Sikring av råvarepriser

Hva er råvareprissikring?

illustrasjon: oljeplattform
En rekke råvare- og energipriser har styrket seg kraftig i løpet av de siste tiårene. For eksempel har prisen på råolje omtrent tidoblet seg siden 1999 til utgangen av 2007.
De store skiftene i råvareprisene har i stadig større grad påvirket resultatene til bedrifter som bruker eller produserer råvarer. De fleste bedrifter har i liten grad mulighet til å påvirke råvareprisene, og det kan derfor være fornuftig å redusere usikkerhet knyttet til disse prissvingningene.

Formål med handel i råvarederivater

Å dempe effekten av uønskede bevegelser i råvareprisene

Fordeler

Det er en rekke fordeler knyttet til å styre råvareprisrisiko. Det kan gi økt forutsigbarhet, som kan forbedre fokus på bedriftens kjernekompetanse. En lavere grad av resultatsvingninger og redusert sannsynlighet for mislighold av finansielle forpliktelser kan redusere finansieringskostnader og forbedre muligheter for å skaffe ny kapital.

Instrumenter

Du kan tilpasse risikoprofilen din for råvarepriser med strategien til bedriften ut fra hvilke råvarederivater du velger å handle. Eksempler på instrumenter:
  • Swap-kontrakter
    En prissikringsavtale som involverer bytte av en fast mot en flytende pris for en avtalt periode i framtiden
  • Futures/forwards
    En kontrakt hvor en bestemt mengde råvare kjøpes/selges i framtiden mot en avtalt pris
  • Opsjoner (kjøp av opsjon)
    En avtale som gir deg rett - men ingen plikt - til å kjøpe/selge en råvare til en forhåndsavtalt pris
  • Kombinasjoner av instrumentene over som for eksempel danner en priskanal (maksimum / minimum pris) eller begrenser nedside ved bruk av swap-kontrakter

DNB Markets tilbyr rådgivning, markedsanalyser og anbefalinger i tilknytning til råvarehandel.

Som kunde trenger du ikke medlemskap på de ulike råvarebørsene, ettersom DNB Markets er din kontraktsmotpart i handlene. Administrasjon, oppgjør og prising av produkter er sammenlignbart med handel i rente- og valutaprodukter.

Kontakt oss for ytterligere informasjon om prissikring av råvarer.
Kontakt Råvarehandel