DNB Livsforsikring AS Personvernerklæring

Gruppe mennesker
 
Her finner du informasjon om hvordan DNB LIVSFORSIKRING AS (heretter DNB Liv) samler inn og behandler personopplysninger, samt hvordan du kan utøve dine rettigheter etter personvernregelverket
Her finner du informasjon om hvordan DNB LIVSFORSIKRING AS (heretter DNB Liv) samler inn og behandler personopplysninger, samt hvordan du kan utøve dine rettigheter etter personvernregelverket.
Oppdatert Mai 2022

I DNB Liv tar vi sikkerheten til dine personopplysninger på alvor og vi vil alltid behandle dine personopplysninger i tråd med gjeldende personvernlovgivning. DNB Liv er behandlingsansvarlig og har ansvaret for dine personopplysninger som behandles i forbindelse med våre pensjons-, spare og forsikringsprodukter. Det vil si at det er DNB Liv som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysningene dine og de virkemidlene vi benytter til dette.

» DNB Livs personvernerklæring (PDF)

Hvem samler vi inn personopplysninger om?

Generell info

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger om deg, samt generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger, hvilke rettigheter du har og hvordan du kan ivareta disse. Når vi skriver «du» i denne erklæringen, mener vi blant annet deg som:

Potensiell kunde

I tilfeller hvor du ikke har inngått en avtale eller er omfattet av en avtale som gir deg rettigheter hos oss.

Ansatt i bedrift

Ansatt i bedrift som har en kollektiv avtale hos oss. Som ansatt vil du være registrert hos oss med bakgrunn i avtalen din arbeidsgiver har opprettet hos oss. Dette kan være avtale som gjelder sparing til pensjon eller personalforsikring som eks. yrkesskade, fritidsforsikring og helseforsikring. Behandling av personopplysninger skjer i mange ledd fra tilbudsberegning, innmelding og til du benytter deg av dine rettigheter i avtalen.

Har selvvalgt pensjonskonto

Har selvvalgt pensjonskonto hos DNB Liv. Vi vil behandle finansielle opplysninger om deg som er nødvendig for å forvalte din pensjonskonto

Forsikringstaker

Som forsikringstaker (forsikringseier) vil vi behandle opplysninger i sammenheng med avtalen som du har opprettet hos oss.

Forsikret/medforsikret

Som forsikret/medforsikret vil vi behandle opplysninger i sammenheng med avtalen som du er forsikret i hos oss. I mange tilfeller er forsikret også forsikringstaker. Med forsikret/medforsikret menes her ikke ansatt i kollektive avtaler tegnet av din arbeidsgiver.

Begunstiget

Begunstiget betyr å være tilgodesett eller en som er utpekt med rett til en utbetaling eller ytelse. Begrepet brukes i forbindelse med livsforsikring, der etterlatte ofte er begunstiget til å arve eller få utbetalt en forsikringssum etter avdøde.

Bedriftskundekontakt

Bedriftskundekontakt – deg som på vegne av forsikringstaker håndterer avtalen fra forsikringstakerens side. Opplysninger som behandles her er identifikasjons, kontaktopplysninger og adferdsopplysninger for å ivareta din og forsikringstakers rolle, samt nettløsningens sikkerhet.

Betaler

Betaler - deg som er registrert som innbetaler av kostnaden for en forsikring tegnet av en annen forsikringstaker. 

Hvilke typer personopplysninger samler vi inn?

Generell info

Nedenfor finner du eksempler på typer personopplysninger som DNB Liv samler inn. Merk at hvilke typer personopplysninger som samles inn og behandles avhenger av hvilket produkt eller tjeneste du tilbys eller har som kunde, og/eller hvilken relasjon vi har til deg. For mer informasjon om vår relasjon til deg vises det til “Hvem samler vi inn personopplysninger om?”.

Identifikasjonsinformasjon

Fødselsnummer, D-nummer og navn. Vi kan være forpliktet til å innhente dokumentasjon av slike opplysninger, for eksempel i form av kopi av legitimasjon, pass, førerkort eller lignende.

Kontaktinformasjon

Telefonnummer, e-postadresse og adresser, inkludert postadresse – også hjemland for de med utenlandske adresser.

Finansiell informasjon

Kunde- og produktavtaler, opplysninger knyttet til arbeidsforhold (lønn, stillingsprosent), transaksjonsdata, investeringsvalg i forbindelse med din pensjonssparing, kontonummer og forsikringshistorikk.

Lovpålagte opplysninger

Skattemessige forhold (skattemessig bosted, skattetrekk), opplysninger som kreves (legitimasjon) for å få grunnleggende kunnskap om kunder og i forbindelse med arbeid mot hvitvasking og terrorfinansiering. Når det er påkrevd etter lov tar vi opptak av samtale når vi gir finansiell rådgivning.

