Utdeling av avkasting i rentefond ved årsskiftet

graf

Skatt på avkastning i rentefond  

Ved årets slutt deler rentefond ut verdier som tilsvarer rentefondets skattepliktige resultat fra fondets renteinntekter og kursgevinster gjennom året. Denne avkastningen kommer dermed til beskatning med 22 % på lik linje med øvrige renteinntekter. Fondet får fradrag for utdelingen slik at beløpet ikke beskattes to ganger.

 

Utdelingen skjer ved at du får tildelt flere andeler i rentefondet, det utbetales ikke i kontanter. Fondets andelsverdi/kurs skrives ned med et beløp tilsvarende utdelingen. Du vil dermed eie flere andeler 1. januar, samtidig som verdien per andel er redusert fra dagen før. Samlet verdi av andelseiers rentefondsplasseringer er identisk før og etter tildelingen.

 

Skattepliktig avkastning vil fremkomme i årsoppgaven for fond, som du finner i postkassen i nettbanken.

 

Skatt på gevinst ved salg/innløsning av andeler i rentefond

Ved salg/innløsning av andeler i rentefond gjelder FIFU prinsippet. Det betyr at det er de andelene som ble kjøpt først som anses solgt først. Gevinst ved salg/innløsning settes lik differansen mellom det som ble betalt ved kjøp av andelen/tildelingskurs og kursen/salgsvederlaget som mottas ved innløsning av andelen. Gevinster beskattes som ordinær kapitalinntekt med 22 %, og tap er tilsvarende fradragsberettiget. Har du solgt/innløst fondsandeler i løpet av året, vil gevinsten eller/tapet fremkomme av års- og realisasjonsoppgaven.


Formuesskatt

Formuesskattegrunnlaget for inntektsåret 2019 fastsettes lik din andel av fondets markedsverdi pr. 31.12.2019. Verdien vil fremkomme i årsoppgaven.