Belåningsgrad aksjer og egenkapitalbevis

Aksjer | ObligasjonerExchange Traded ProductsFondTilbake til VPfinansiering


Aksjer og egenkapitalbevis

Utvalget av børshandlede produkter spenner fra gearede produkter for kortsiktig plassering, til produkter uten gearing for både kortsiktige og langsiktige investorer. Du oppfordres til å sette deg nøye inn i aktuelt produkt før du handler.

Nærmere informasjon om produktene med tilhørende risiko finner du ved å klikke her


Finansieringsgradene er gjenstand for løpende vurdering av DNB, og kan bli endret som følge av markedsmessige svingninger eller andre forhold som kan påvirke verdipapirenes sikkerhetsverdi og realisasjonsmulighet, herunder relevant myndighets suspensjon av verdipapiret fra notering og/eller omsetning. For alle øvrige finansielle instrumenter er finansieringsgraden null (herunder derivater, tegningsretter, ikke-børsnoterte verdipapirer, verdipapirfond, etc).