Særlige kategorier av personopplysninger

Når det inngås en forsikringsavtale med oss kan det være behov for å innhente for eksempel helseopplysninger. Det samme vil gjelde når det er nødvendig for å ta stilling til krav knyttet til et forsikringstilfelle. Dette kan være legejournal om nåværende og tidligere fysiske og psykiske lidelser, skader, nedsatt funksjonsevne og personlige vaner som er relevant for vurdering av din helse eksempelvis alkohol- og tobakksforbruk. Også opplysninger som kan synliggjøre nedsatt arbeidsevne, eksempelvis et krav om dekninger knyttet til nedsatt arbeidsevne, vil kunne utgjøre en helseopplysning. Behandling av helseopplysninger kan også inngå der det er nødvendig i tariffutvikling, i analyser knyttet til solvens- og soliditetskrav. Enkelte forsikringsprodukter har vært tilbudt på bakgrunn av avtale med fagforeninger. I disse tilfellene behandler vi opplysninger om fagforeningsmedlemskap.

Video/lydopptak/annen informasjon

Opplysninger kan her være film, opptak av samtaler og informasjon fra åpne kilder. Ved konkret mistanke om bedrageri kan det i særlige tilfeller være aktuelt å innhente opplysninger gjennom observasjon, samt opptak av samtaler.

Andre typer personopplysninger

Kjønn, sivilstatus, familiære relasjoner, utdanningsbakgrunn og yrke.

Hvor innhenter vi opplysningene dine fra?

Generell info

Hvilke av de følgende kilder vi innhenter personopplysninger fra, vil avhenge av ditt forhold til oss og hvilke produkter du har hos oss. 

Fra deg

De personopplysningene som DNB Liv registrerer om deg, vil i hovedsak innhentes direkte fra deg, for eksempel i forbindelse med at du kjøper en forsikring, behandling av krav etter avtale, etablering av forsikringsprodukter eller når du på annen måte benytter deg av våre tjenester.

Fra tredjeparter

I forbindelse med kjøp av forsikring, endring eller fornyelse av forsikringer, kan vi også innhente informasjon fra andre (tredjeparter). Det samme gjelder ved behandling av krav etter avtale (skadeoppgjør). Dette er nødvendig for å kunne tilby deg våre tjenester og overholde lovkrav som DNB Liv er underlagt.

Eksempler på slike andre informasjonskilder kan være:
 • Offentlig tilgjengelige kilder og andre eksterne kilder/registre som føres av offentlige myndigheter (for eksempel Folkeregisteret og registre hos skattemyndigheter)
 • Firmaregistre
 • Kriminalitetsbekjempende myndigheter
 • Sanksjonslister (som føres av internasjonale organisasjoner som EU og FN samt nasjonale organisasjoner som Office of Foreign Assets Control (OFAC))
 • Sosiale medier og andre åpne nettkilder
 • Distributører
 • Registre som føres av kredittopplysningsbyråer og andre kommersielle informasjonstjenester som leverer informasjon om, for eksempel reelle rettighetshavere og politisk eksponerte personer.
 • NAV
 • Norsk Pensjon. Norsk Pensjon er leverandør av pensjonsopplysninger til DNB Liv. Leveransene er underlagt særlig avtale mellom Norsk Pensjon og DNB Liv. 
 • Arbeidsgiver som har pensjonsordning hos DNB Liv
 • Helseinstitusjoner/helsepersonell
 • Andre forsikringsselskap
 • Banker
 • Pensjonskontoregisteret AS
 • ROFF: Register over forsikringssøkere og forsikrede.
 • FOSS: Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister
 • Selskapene i DNB-konsernet

Fra cookies (informasjonskapsler)

Bruker du DNB.no domenet lagres informasjonskapsler (cookies) på din enhet. Ytterligere informasjon om bruken av og dine innstillinger for informasjonskapsler finner du i DNB sin personvernerklæring.

Hvilke formål brukes personopplysningene til?

Hovedformål

Vi behandler personopplysninger til følgende hovedformål:
 • For å tilby produkter og tjenester, samt for å oppfylle de forpliktelser som vi har påtatt oss for gjennomføring av avtaler (Kunde- og avtale administrasjon)
 • For å gjennomføre forsikringsoppgjør og utbetaling
 • Klagebehandling, krav og rettslige prosesser
 • For å oppfylle våre rettslige forpliktelser
 • For å forebygge, avdekke, oppklare og håndtere straffbare handlinger
 • Til markedsføringsformål og analyse
 • Administrere kunderegister
 • Sikkerhet
 • Kundeautentisering ved bruk av elektroniske tjenester
 • Som ledd i vår rekruttering av medarbeidere

For å tilby produkter og tjenester, samt for å oppfylle de forpliktelser som vi har påtatt oss for gjennomføring av avtaler (Kunde- og avtaleadministrasjon)

DNB Liv vil bruke dine personopplysninger for å oppfylle de forpliktelser som vi har påtatt oss for gjennomføring av avtaler.

DNB Liv vil ved vurdering av avtaleinngåelse, og under avtaleforholdet registrere opplysninger om deg og andre personer som har tilknytning til avtaleforholdet, for eksempel betaler, begunstiget samt medlemmer i en kollektiv avtale.

For enkelte forsikringsavtaler med DNB Liv, vil andre leverandører av samme type avtale kunne overta en forsikring, eksempelvis dersom din arbeidsgiver flytter den kollektive forsikringsavtalen. I slike tilfeller vil DNB Liv dele og ellers behandle personopplysninger når det er nødvendig for å muliggjøre flyttingen. DNB Liv følger finansnæringens standard for overføring av opplysninger ved flytting.

For å gjennomføre forsikringsoppgjør og utbetaling

Når du setter frem et krav om utbetaling vil selskapet ha behov for å behandle personopplysninger.

Opplysninger som typisk blir behandlet i slike tilfeller er skatteopplysninger og pensjonsopptjeningsopplysninger fra din arbeidsgiver. Det er videre behov for å behandle finansielle opplysninger av typen kontonummer for utbetaling til korrekt mottaker. Selskapet er videre ansvarlig for å innhente opplysninger for å avklare hvem som er korrekt mottaker.

Fremsettes det et krav i forbindelse med skade eller uførhet må selskapet i tillegg behandle helseopplysninger.

Behandlingen er nødvendig for å vurdere kravet og foreta korrekt utbetaling.

Klagebehandling, krav og rettslige prosesser

Vi behandler personopplysningene dine for å fastsette, gjøre gjeldende og forsvare rettskrav, eksempelvis dersom du er uenig i utfallet av en forsikringssak DNB Liv har behandlet. Ettersom vi ikke kan være sikker på hvorvidt et krav fremmes, lagres opplysninger for potensielle krav.

For å oppfylle våre rettslige forpliktelser

DNB Liv behandler personopplysninger der det er nødvendig for å oppfylle krav fra myndighetene og følge lover, blant annet de som gjelder forsikringsforetak og forsikringsprodukter, tiltak mot hvitvasking av penger og terrorisme, rapportering til offentlige myndigheter, rettslige pålegg, sikkerhetskrav og svar på forespørsler fra offentlige myndigheter.

Forebygging og avdekking av straffbare handlinger

DNB Liv kan behandle personopplysninger til det formål å forebygge, avdekke, oppklare og håndtere bedragerier og andre straffbare handlinger mot selskapet eller andre. I slike tilfeller vil DNB Liv kunne innhente informasjon og dele opplysninger med andre banker og finansinstitusjoner, politiet og andre offentlige myndigheter. DNB Liv følger finansbransjens retningslinjer for utredning av bedragerier. Retningslinjene kan du finne på hjemmesidene til Finans Norge.


Vi er pålagt å rapportere mistenkelige opplysninger og transaksjoner til ØKOKRIM v/Enheten for finansiell etterretning (EFE). Ifølge personopplysningsloven og hvitvaskingsloven har du ikke innsynsrett i enkelte opplysninger vi har registrert så lenge en etterforskning pågår.

Markedsføring

Vi behandler personopplysningene i markedsføringsøyemed for å kunne gi deg relevant informasjon og markedsføring.

Behandling av personopplysninger for å markedsføres våre tjenester og produkter, gi informasjon om vår virksomhet og levere tjenester til våre brukere og kunder. Vi tar hensyn til om du har reservert deg mot markedsføring i Reservasjonsregisteret i Brønnøysund.

Forskjellen mellom kundeinformasjon og markedsføring: DNB Liv vil sende deg den informasjon selskapet er forpliktet til på bakgrunn av krav i lov, se også forutgående avsnitt om formålet «For å oppfylle våre rettslige forpliktelser». Slik informasjon anses ikke som markedsføring.

Analyse

Personopplysninger kan bli benyttet for å analysere, utvikle og vedlikeholde våre produkter og tjenester, for å vurdere lønnsomhet og vurdere risiko. Statistikk blir benyttet i arbeidet med analyse. DNB Liv har i enkelte tilfeller en berettiget interesse av å analysere bruksmønsteret for å identifisere potensiell etterspørsel etter nye produkter og tjenester, forbedre funksjonalitet i allerede eksisterende produkter og tjenester samt utføre tester i forbindelse med utvikling.

Samordne tilbud av tjenester og rådgivning

DNB-konsernet har et felles kunderegister. Formålet med konsernkunderegisteret er å administrere kundeforholdet og samordne tilbudet av tjenester og rådgivning fra de forskjellige finansforetakene i konsernet.

Konsernkunderegisteret vil inneholde nøytrale opplysninger om deg, som navn, fødselsdato, adresse og andre kontaktopplysninger, opplysninger om hvilket konsernselskap du er kunde i, og hvilke tjenester og produkter du har avtale om. Fødselsnummer kan deles med og registreres i et felles Konsernkunderegister når formålet er administrasjon av kundeforhold.

Sikkerhet

DNB Liv behandler personopplysninger for å sikre dine personopplysninger, konsernets verdier og ansatte. DNB Liv har gjennomført tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak og jobber kontinuerlig med å sikre at dine personopplysninger er beskyttet mot tap, ødeleggelse, korrupsjon eller uautorisert tilgang. Vi har et rammeverk for sikkerhet som oppdateres jevnlig i tråd med den teknologiske utviklingen. Eksempler på sikkerhetstiltak er drift av infrastruktur, logging på servere, adgangskontroll og kameraovervåking.

Som ledd i vår rekruttering av medarbeidere

Dersom du søker på en stilling hos DNB Liv vil vi behandle personopplysninger om deg i forbindelse med søknaden. Det lagres opplysninger om deg, herunder søknaden, CV og annen dokumentasjon.

Hvem kan vi dele personopplysningene dine med?

Til tredjeparter

DNB Liv deler i mange ulike tilfeller person- og kundeopplysninger med det vi kaller tredjeparter. En tredjepart kan for eksempel være en leverandør, en samarbeidende bank, agenter og myndigheter. Hvilke tredjeparter vi deler opplysninger med vil avhenge av hvilken relasjon du har til oss og av hvilke produkter og tjenester du har.

Når det foreligger et rettslig behandlingsgrunnlag, kan DNB Liv dele opplysninger med tredjeparter. Når det er gitt adgang i lov vil DNB Liv for eksempel kunne dele opplysninger med myndigheter, andre foretak i DNB-konsernet, leverandører og andre forsikringsselskap. I andre tilfeller vil det rettslige behandlingsgrunnlag være DNB Livs berettigede interesse i å dele opplysninger med tredjeparter, eller det kan være nødvendig for å oppfylle en avtale med deg som kunde. Før vi deler slike opplysninger, vil vi også alltid sørge for at vi følger bestemmelser om taushetsplikt som gjelder oss.

Når vi leverer tjenester og produkter, kan det i enkelte tilfeller være behov for å dele informasjon om deg. Hvis du for eksempel anmoder om utbetaling av alderspensjon, må vi dele opplysninger med skattemyndighetene for å kunne utføre utbetalingen. Får du erstattet et inntektstap som følge av en personskade, må vi rapportere dette inn som skattbar inntekt til skattemyndighetene i din hjemkommune. Dersom du sender en klage til Finansklagenemda, vil vi dele informasjon med nemda for å behandle klagen.

DNB Liv vil også i andre tilfeller kunne være rettslig forpliktet til å gi myndigheter tilgang til informasjon, eksempelvis er vi forpliktet til å dele mistenkelige opplysninger eller transaksjoner med Økokrim.

Noen eksempler på tredjeparter vi deler personopplysninger med:

 • Norsk Pensjon er leverandør av pensjonsopplysninger. Hvis du benytter Norsk Pensjon for å få oversikt over dine pensjonsavtaler vil dine opplysninger fra oss fremkomme her. Du besøker Norsk Pensjon her.
 • Arbeidsgiver som har pensjonsordning hos DNB Liv. Når vi administrerer en pensjonsavtale som du er medlem av gjennom din arbeidsgiver vil det bli overført oppdaterte opplysninger om ditt medlemskap til arbeidsgiver.
 • Andre forsikringsselskap. Flyttes en avtale som du er registrert i, vil vi overføre avtalens opplysninger til annet forsikringsselskap.
 • Pensjonskontoregisteret AS. For at du som har pensjonskapitalbevis skal kunne flytte ditt eller dine kapitalbevis utveksler vi opplysninger med Pensjonskontoregisteret. Det samme gjelder dersom du velger å flytte egen pensjonskonto.
 • Register over forsikringssøkere og forsikrede (ROFF). Forsikringsselskapene tilknyttet Finans Norge som selger livsforsikring eller andre personforsikringer der det er helsevurdering ved tegning, har et felles Register over forsikringssøkere og forsikrede.
  » Ytterligere informasjon om ROFF finner du her.
 • Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister (FOSS). Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister (FOSS) er et register hvor forsikringstagere som melder skade med krav om erstatningsutbetaling blir registrert. Registeret gir en oversikt over antall tilfeller forsikringstakeren har brukt forsikringen. »Ytterligere informasjon om FOSS finner du her.

Når vi deler personopplysninger med tredjeparter som beskrevet her, opptrer disse hovedsakelig som selvstendig behandlingsansvarlige.

Internt i DNB-konsernet

Vi deler personopplysninger med andre selskaper i konsernet i ulike sammenhenger. Det kan være i forbindelse med salg av produkter og rådgivning, håndtering av kundehenvendelser, regnskap, IT-utvikling og vedlikehold. DNB Bank vil som utgangspunkt opptre som databehandler i disse tilfellene.

Databehandlere

DNB Liv benytter også tredjeparter som opptrer som databehandlere. Dersom DNB Liv setter ut oppgaver som innebærer at en leverandør skal behandle personopplysninger på vegne av DNB Liv – og ikke til eget formål – vil leverandøren normalt være en databehandler. I slike tilfeller har DNB Liv inngått databehandleravtale med tredjeparten, både for å sikre etterlevelse av personvernregelverket, samt at tredjeparten oppfyller DNB Livs krav til behandling av personopplysninger.

Per i dag benytter DNB Liv eksempelvis disse typene databehandlere:
 • IT-konsulentertjenester (eksempelvis Accenture)
 • Skyløsningsleverandører (eksempelvis Microsoft Azure)
 • Distributører (eksempelvis PostNord/Strålfors)

Overføring av personopplysninger til land utenfor EØS

DNB Liv behandler som et utgangspunkt dine personopplysninger innenfor EU/EØS-området. Det kan i enkelte tilfeller være nødvendig å overføre dine personopplysninger til foretak etablert utenfor EU/EØS-området.

DNB Liv vil da sørge for at det foreligger et særskilt grunnlag ("overføringsgrunnlag"). Det betyr at tredjeparten må ha gitt DNB Liv nødvendige garantier, og at individene fortsatt sikres håndhevbare og effektive rettigheter. Dette gjelder uavhengig av om tredjeparten er selvstendig behandlingsansvarlig eller en databehandler.

Et overføringsgrunnlag foreligger dersom det er truffet hensiktsmessige sikkerhetstiltak, og en tredjepart har gitt nødvendige garantier om at personopplysningene vil bli behandlet på en trygg måte, for eksempel ved bruk av standardkontrakter (EUs standardklausuler) som er godkjent av EU-kommisjonen, eller tredjeparten har inngått har gyldige bindende konsernregler (BCR). DNB Liv har også en plikt til å vurdere om overføringsgrunnlaget vil være effektivt i lys av alle omstendighetene ved overføringen, inkludert å vurdere om lokal lovgivning kan påvirke overføringsgrunnlagets effekt.

Når DNB Liv overfører personopplysninger til tredjeparter i land utenfor EØS gjøres det basert på EUs standardklausuler eller BCR, med unntak av helt spesielle tilfeller hvor overføring er tillatt uten slike overføringsgrunnlag.

Rettslig behandlingsgrunnlag

Generell info

For at vi skal kunne behandle personopplysningene dine må vi ha et behandlingsgrunnlag. Nedenfor finner du en oversikt over våre behandlingsgrunnlag.

Nødvendig for å oppfylle en avtale med deg

Ved behandling av personopplysninger vedrørende din private forsikringer og opptjente pensjonsrettigheter vil formålet med vår behandling være å tilby avtale, kundeadministrasjon, finansiell rådgivning, fakturering og gjennomføring av forsikrings- og rådgivningstjenester. Behandling vil for disse formålene være nødvendig for å oppfylle en avtale som du er part i.

Rettslig forpliktelse

DNB Liv behandler personopplysninger for å oppfylle sine forpliktelser i henhold til lov, forskrifter eller myndighetsbeslutninger.

Våre behandlinger basert på rettslige forpliktelser omfatter blant annet:
 • Forebygging og avdekking av straffbare handlinger, som hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme.
 • Sanksjonsovervåkning.
 • Oppbevaring av opplysninger etter regnskapslovgivning.
 • Rapportering til skattemyndigheter, politimyndigheter, namsmyndighet og tilsynsmyndigheter.
 • Innsyn- og utleveringspålegg til myndigheter.
 • Andre forpliktelser knyttet til selskapsdriftsmessig, tjeneste- og produktspesifikk lovgivning. Vi kan eksempelvis være forpliktet til å ha register over ansatte som er registrert i en pensjonsavtale. Selskapet er forpliktet til å registrere bevis på opptjent pensjonskapital.

Berettiget interesse

Behandlingsgrunnlaget berettiget interesse tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter.

Våre behandlinger basert på berettiget interesse gjennomføres blant annet;

 • For at vi skal kunne gi tilbud, etablere, drive kundeadministrasjon og fakturere kollektive forsikringsavtaler når du ikke er en part i avtalen.
 • Når det er nødvendig for testing, markedsførings-, produkt- og kundeanalyser. Analysene danner grunnlaget for markedsførings-, prosess-, forretnings- og systemutvikling. Hensikten er å forbedre løsningene våre og tilby best mulige tilbud, produkter og tjenester til våre kunder 
 • For å forebygge, avdekke, oppklare og håndtere straffbare handlinger og bedragerier mot selskapet. Hensikten er å forhindre tap og økt premie.
 • Når vi skal gjennomføre sikkerhetstiltak. Hensikten er å sikre at dine personopplysninger, selskapets verdier og ansatte er beskyttet mot tap, ødeleggelse, korrupsjon eller uautorisert tilgang.

Samtykke

I noen tilfeller vil vår behandling av personopplysninger basere seg på et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke fra deg som kunde. For eksempel kan det være nødvendig med et samtykke når det er nødvendig å behandle særlige kategorier av personopplysninger (for eksempel helseopplysninger), eller ved din bruk av pensjonskalkulator hvor det må innhentes opplysninger fra andre parter for å kunne fremstille en pensjonsoversikt.

Dersom du har avgitt samtykke til oss, kan dette på hvilket som helst tidspunkt trekkes tilbake. Trekker du tilbake ditt samtykke, vil behandlingen opphøre, og personopplysningene vil slettes dersom det ikke foreligger annet rettslig grunnlag for behandling. Informasjon om formål, behandlingsaktiviteter og tilbakekalling av det aktuelle samtykket vil gis når du blir bedt om å avgi samtykke.

Ved behandling av særlige kategorier av personopplysninger

Dersom du har søkt om en forsikringsdekning eller du krever oppgjør under en forsikringsdekning som har et helseelement, vil det være aktuelt å behandle helseopplysninger om deg.

Enkelte forsikringsprodukter har vært tilbudt på bakgrunn av avtale med fagforeninger. I disse tilfellene behandler vi opplysninger om fagforeningsmedlemskap.

Personopplysningsloven stiller særlige krav til behandling av slike særlige kategorier av personopplysninger, og vår behandling av slike opplysninger er basert på et av følgende tilleggsgrunnlag:  ​

 • Benytter vi ikke andre grunnlag (under) for behandling av helseopplysninger vil vi innhente samtykke fra deg.
 • Ved eksempelvis behandling av klage fremsatt av deg til Finansklagenemda, vil behandlingsgrunnlaget være at det er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.
 • Basert på en avveiing mot viktige allmenne interesser. Dette er aktuelt i de tilfeller selskapet innhenter og behandler helseopplysninger om deg fra en tredjepart, for å kunne sikre dine rettigheter gitt i medhold i lov samt ivareta de regulatoriske forpliktelser som påhviler DNB Liv. I Norge er alle ansatte i bedrifter med noen få unntak sikret pensjon gjennom lov. Det er disse rettighetene vi søker å ivareta med basis i viktige allmenne interesser.

Hva er dine rettigheter?

Innsyn i opplysninger og dataportabilitet

Du har rett til innsyn i personopplysningene vi har lagret om deg. Dette gjelder informasjon du selv har oppgitt, informasjon vi har hentet fra eksterne kilder, og informasjon om behandling av opplysningene.
Interne vurderinger som utelukkende finnes i tekst som er utarbeidet for intern saksforberedelse, og som heller ikke er utlevert til andre er ikke omfattet av innsynsretten, så langt det er nødvendig for å sikre forsvarlige interne avgjørelsesprosesser. Dette følger av Personopplysningsloven § 16 1.ledd bokstav e). Det samme gjelder enkelte personopplysninger som vi har innhentet for å oppfylle lovpålagte forpliktelser, som for eksempel anti-hvitvaskingsforpliktelser, eller der det må anses utilrådelig at den registrerte får kjennskap til av hensyn til vedkommende sin helse eller forholdet til personer som står vedkommende nær. Du finner sentrale opplysninger og historikk som er registrert om deg i nettbanken ved å logge deg inn via DNB.no.

Dataportabilitet er din rett til å motta personopplysninger du selv har gitt oss. Opplysningene skal sendes i et maskinlesbart format. Dette gjelder opplysninger du har gitt oss direkte, basert på inngått samtykke eller for å oppfylle en avtale.

»Bestill portabilitet

Særlig om lydopptak
Avspillingsrett: DNB Bank har konsesjon til å drive rådgivning for investeringstjenester. Når du tar kontakt med kundesenteret for investeringsrådgivning, eksempelvis rådgivning for valg av pensjonsprofil, er DNB Bank forpliktet til å dokumentere dette ved opptak av samtalen. Anmodning om innsyn i dokumentasjon av investeringstjenester og avspilling av lydopptak rettes til kundesenteret på +47 915 04800. En slik anmodning kan du komme med inntil fem år fra da samtalen ble tatt opp. Ved anmodning om avspilling av lydopptak må du oppgi tidspunkt for når samtalen ble gjennomført og fra hvilket telefonnummer.

Protest mot behandling

Du har rett til å protestere på behandling av dine personopplysninger som skjer på grunnlag av berettigede interesser. En protest mot behandling av dine personopplysninger vil medføre at behandlingen vil stanse, med mindre vi kan vise til at det foreligger tvingende berettigede grunner for behandlingen som går foran dine rettigheter og friheter, eller for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Ønsker du å fremsette en protest mot en behandling som gjøres med grunnlag i berettiget interesse anmoder vi deg om å ta kontakt med vårt Kundesenteret på 915 04800 Dersom du ønsker mer informasjon om DNB konsernets reservasjonsløsninger for direkte markedsføring kan du gå til DNB Konsernets personvernerklæring.

» Gå til DNB Konsernets personvernerklæring

Retting av feilaktige personopplysninger om deg selv

Du kan selv rette din kontaktinformasjon ved å logge deg inn i nettbanken på dnb.no. Du trenger ikke være kunde hos DNB Bank for å bruke nettbanken. Hvis øvrige opplysningene er objektivt uriktige, har du rett til å få opplysningene rettet. Eksempler på objektivt uriktige personopplysninger kan være navn, kjønn og alder. Idet det tas hensyn til formålene med behandlingen har du rett til å få ufullstendige personopplysninger komplettert, eksempelvis ved å framlegge en supplerende erklæring.

Vi ber deg i et slik tilfelle om å ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 915 04800.

Begrensning av behandling av personopplysninger

Dersom du bestrider riktigheten i opplysningene vi har registrert om deg eller lovligheten ved behandlingen, eller du har fremmet protest mot behandlingen av opplysningene i samsvar med din rett til innsigelse, kan du be oss om å begrense behandlingen av disse opplysningene til kun lagring. Dersom behandlingen av opplysningene som vi har registrert om deg, er nødvendig for deg for å fremme et rettslig krav, kan du også kreve at annen behandling av disse opplysningene begrenses til lagring.

Dersom behandlingen er begrenset etter første avsnitt vil videre behandling bare kunne gjennomføres med ditt samtykke, etter at vi har kontrollert riktigheten av personopplysningene eller for å fastsette, gjøre gjeldende et rettskrav, verne andres rettigheter eller av hensyn til viktige allmenne interesser. Opphever vi begrensning av behandling vil vi varsle deg om dette på forhånd.

Dersom du ber om begrensing av behandling av dine personopplysninger kan det føre til at enkelte produkter og tjenester ikke lenger vil være tilgjengelig for deg. Vi oppfordrer deg derfor til å kontakte oss på telefon 915 04800 for å få mer informasjon om hvilke konsekvenser en begrensning kan bety for ditt kundeforhold.

Automatiserte avgjørelser

Vi kan i noen tilfeller bruke automatiserte avgjørelser hvis dette er tillatt etter lov, dersom du har gitt et uttrykkelig samtykke til det eller dersom det er nødvendig for utførelsen av en avtale. Du kan når som helst be om en manuell behandling i stedet, gi din mening eller bestride en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling, inkludert profilering, dersom en slik avgjørelse vil ha rettslige følger eller på annen måte påvirke deg i betydelig grad.

Når vi bruker automatiserte avgjørelser, vil vi gi deg ytterligere informasjon om den underliggende logikken som er brukt, samt betydningen og hvilke konsekvenser dette kan få for deg. I dag benytter DNB Liv automatiserte avgjørelser ved innvilgelse av uførepensjon og innskuddsfritak. De automatiserte behandlingene er basert på ditt samtykke.

Retten til sletting av personopplysninger

Dersom DNB Liv har personopplysninger om deg som tidligere eller nåværende kunde, og du ønsker at vi skal slette opplysningene om deg, har du rett til å be oss om at opplysningene om deg blir slettet (ofte kalt “retten til å bli glemt”). Om vilkårene for sletting er oppfylt, vil vi slette de opplysningene vi har anledning til. Dersom vilkårene for sletting ikke er oppfylt, kan du be om begrensning av behandling.

Eksempelvis vil det så lenge du har en eller flere aktive avtaler hos oss, vil det være nødvendig for oss å oppbevare dine personopplysninger tilknyttet avtalen. Når en avtale blir avsluttet, vil dine personopplysninger bli oppbevart i en periode for å kunne gi deg best mulig kundeservice. I tillegg oppbevarer vi opplysninger etter at avtalen er avsluttet for å oppfylle lovpålagt oppbevaringsplikt samt forsvare oss mot rettskrav. Vi viser for øvrig til avsnitt om “Oppbevaring av dine personopplysninger.

» Klikk her for å sende en henvendelse om sletting

Dersom du er ansatt, tidligere ansatt eller har søkt på en stilling i DNB Liv og ønsker å få slettet personopplysninger knyttet til dette, kan du kontakte personaladministrasjon på peoplesupport@dnb.no. Det samme gjelder om du på annen måte har vært engasjert av DNB Liv for å utføre arbeid. Oppgi et telefonnummer du ønsker å bli kontaktet på når du sender e-post til peoplesupport@dnb.no.

Oppbevaring av dine personopplysninger

Generell info

Vi oppbevarer dine personopplysninger til ulike formål og med ulike behandlingsgrunnlag. Oppbevaringen av opplysningene skjer elektronisk. Fysiske dokumenter blir oppbevart i 3 måneder etter de er gjort elektroniske. 

Her finner du eksempler på ulike oppbevaringsregler

 • Oppbevaring med bakgrunn i lovkrav knyttet til regnskap er inntil 10 år. 
 • Oppbevaring av opplysninger for å etterleve hvitvaskingslovgivning er 5 år. 
 • Oppbevaring med bakgrunn i opplysninger gitt eller generert i forbindelse med avtalen du er registrert i, er inntil 20 år etter at avtalen er avsluttet. For yrkesskade gjelder oppbevaring i inntil 30 år etter avtalen er avsluttet. Grunnlaget for lagringsperioden er de ytre rammer for foreldelse på grunn av muligheten for fremtidige krav som kan tilbakeføres til avtaleforholdet og behov for å forsvare seg mot andre mulige rettskrav. 
 • Oppbevaring av kamerabilder i sammenheng med sikkerhet er normalt 7 dager. 
 • Lagringstid på lydopptak i forbindelse med samtaler er minst 5 år, men maksimalt 7 år. 
 • Ved tilbud som ikke blir akseptert av deg er oppbevaringsperioden 5 måneder. For personalforsikring er oppbevaringstiden 20 dager etter akseptfrist. 
 • Personopplysninger om deg som er lagret i forbindelse med en søknad om stilling hos DNB Liv AS vil slettes etter 365 dager dersom du ikke blir ansatt. 
 • Ved avslag på søknad om forsikringsdekning på grunn av helse eller svik, oppbevares opplysningene i 10 år.
Personopplysninger som er lagret om deg vil bli gjenstand for særskilt tilgangsbegrensning på det tidspunkt avtalen er opphørt. Etter oppbevaringsperioden er over, vil personopplysningene slettes.

Kontaktopplysninger

Spørsmål og klager

Hvis du lurer på noe angående denne personvernerklæringen eller DNB Livs behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte DNB Livs kundesenter gjennom postkassen i nettbanken, på telefonnummer +47 915 04800. Du kan også sende brev til DNB Livsforsikring AS, Postboks 7500, 5020 Bergen. Ønsker du å klage på til DNB Livs behandling av dine personopplysninger kan dette sendes inn elektronisk her . Dersom du ønsker det, kan du sende klager til Datatilsynet. Du finner informasjon om dette på Datatilsynets egne nettsider. DNB har også personvernombud som kan kontaktes på personvernombudet@DNB.no eller per post: DNB, c/o Personvernombud, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Endringer

I DNB Liv jobber vi kontinuerlig med å forbedre og utvikle våre tjenester, produkter. Hvis det skulle skje endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, endringer av våre tjenester og produkter eller andre endringer som påvirker personvernerklæringen, kan det medføre at informasjonen her vil endres.

Endringslogg

Versjon (år,mnd) Beskrivelse Hvor i dokumentet
Mai 2022 Kategori registrert lagt til (betaler) "Hvem samler vi inn personopplysninger om?"
Mars 2022 Egen personvernerklæring for DNB Liv AS