Hvordan vi jobber med ansvarlig investeringer

Dame som presenterer
DNB Asset Managements ambisjon er å tilby fond og pensjonsprodukter som ivaretar miljømessige og sosiale forhold, samt god eierstyring i forvaltningen. Det legges derfor ned betydelige ressurser i å sikre høy kvalitet i den ansvarlige investeringsvirksomheten.
Bidra til en bærekraftig utvikling
Ansvarlige investeringer innebærer å ivareta miljømessige og sosiale forhold og sikre god eierstyring i forvaltningen. Hovedformålet med arbeidet er å bidra til bærekraftig utvikling, unngå å bidra til krenkelser av fundamentale rettigheter og å bidra til god avkastning med et akseptabelt risikonivå.

Internasjonalt anerkjente prinsipper
DNB Asset Managements arbeid med ansvarlige investeringer baserer seg på internasjonalt anerkjente prinsipper. Virkemidlene i arbeidet er i hovedsak positiv utvelgelse, aktivt eierskap ved dialog og stemmegivning, negativ utvelgelse samt eksklusjon. I arbeidet med ansvarlige investeringer er DNB tilsluttet flere globale initiativer som UN Global Compact, Principles for Responsible Investments, UNEP FI, Carbon Disclosure Project, NORSIF og OECD Retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Hva vi ikke investerer i
I henhold til DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer, investeres det ikke i selskaper som selv, eller gjennom enheter de kontrollerer, produserer tobakk eller pornografi. Det investeres heller ikke i selskaper som er involvert i antipersonellminer og klasevåpen*, eller i selskaper som utvikler og produserer sentrale komponenter til masseødeleggelsesvåpen. Gruveselskaper og kraftprodusenter ** kan bli ekskludert fra investeringsuniverset.

Hvis et selskap er involvert i kontroversielle våpen, tobakk eller pornografi eller bryter med kullkriteriet, vil alle verdipapirer bli solgt og selskapet utelukket fra investeringsuniverset. Når et selskap er mistenkt for å krenke andre kriterier i retningslinjene, vil DNB Asset Management (DAM) først søke å påvirke gjennom aktivt eierskap og dialog med selskapet. I tilfeller hvor selskaper der DAM på vegne av sine kunder har eierinteresser, er mistenkt for å bryte med DNBs retningslinjer og internasjonalt anerkjente standarder og konvensjoner, vil DAM oppfordre selskapene til å rette opp misforholdene.

Aktive eiereFossefall
Som aktiv eier, på vegne av kundene, engasjerer DAM seg primært gjennom dialog med enkeltselskaper og ved stemmegivning, men også i arbeidsgrupper sammen med andre internasjonale investorer vedrørende temaer som palmeolje, fracking og methan samt langsiktige temaer som menneskerettigheter, klima og vannforvaltning.

Målet med dialogen er økt verdiskaping og å påvirke selskaper i en bærekraftig retning. Bakgrunnen for kontakten med selskapene er ofte spesifikke problemstillinger knyttet til miljø, sosiale forhold og eierstyring, men kan også være et behov for å heve selskapenes nivå generelt innenfor bærekraft. Hendelsesbasert dialog velges som et resultat av alvorlighetsgraden av det mistenkte bruddet på retningslinjene, størrelsen på eierskapet i selskapet og sannsynligheten for at dialogen vil ha en innvirkning på situasjonen.

* Som beskrevet i Konvensjonen om forbud mot antipersonellminer og Konvensjonen om klaseammunisjon
** Gruve og kraftprodusenter er definert som selskaper som selv eller konsolidert med enheter de kontrollerer vil få 30 prosent eller mer av sine inntekter fra termisk kull, eller vil basere 30 prosent eller mer av sin virksomhet på termisk kull.