoen knyttet til bruk av tjenesten

▪▪ at jeg er innforstått med behovet for løpende evaluering av oppnådde resultater og til å foreta eventuelle endringer slik at handelen til enhver tid er tilpasset min økonomi og situasjon for øvrig

▪▪ at jeg er innforstått med at endringer i valutakurser vil kunne oppstå uten forhåndsvarsel og at historisk utvikling, valutaprognoser og vurderinger av markedet ikke gir noen sikkerhet for framtidig kursutvikling og derfor heller ikke innebærer noen anbefaling om å ta posisjoner

▪▪ mitt ansvar for selv løpende å følge opp krav til innestående på marginkonto og DNB sin rett til å avslutte alle posisjoner for min regning og risiko, uten varsel, dersom krav til beløp på marginkontoen brytes

▪▪ pantsettelsen av marginkontoen

DNB har rett, men ikke plikt, til fortløpende å følge opp min bruk av DNB FX Trader. Jeg plikter selv løpende å vurdere omfanget og resultater av min handel og i denne forbindelse søke nødvendige råd hos DNB eller tredjepart.

Til produktsiden FX Trader

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB Nyheter

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB