Aktuelle saker vedrørende våre verdipapirfond

Her finner du oppdatert informasjon om andelseiermøter, vedtektsendringer og resultater.

Godkjenning av vedtektsendringer i verdipapirfondet DNB Grønt Norden

I medhold av lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond (vpfl.) § 4-14 tredje ledd godkjenner Finanstilsynet vedtektsendringer i Verdipapirfondet DNB Grønt Norden som innebærer at det innføres en ny andelsklasse med utstedelsesvaluta i SEK. Vedtektsendringene kan ikke gjennomføres før de er offentliggjort, jf. vpfl. § 4-14 femte ledd. 

Resultat fra andelseiermøte 3. februar 2020

DNB Asset Management AS ønsker å forenkle fondssortimentet gjennom fusjoner av fond. Hensikten med fusjonene (sammenslåingen av fond) er å gjøre fondsutvalget mer oversiktiig og kundevennlig. 

Andelseierne i de berørte fondene mottok innkalling den 13. januar 2020 til andelseiermøte per e-dialog eller per post. Andelseiere registrert 12. januar 2020 fikk anledning til å stemme per post eller elektronisk i perioden 13. januar - 3. februar 2020. Avstemmingen ble tilrettelagt elektronisk for andelseierne og ble supplert med et avsluttende fysisk møte i våre lokaler i Oslo den 3. februar 2020. Agenda fra dette møtet finnes her: 

» Agenda fra andelseiermøte 3.2.2020

Både de overdragende og overtakende fondene har oppnådd samtykke fra 75 % av det antall andeler andelseiere i fondene har stemt for (se tabell): 

Fondsnavn Stemt Ja % Stemt nei %
DNB 2020 94,73 % 5,27 %
DNB Aktiv 10 A 98,15 % 1,85 %
     
DNB Lev Mer - 2020 100,00 % 0,00 %
DNB Lev Mer  100,00 % 0,00 %

Fusjonene vil bli gjennomført den 6. mars 2020. 

Informasjon om innkallelse til andelseiermøte 3. februar 2020

DNB Asset Management AS ønsker å forenkle fondssortimentet gjennom fusjoner av fond. Hensikten med fusjonene (sammenslåingen av fond) er å gjøre fondsutvalget mer oversiktlig of kundevennlig. Innføring av andelsklasser vil bidra til en forenkling av fondsadministrasjon, samtidig som det vil åpne opp for en mer effektiv og bedre forvaltningsprosess som kommer andelshavere til gode. Forvaltningshonoraret (prisen du betaler) vil være uendret.

For at omleggelsen av fondene kan tre i kraft, kreves samtykke fra 75 % av det antall andeler det stemmes for. Vi kaller derfor inn til andelseiermøte hvor du som andelseier inviteres til å stemme over fusjonsforslaget 3. februar 2020. Her kan du avgi din stemme elektronisk innen samme dato.

Benytt passordet du har fått oppgitt i kundebrevet.
 
 


Fusjoneringen vil berøre følgende fond:

» DNB 2020

Hvis du har spørsmål kan du gjerne kontakte oss på telefon 22 47 40 00 eller per e-post til fond@dnb.no
  • [printicon]
Fondsendringer

Godkjenning av vedtektsendringer (navnendringer)

I medhold av lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipaprifond (vpfl.) § 4-14 tredje ledd godkjenner Finanstilsynet vedtektsendringer i utvalgte verdipapirfond. Det innebærer følgende navnendringer: 

Gammelt fondsnavn Nytt fondsnavn
Verdipapirfondet DNB Likviditet (IV) Verdipapirfondet DNB Likviditet
Verdipapirfondet DNB Likviditet 20 (V) Verdipapirfondet DNB Likviditet Institusjon
Verdipapirfondet DNB Pengemarked (II) Verdipapirfondet DNB Pengemarked

Endringen er tidligst gjeldende fra 21.10.2019.


I medhold av lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond (vpfl.) § 4-14 tredje ledd godkjenner Finanstilsynet vedtektsendringer i utvalgte verdipapirfond. Det innebærer følgende navnendringer: 

Gammelt fondsnavn Nytt fondsnavn
DNB Norge (IV) DNB Norge
DNB Norge Selektiv (III) DNB Norge Selektiv
DNB Global (IV) DNB Global
DNB Navigator (II) DNB Navigator
DNB Norden (III) DNB Norden

Endringene gjelder fra fusjonsdatoen.

 

Godkjenning av vedtektsendringer i Verdipapirfondet DNB AM Lang Obligasjon

I medhold av lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond (vpfl.) § 4-14 tredje ledd godkjenner Finanstilsynet vedtektsendringene som innebærer at fondet har adgang til å investere i rentebærende verdipapirer utstedt av norske utstedere denominert i NOK, men også i andre valuta som EUR, USD og SEK som sikres i norske kroner. 

Fondet endrer VFF klassifisering til Internasjonale obligasjonsfond. 

Vedtektsendringene blir gjeldende fra den 16. september 2019.

Resultat fra andelseiermøte 26. juni 2019

DNB Asset Management AS ønsker å modernisere og forenkle fondssortimentet gjennom fusjoner av fond. Hensikten med fusjonene (sammenslåingen av fond) er å gjøre fondsutvalget mer oversiktlig og kundevennlig.

Andelseierne i de berørte fondene mottok innkalling den 5. juni 2019 til andelseiermøte per e-dialog eller per post. Andelseiere registrert 31. mai 2019 fikk anledning til å stemme per post eller elektronisk i perioden 5. juni - 26. juni 2019. Avstemmingen ble tilrettelagt elektronisk for andelseierne og ble supplert med et avsluttende fysisk møte i våre lokaler i Oslo den 26. juni 2019. Agenda fra dette møtet finnes her:


Både de overdragende og overtakende fondene har oppnådd samtykke fra 75 % av det antall andeler andelseiere i fondene har stemt for (se tabell):

FOND STEMT JA % STEMT NEI %
DNB Global 98,12 1,88
DNB Global (III) 100,00 0,00
DNB Global (IV) 100,00 0,00
     
DNB High Yield 100,00 0,00
DNB High Yield (I) 100,00 0,00
     
DNB Likviditet 20 (I) 100,00 0,00
DNB Likviditet 20 (II) 100,00 0,00
DNB Likviditet 20 (IV) 100,00 0,00
     
DNB Navigator 99,30 0,70
DNB Navigator (II) 76,33 23,67
     
DNB Norden 98,81 1,19
DNB Norden (III) 100,00 0,00
     
DNB Norge 89,77 10,23
DNB Norge (III) 75,03 24,97
DNB Norge (IV) 100,00 0,00
     
DNB Norge Selektiv 100,00 0,00
DNB Norge Selektiv (II) 100,00 0,00
DNB Norge Selektiv (III) 100,00 0,00
     
DNB Obligasjon 99,80 0,20
DNB Obligasjon (III) 100,00 0,00
     
DNB Obligasjon 20 83,74 16,26
DNB Obligasjon 20 (II) 100,00 0,00
DNB Obligasjon 20 (III) 100,00 0,00
DNB Obligasjon 20 (IV) 100,00 0,00
     
DNB Likviditet (IV) 100,00 0,00
DNB Rentespar 99,90 0,10

Fusjonene vil bli gjennomført i løpet av fem helger i perioden fra 23. august 2019 - 7. februar 2020.

Informasjon om innkallelse til andelseiermøte 26. juni 2019

DNB Asset Management AS ønsker å modernisere og forenkle fondssortimentet gjennom fusjoner av fond. Hensikten med fusjonene (sammenslåingen av fond) er å gjøre fondsutvalget mer oversiktlig og kundevennlig. Innføring av andelsklasser vil bidra til en forenkling av vår fondsadministrasjon, samtidig som det vil åpne opp for en mer effektiv og bedre forvaltningsprosess som kommer deg til gode. Forvaltningshonoraret (prisen du betaler) vil være uendret.

For at omleggelsen av fondene kan tre i kraft kreves samtykke fra 75 % av det antall andeler det stemmes for. Vi kaller derfor inn til andelseiermøte hvor du som andelseier inviteres til å stemme over fusjonsforslaget 26. juni 2019. Her kan du avgi din stemme elektronisk innen 26. juni 2019. 
Benytt passordet du har fått oppgitt i kundebrevet. 

Fusjoneringen vil berøre følgende fond:
» DNB Global
» DNB High Yield
» DNB Likviditet 20
» DNB Likviditet
» DNB Navigator
» DNB Norden
» DNB Norge Selektiv
» DNB Norge
» DNB Obligasjon 20
» DNB Obligasjon

Hvis du har spørsmål kan du gjerne kontakte oss på telefon 22 47 40 00 eller per e-post til fond@dnb.no
 

Godkjenning av vedtektsendringer

I medhold av lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond (vpfl.) § 4-14 tredje ledd godkjenner Finanstilsynet vedtektsendringer som er knyttet til bestemmelsene om andelsklasser. 

Endringene omfatter etablering av nye andelsklasser, reduksjon i krav til minste tegningsbeløp i noen av andelsklassene og enkelte justeringer i vedtektenes ordlyd som har sammenheng med gjennomføringen av MiFID II i norsk rett. Nye og strengere regler for verdipapirforetaks adgang til å motta vederlag fra andre enn kunder, får blant annet betydning for den returprovisjon et verdipapirforetak kan motta fra et forvaltningsselskap. 

Alle vedtektsendringene har fått godkjent dispensasjon fra å avholde andelseiermøte jf. vpl.  4-17 sjette ledd.

Det er godkjent endringer i vedtektene for følgende 29 fond: 

Verdipapirfondet DNB Aktiv Rente Verdipapirfondet DNB Obligasjon (III)
Verdipapirfondet DNB Global Lavkarbon Verdipapirfondet DNB Obligasjon 20 (IV)
Verdipapirfondet DNB Likviditet (IV) Verdipapirfondet DNB Telecom
Verdipapirfondet DNB High Yield Verdipapirfondet DNB Barnefond
Verdipapirfondet DNB Aktiv Rente (II) Verdipapirfondet DNB Finans
Verdipapirfondet DNB Norge Selektiv (III) Verdipapirfondet DNB Grønt Norden
Verdipapirfondet DNB Norden (III) Verdipapirfondet DNB Teknologi
Verdipapirfondet DNB Navigator (II) Verdipapirfondet DNB Low Carbon Credit
Verdipapirfondet DNB Global Emerging Markets Verdipapirfondet DNB Miljøinvest
Verdipapirfondet DNB SMB Verdipapirfondet DNB Kredittobligasjon
Verdipapirfondet DNB Global (IV) Verdipapirfondet DNB Likviditet 20 (IV)
Verdipapirfondet DNB Health Care Verdipapirfondet DNB Obligasjon Norden
Verdipapirfondet DNB Lang Obligasjon Verdipapirfondet DNB Global Credit
Verdipapirfondet DNB Nordic Investment Grade  

Godkjenning av vedtektsendringer i DNB European Covered Bonds

I medhold av lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond (vpfl.) § 4-14 tredje ledd godkjenner Finanstilsynet vedtektsendringer i verdipapirfondet.

Endringene innebærer at verdipapirfondet kan investere i obligasjoner med fortrinnsrett der også NOK er en av hovedvalutaene. 

Endringene trer i kraft 1. januar 2019. 

Resultat fra andelseiermøte 3. desember 2018

DNB Asset Management AS ønsker å foreta en administrativ endring i obligasjonsfondet DNB European Covered Bonds vedtekter. Per i dag investerer fondet hovedsakelig i obligasjoner med fortrinnsrett fra utstedere innenfor EU/EØS denominert i EUR, USD, GBP, SEK, CAD og AUD. Dette ekskluderer ikke investeringer i NOK, men vi ønsker å inkludere investeringer i NOK som en av hovedvalutaene.

Fondet vil fortsatt forvaltes i tråd med gjeldende regelverk for LCR Nivå 1B, og gjeldende retningslinjer for pantsettelse av verdipapirer som sikkerhet for lån i Norges Bank. Fondets modifiserte durasjon (renterisiko) vil fortsatt holdes lav.

Andelseierne i det berørte fondet mottok innkalling den 26. oktober 2018 til andelseiermøte per e-post. Andelseiere registrert per 26. oktober 2018 fikk anledning til å stemme per post, per e-post eller per faks i perioden 26. oktober - 3. desember 2018. Avstemmingen ble tilrettelagt for andelseierne og ble supplert med et avsluttende fysisk møte i våre lokaler i Oslo den 3. desember 2018. Resultatet fra andelseiermøte viser at fondet oppnådde samtykke fra 75% av det antall andeler andelseiere i fondet har stemt for. 

Endringen i fondet vil tre i kraft tidligst fra 2. januar 2019. 

Godkjenning av vedtektsendringer

Vedtektsendringer kan ikke gjennomføres før de er offentliggjort, jf. vpfl § 4-14 femte ledd

DNB Barnefond
I medhold av lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond(vpfl.) § 4-14 tredje ledd godkjenner Finanstilsynet vedtektsendringene i Verdipapirfondet DNB Barnefond som innebærer at det innføres to andelsklasser med ulike vilkår for forvaltningsgodtgjørelse og minste tegningsbeløp. Bakgrunnen for endringene er tilpasning til MiFID II. Betingelsene for eksisterende andelseiere vil være uforandret.

DNB Grønt Norden 

I medhold av lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond(vpfl.) § 4-14 tredje ledd godkjenner Finanstilsynet vedtektsendringene i Verdipapirfondet DNB Grønt Norgen som innebærer at det innføres to andelsklasser med ulike vilkår for forvaltningsgodtgjørelse og minste tegningsbeløp. Bakgrunnen for endringene er tilpasning til MiFID II. Betingelsene for eksisterende andelseiere vil være uforandret.

DNB Barnefond og DNB Navigator
I medhold av lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond (vpfl.) § 4-14 tredje ledd godkjenner Finanstilsynet vedtektsendringer i de to verdipapirfondene som innebærer en reduksjon i den maksimale forvaltningsgodtgjørelsen. 
 
Forvaltningsgodtgjørelsen i DNB Barnefond utgjør maksimalt 0,50 prosent pro anno.
Forvaltningsgodtgjørelsen i DNB Navigator utgjør maksimalt 1,75 prosent pro anno.
 

Endringer i DNB Barnefond

Til andelseiere i DNB Barnefond

Vi gjør endringer i fondets investeringsmandat. Endringer skjer med virkning fra 1. september 2018.


Vi forsterker fondets bærekrafts profil, og velger bort selskaper med høye klimagassutslipp.

  • Dagens ramme på 80 prosent i norske aksjer endres til en tilsvarende ramme i nordiske aksjer gjennom en nordisk indeksportefølje.
  • Andelen på rundt 20 prosent som investeres i internasjonale aksjer vil heretter hovedsakelig være investert i aksjefondet DNB Global Lavkarbon. Dette sikrer at fondet fortsatt følger DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer samt tilleggskriteriene.

Endringen fra å investere i norske aksjer til å investere i aksjer i Norden gir noe mindre risiko knyttet til norske selskaper, fordi man sprer investeringene over selskaper i flere land.


Fondets valutarisiko øker fordi mer av pengene plasseres i utenlandsk valuta.


Endringen gjelder fra 1. september 2018. Den årlige forvaltningskostnaden settes samtidig ned fra 1,40 % til 0,50 %.

Godkjenning av vedtektsendringer

Finanstilsynet viser til søknad 27. juni 2018 om godkjenning av vedtektsendring i Verdipapirfondet

DNB Health Care, Verdipapirfondet DNB Teknologi og Verdipapirfondet DNB Global Indeks.

I medhold av lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond (vpfl.) § 4-14 tredje ledd godkjenner

Finanstilsynet vedtektsendringer i de tre ovennevnte verdipapirfondene som innebærer at det i hvert

av fondene innføres en ny andelsklasse med utstedelsesvaluta i svenske kroner.

Betingelsene for eksisterende andelseiere vil være uforandret.

Oppstart av SEK andelsklasse i DNB Health Care forventes å bli implementert i løpet av september 2018.

 

Godkjenning av vedtektsendringer i DNB USA og DNB Europa

I medhold av lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond (vpfl.) § 4-14 tredje ledd godkjenner Finanstilsynet vedtektsendringer i verdipapirfondene DNB Europa og Verdipapirfondet DNB USA.

Endringene innebærer at verdipapirfondene omdannes til indeksfond med en såkalt passiv investeringsstrategi samtidig som forvaltningsgodtgjørelsen justeres ned til 0,30 %. Fondene endrer navn til hhv. Verdipapirfondet DNB Europa Indeks og Verdipapirfondet DNB USA Indeks.

Endringene implementeres den 15. august 2018.

 

Resultat fra andelseiermøte 25. juni

DNB Asset Management AS ønsker å omdanne investeringsmandatet til DNB USA og DNB Europa til indeksfond. Omdannelsen til et indeksfond medfører at fondet fremfor å være aktivt forvaltet vil få en såkalt passiv investeringsstrategi. 

DNB Asset Management AS ønsker å omdanne investeringsmandatet til DNB USA og DNB Europa til indeksfond. Omdannelsen til et indeksfond medfører at fondet fremfor å være aktivt forvaltet vil få en såkalt passiv investeringsstrategi.

Andelseierne i de berørte fondene mottok innkalling den 4. juni 2018 til andelseiermøte per e-dialog eller per post. Andelseiere registrert per 31. mai 2018 fikk anledning til å stemme per post, per epost eller per faks i perioden 4. juni – 25. juni 2018. Avstemmingen ble tilrettelagt elektronisk for andelseierne og ble supplert med et avsluttende fysisk møte i våre lokaler i Oslo den 25. juni 2018. Resultatet fra elektroniske andelseiermøte viser at begge fondene har oppnådd samtykke fra 75% av det antall andeler andelseiere i fondene har stemt for.

Som andelseier har du det alternativet at du kan allerede nå benytte deg av retten til gebyrfri innløsning av dine andeler eller til å bytte andelene i et annet fond som forvaltes av DNB Asset Management AS. Vær oppmerksom på at en slik innløsning eller bytte kan medføre en skattemessig realisasjon.

Endringene i fondene vil tre i kraft tidligst fra 13. august 2018.

 

Informasjon om andelseiermøte 25. juni 2018

DNB Asset Management AS ønsker å omdanne investeringsmandatet til DNB USA og DNB Europa til indeksfond. Omdannelsen til et indeksfond medfører at fondet fremfor å være aktivt forvaltet vil få en såkalt passiv investeringsstrategi. 
For at vedtekstendringene kan tre i kraft kreves samtykke fra et flertall av andelseierne. Vi kaller derfor inn til andelseiermøte hvor du som andelseier inviteres til å stemme over endringsforslagene.
Her kan du avgi din stemme elektronisk.Benytt ditt passord som du har fått oppgitt i kundebrevet.

Supplerende informasjon om vedtekstendringen (inkludert stemmeseddel) finner du her:

Vi oppfordrer andelseiere i begge fondene til å avgi sin stemme. 
  
Alternativt kan stemmeseddelen sendes direkte til e-post: fond@dnb.no eller til følgende adresse: DNB Asset Management AS, Attn: Fondssenter, Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo.

Dersom du velger å delta på andelseiermøtet ønsker vi av praktiske årsaker din påmelding innen 20. juni 2018. Som andelseier har du også mulighet til å melde inn saker til behandling på andelseiermøtet. Saker må være oss i hende senest 20. juni 2018.

Hvis du har spørsmål kan du gjerne kontakte oss på telefon 22 47 40 00 eller per e-post til fond@dnb.no.
 

Resultat fra andelseiermøtet 4. juni 2018

Gjelder fusjon av aksjefondene DNB Global Valutasikret og DNB Global Marked Valutasikret. 

Både de overdragende og overtakende fondene har oppnådd samtykke fra 75% av det antall andeler andelseiere i fondene har stemt for.

Som andelseier har du det alternativet at du kan allerede nå benytte deg av retten til gebyrfri innløsning av dine andeler eller til å bytte andelene i et annet fond som forvaltes av DNB Asset Management AS. Vær oppmerksom på at en slik innløsning eller bytte medfører skattemessig realisasjon. Gebyrfri tegning, innløsning eller bytte kan foretas frem til dagen før gjennomføring av fusjonen.

Fusjonen er planlagt gjennomført 15. juni 2018. Andelshavere i det overdragende fondet kan utøve sine rettigheter i det overtakende fondet fra og med 18. juni 2018.
 

Kunngjøring - Godkjenning av vedtekter

Finanstilsynet har godkjent vedtekstendringer i 34 verdipapirfond, som innebærer at det i hvert av fondene innføres to eller flere andelsklasser med ulike vilkår for forvaltningsgodgjørelse og minste tegningsbeløp.

Det gjelder følgende fond:

     
Verdipapirfondet DNB Obligasjon (lll) Verdipapirfondet DNB Norge Indeks Verdipapirfondet DNB Lev Mer
Verdipapirfondet DNB Global Credit Verdipapirfondet DNB Navigator (ll) Verdipapirfondet DNB Lev Mer 2020
Verdipapirfondet DNB Kredittobligasjon Verdipapirfondet DNB Aktiv 100 Verdipapirfondet DNB Lev Mer 2025
Verdipapirfondet DNB Aktiv Rente (ll) Verdipapirfondet DNB Aktiv 80 Verdipapirfondet DNB Lev Mer 2030
Verdipapirfondet DNB Aktiv Rente Verdipapirfondet DNB Aktiv 50 Verdipapirfondet DNB Lev Mer 2035
Verdipapirfondet DNB Likviditet (lV) Verdipapirfondet DNB Aktiv 30 Verdipapirfondet DNB Lev Mer 2040
Verdipapirfondet DNB Likviditet 20 (lV) Verdipapirfondet DNB Aktiv 10 Verdipapirfondet DNB Lev Mer 2045
Verdipapirfondet DNB Obligasjon 20 (lV)  Verdipapirfondet DNB Private
Banking Premium 100 
Verdipapirfondet DNB Lev Mer 2050
Verdipapirfondet DNB FRN 20 Verdipapirfondet DNB Private 
Banking Premium 80
Verdipapirfondet DNB Lev Mer 2055
Verdipapirfondet DNB Nordic
Investment Grade
Verdipapirfondet DNB Private 
Banking Premium 50
Verdipapirfondet DNB Lev Mer 2060
Verdipapirfondet DNB High Yield Verdipapirfondet DNB Private 
Banking Premium 30
Verdipapirfondet DNB Lev Mer 2065
Verdipapirfondet DNB Global Indeks    

Betingelsene for eksisterende andelseiere vil være uforandret. 
Søknad om dispensasjon fra kravet om avholdelse av andelseiermøte ble også innvilget. 
Dato for innføring og praktisering av de nye andelsklassene er foreløpig ikke avklart. 

Kontakt DNB Asset Management
Hverdager 08.00 til 16.00
22 47 40 00