Børshandlede produkter

 
bull og bear
 

Spørsmål og svar om Bull og Bear

Hvordan virker DNB Bull og Bear?

Generelt er en DNB ETN et verdipapir utstedt av DNB Bank ASA som er konstruert slik at den gir deg en avkastning knyttet til utviklingen i underliggende marked fratrukket et administrasjonsgebyr.
 
I tillegg kan enkelte ETN-er gi en gearet eksponering mot markedet. Noen ETN-er innebærer også eksponering mot utenlandsk valuta i tillegg til eksponeringen mot det underliggende markedet. DNB ETN betaler ingen løpende kupong og er ikke kapitalbeskyttet.

Hvordan kjøper og selger jeg Bull og Bear-produkter?

DNB ETN er notert på Oslo Børs og kjøpes og selges like enkelt som du han­dler en aksje. Du kan kjøpe andeler til gjeldende markedspris både via nett eller din megler under børsens åpningstid.
 
DNB Markets stiller løpende kurser for kjøp og salg under normale markeds­forhold og differansen mellom priser for kjøp og salg er begrenset til 1,5 % bereg­net ut fra salgspris. I tillegg til å selge andeler over børs vil du også kunne innløse andeler mot DNB Bank ASA etter særskilte regler.
 
Pålydende per andel fremgår av det enkelte produktets vilkår. Etter at produktet er notert vil pris for kjøp og salg være knyttet til utviklingen i det underliggende marked. DNB ETN vil normalt ha en løpetid på 30 år. DNB har som utsteder rett til å innfri andeler med minimum fem dagers varsel.
 

Hvilke kostnader påløper?

Din investering i DNB ETN blir belastet med et administrasjonsgebyr. Adminis¬trasjonsgebyret trekkes fra ved daglig beregning av andelenes verdi, og kan variere for den enkelte ETN.
 
For ETN-er som bruker terminkontrakter (gjelder ETN-er med råvarer som under¬liggende marked), vil deler av midlene plasseres på en rentebærende marginkon¬to. På marginkontoen tilfaller det en rentemargin til DNB. Innskuddsrenter og rentemargin beregnes på daglig basis.

For gearede Bull-produkter som har aksjer eller aksjeindekser som underliggende vil det beregnes en finansieringskostnad. Denne består av en markedsrente påplusset en rentemargin. Finansieringsrenten beregnes for det antallet ganger kapitalen er gearet, slik at Bull x2 vil få denne kostnaden beregnet en gang, Bull x3 to ganger osv. Tilsvarende vil det for Bear-produkter godskrives en innskuddsrente bestående av en markedsrente fratrukket en rentemargin. Innskuddsrenten vil godskrives det antall ganger kapitalen plasseres, slik at Bear x2 vil få innskuddsrenten beregnet tre ganger (opprinnelige innskudd + to ganger short), Bear x3 fire ganger osv. Finansieringsrente eller innskuddssrente og rentemargin legges til eller trekkes fra produktenes verdi på daglig basis.

Bear-produkter vil også belastes en lånekostnad for innlån av aksjer for det antall ganger de underliggende aksjene shortes. F.eks. vil Bear x2 få denne kostnaden beregnet to ganger, Bear x3 tre ganger osv. Denne kostnaden er ikke aktuell for Bull-produkter. Lånekostnaden trekkes fra produktenes verdi på daglig basis.

Ved kjøp eller salg over børs påløper ordinær kurtasje til din megler. Velger du å realisere ved å innløse andeler mot DNB Bank ASA utenfor børs påløper et innløsningsgebyr på 2,00 % av daglig beregnet verdi.
 
En investering i DNB ETN krever at du har en VPS-konto. Det vil påløpe et gebyr for VPS-kontoen(e) avhengig av total beholdning for ett personnummer eller foretaksnummer.

Hvordan behandles lånekostnad i Bear-produkter?

Når man ønsker å shorte aksjer, må man alltid låne inn det antallet aksjer man ønsker å shorte. Til et slik aksjelån vil det være knyttet en lånekostnad målt i % p.a. av aksjenes verdi. Denne kostnaden reflekteres derfor også i våre Bear-produkter, som gir en short-eksponering mot aksjer eller aksjeindekser. Kostnadene kan variere kraftig over tid, aktuelle lånekostnadssatser for de ulike produktene er listet opp under «Alle Bull og Bear-produkter» og vil være basert på markedets prising av utlån av aksjer / DNBs kostnad knyttet til å låne inn aksjene.

