Areal
I næringseiendomsforhold benyttes bruttoareal. En eiendoms bruttoareal måles fra yttervegg til yttervegg og inkluderer alle rom inklusive tekniske rom, sjakter etc. Er det flere leietakere i eiendommen er arealet for hver enkelt leietaker eget areal pluss fellesareal.
 
Andelspris
Andelspris er kontantvederlaget for en andel av selskapet (gjerne uttrykt som 1%).
 
Direkteinvestering
En investering i et enkeltstående objekt hvis formål er å eie, drive og utvikle dette best mulig. Selskapet har følgelig ingen ansatte og kjøper tjenester eksternt. Vanligvis har selskapet en begrenset levetid.
 
Eget areal
Eget areal beregnes fra yttervegg til yttervegg eventuelt midt i vegg til nabo. I tillegg kommer egne arealers andel av fellesareal.
 
Eiendomsverdi
Eiendomsverdien er netto husleie multiplisert med en faktor.
 
Eierkostnader
Eier bekoster den delen av byggets totale driftskostnader som ikke omfattes av felleskostnadene. Eierkostnadene omfatter utvendig vedlikehold dvs. tak og fasader, byggforsikring, eiendomsskatt, utskifting av tekniske anlegg som ikke lenger lar seg vedlikeholde, forvaltningskostnader etc.
 
Husleie
Husleien beregnes normalt som en pris pr. kvadratmeter pr. år av leid areal.
 
Fellesareal
Areal som er til leietakernes felles benyttelse dvs. inngangsparti, trapperom, tekniske rom, sjakter osv.
 
Felleskostnader
Felleskostnadene kommer i tillegg til husleien og beregnes som en kostnad pr. kvadratmeter pr. år. Felleskostnadene skal dekke kostnader forbundet med drift av eiendommen f.eks. vask, belysning og vedlikehold av fellesareal, drift og vedlikehold av tekniske anlegg (f.eks. heis, ventilasjonsanlegg, oppvarming, alarmsystemer), vaktmestertjenester, snøbrøyting, vedlikehold av grøntanlegg og parkeringsplasser etc. Omfanget av felleskostnadene kan variere avhengig av kontraktens ordlyd.
 
Internrente (IRR)
Internrenten for et prosjekt er definert som den renten som gjør netto nåverdi lik null. Altså forrentning på egenkapital bundet i prosjektets i investeringens løpetid.
 
Leiet areal
Leiet areal er eget areal pluss fellesareal og er det arealet som omfattes av leiekontrakten, og som det beregnes husleie av.
 
Netto husleie
Netto husleie defineres som brutto årlig husleie fratrukket eiers årlige eierkostnader.
 
Yield
Yield er netto leieinntekter dividert på eiendommens verdi. Begrepet gjenspeiler altså investors totalavkastningskrav.
 
Multiplikator
Den inverse av (yield /100), altså eiendommens verdi dividert på netto leieinntekter.
 
Verdijustert egenkapital (VEK)
Verdijustert egenkapital fremkommer som differansen mellom eiendommens markedsverdi og selskapets netto gjeld. Således reflekterer denne størrelsen selskapets underliggende verdier (substans).
 
Ved en generell betraktning hvor eiendomsverdiene ikke endres, vil veksten i VEK tilsvare nedbetaling av gjeld og eventuell overskytende kontantstrøm etter drift, renter og avdrag.

Kontakt Servicedesk Investeringsprodukter