Bli bedriftskunde

 • [printicon]
Firma

Selskapsinformasjon

Velg den selskapsformen som best beskriver ditt selskap.
 
Har du ikke organisasjonsnummeret for hånden?
Da kan du finne det i Brønnøysundregistrene
 

Personen som fyller ut skjema

Selskapets kontaktinformasjon

Rådgiver

Om virksomheten

Beskrivelse av selskapets virksomhet

Omsetning

NOK

Egenkapital

NOKDersom det ikke finnes egenkapital, sett denne til 0.

Gjeld

NOK

Produkter og tjenester

Hvilke produkter og tjenester ønsker du mer informasjon om?

Internasjonale transaksjoner

NOK
NOK
Nettbank og kort

Nettbank og kort

Som kunde hos DNB får du Bedriftsavtalen uten faste kostnader. Denne inkluderer nettbank for bedriftskunder, driftskonto og kort.
 

Velg hvilke brukere du vil ha i nettbanken
Hovedbrukeren (den øverste i listen dersom du melder inn flere brukere) blir automatisk:
 • Kortholder på Bedriftskort VISA (debetkort inkludert i Bedriftsavtalen)
 • Disponent på kontoene tilknyttet Bedriftsavtalen
 • Administrator i nettbanken   Hva er dette?
 
Administrator:
 • Har fullmakt til å opprette nye brukere og administrere kontoer og brukere i nettbanken
 • Har fullmakt til å administrere tjenester innenfor dagligbank
 • Gis rettighet til å åpne kontoer og bestille produkter/tjenester banken tilbyr elektronisk, uten skriftlig signatur
 

Kredittkort

Bedriftsavtalen inkluderer VISA (debetkort) og mulighet for DNB Corporate Mastercard (kredittkort med reiseforsikring, kr 250,- pr år).

Søknad om DNB Corporate Mastercard fullføres etter du har bekreftet avtalevilkår på siste steg.
 
Egenerklæring

Egenerklæring om skatterapportering

Common reporting Standard (CRS) og Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) er et internasjonalt rammeverk for automatisk utveksling av formuesopplysninger mellom skattemyndigheter. Dette innebærer at vi som bank er lovpålagt å gi opplysninger til Skatteetaten om våre kunder som er skattemessig hjemmehørende i et av landene som har inngått avtale.
 
Ved usikkerhet om hvor selskapet er skattemessig hjemmehørende,ta kontakt med myndighetene i det aktuelle landet eller kontakt en skatterådgiver.
TIN står for «Tax identification number» og er et unikt nummer som både personer og bedrifter får tildelt fra skattemyndighetene for identifisering. For personer er TIN vanligvis deres personnummer.

Informasjon om inntekter og drift

Eierforhold

Morselskap

Organisasjonskart som viser en oversikt over selskapsstrukturen må ettersendes.
 

Privatpersoner som eier eller kontrollerer selskapet.

DNB har i henhold til hvitvaskingsloven plikt å kjenne til hvem som eier og kontrollerer selskapet, også kalt reelle rettighetshavere. Med reelle rettighetshavere menes fysiske personersom i siste instans har eierskap eller kontroll i selskapet. Reelt eierforhold kan være organisert på flere områder som omfattes av en eller flere av bokstavene a – e nedenfor.
 
Finnes det fysiske personer som, alene eller sammen med nære familiemedlemmer, eier eller kontrollerer selskapet som følger:
 

Last opp dokumentasjon av eierforhold – aksjonæroversikt og selskapsstruktur.

Gjelder ikke selskaper med kun privatpersoner som eiere.
 
Dokumentasjon som må sendes inn sammen med det utfylte skjemaet:
 • Komplett tegning av selskapsstrukturen, som viser hvem som eier selskapet. Tegningen skal vise:
  • alle eierledd oppover i selskapsstrukturen. Dersom selskapet eies helt eller delvis av en juridisk enhet (f.eks. selskap eller stiftelse), som igjen eies helt eller delvis av en juridisk enhet – så må dette fremkomme av tegningen.
  • hvilke privatpersoner som eier morselskapet i toppen av selskapsstrukturen.
  • eierandeler, navn/selskapsnavn og fødselsdato/organisasjonsnummer.
 • Dersom ikke alle aksjonærer fremkommer av tegning av selskapsstruktur, skal aksjeeierbok eller annen oppdatert oversikt over alle aksjonærer vedlegges.
 

Liste over privatpersoner som eier eller kontrollerer selskapet

 

Politisk eksponert person (PEP)


DNB er forpliktet til å innhente informasjon om politisk eksponerte personer (PEP). Dette omfatter personer tilknyttet selskapet som innehar eller har innehatt høytstående offentlige stillinger eller verv. Eksempler på slike stillinger og verv er;
 • statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister;
 • medlem av nasjonalforsamling;​
 • medlem av styrende organ i politisk parti;
 • medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke eller bare unntaksvis kan ankes;
 • medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank;
 • ambassadør, chargé d'affaires eller militær offiser av høyere rang;
 • medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak;
 • direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon. (Hvitvaskingsloven § 2f)
 
Vilkår

Viktig informasjon

Banken gjennomfører lovpålagte kundetiltak ved etablering av alle kundeforhold. Konto vil ikke åpnes før kundetiltak er gjennomført og banken har mottatt signert kontoavtale i retur fra kunden. For selskaper under registrering kan konto åpnes før kundetiltak er gjennomført, men kontoen vil være sperret for annen bruk enn innbetaling av aksjekapital. For det tilfellet at kundetiltak ikke kan gjennomføres, eller signert kontoavtale ikke mottas av banken, anses kundeforholdet ikke som etablert.

Hvitvaskingsloven krever at banken løpende oppdaterer dokumentasjon og opplysninger om kunden. Dette inkluderer informasjon om personer som i siste instans eier eller kontrollerer kunden (reelle rettighetshavere).
Banken kan avvikle en åpnet konto i samsvar med DNBs «Generelle vilkår for innskudds- og betalingstjenester – Næringsforhold».
Informasjonen gitt i dette skjemaet og informasjon om min virksomhets konto(er) kan bli rapportert til myndighetene i samsvar med lovpålagte plikter.
 

Samtykke

Egenerklæring


Jeg bekrefter å ha lest informasjonen i dette skjemaet og at opplysningene jeg har gitt er korrekte og fullstendige. Jeg bekrefter at jeg vil sende inn oppdatert informasjon til DNB innen 30 dager dersom det skjer endringer som medfører at opplysningene ikke lenger er korrekte.
 
Jeg bekrefter å ha gjort meg kjent med avtalevilkårene.
 
 

 

 
 

Behandlingsansvarlig er DNB Bank ASA

Formålet med innsamlingen av opplysningene dine er å tilby, følge opp og levere dette produktet, samt ta kontakt med deg i forbindelse med dette.
Hvordan vi behandler personopplysningene dine tilknyttet dette produktet, samt rettighetene dine og hvordan du kan bruke disse kan du lese mer om her.