Merk at lånekostnaden vil være avhengig av det antallet ganger de aktuelle aksjene er shortet. For et Bear x2 produkt vil f.eks. lånekostnadene beregnes 2 ganger (siden det shortes aksjer for et dobbelt så stort beløp som selve Bear-produktet), for et Bear x3 produkt beregnes lånekostnadene 3 ganger osv.

Hva bør jeg være særlig oppmerksom på med verdiutviklingen i Bull og Bear produkter over tid?

Bull og Bear produkter gir en gearet eksponering mot et underliggende marked, og dermed også en høyere risiko. Det er viktig å være klar over at gearingfaktoren som oppgis kun gjelder på daglig basis (med utgangspunkt i gårsdagens close). Dette innebærer at avkastningen for Bull og Bear produkter over tid vil kunne avvike betydelig fra gearingfaktoren multiplisert med underliggende avkastning. Dette er på grunn av den daglige rebalanseringen/justeringen av eksponeringen som er nødvendig for å opprettholde en fast gearingfaktor på daglig basis.

Selve effekten av den daglige rebalanseringen kan enkelt illustreres gjennom tabellen under som viser to eksempler på sammenhengen mellom utviklingen i underliggende marked og ETN Bull (2x gearing). Tabellene viser at ETN Bull gir en avkastning tilsvarende 2x daglig endring i markedet.

I scenario 1 er markedet tilbake til startnivået etter dag 2, mens ETN Bull har falt 0,31 %. Dette er på grunn av daglig rebalansering for å posisjonere ETN-en til å doble den daglige avkastningen. Utfallet vil naturligvis være bestemt av underliggende markeds trend og volatilitet.  Scenario 2 viser et eksempel der markedet trender i positiv retning. Markedet stiger her totalt 8 % over to dager, mens ETN Bull her stiger 16,31 %, dvs mer enn det dobbelte av markedet.

I tillegg til endringen i aksjekursen, vil din avkastning påvirkes av kostnadene i produktet, men dette er ikke hensyntatt i tabellene under.

Eksempel på effekt av daglig gearing

Scenario 1
Dag Endring marked Verdi marked Endring Bull Verdi Bull
0   100,00   25,00
1 +4,00% 104,00 +8,00% 27,00
2 -3,85% 100,00 -7,69% 24,92
Endring 0,00% 0,00 -0,31% -0,08

Scenario 2
Dag
Endring marked
Verdi marked
Endring Bull
Verdi Bull
0

100,00

25,00
1
+4,00%
104,00
+8,00%
27,00
2
+3,85%
108,00
+7,69%
29,08
Endring
8,00%
8,00
16,31%
4,08

Se også vår presentatsjon og web-tv sending angående dette temaet

Hvilke skattemessige forhold er det som gjelder?

Nedenfor gis en generell beskrivelse av skattemessige forhold som er relevante ved tegning, besittelse og realisasjon av DNB ETN for Investorer bosatt eller hjemmehørende i Norge. Beskrivelsen er en generell orientering, basert på gjeldende norsk skattelovgivning, og tar ikke sikte på å være noen uttømmende juridisk eller skattemessig rådgivning rettet mot den enkelte Investor. Potensielle Investorer bør derfor konsultere sine egne profesjonelle rådgivere. DNB tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler i skattebeskrivelsen eller beslutninger som helt eller delvis er basert på beskrivelsen.   

Privatpersoner
For privatpersoner og øvrige investorer som ikke er aksjeselskaper eller likestilte selskaper vil kapitalgevinster som følge av salg eller innløsning av andeler i DNB ETN være skattepliktig på andelshaverens hånd med en skattesats som for tiden utgjør 27 %. Tilsvarende vil det gis fradrag for tap ved salg eller innløsning av slike andeler.

Kostnader som andelshaveren har hatt til ervervet av andelen (kurtasje) vil inngå i kostprisen og redusere en mulig gevinst som følge av realisasjonen.

Verdien av andeler i DNB ETN inngår i grunnlaget for formuesskatt. Andeler i DNB ETN verdsettes til markedsverdi 1. januar i ligningsåret. Marginal formuesskatt på formue er for tiden 1 % av de ligningsmessig fastsatte verdier.

Aksjeselskaper og likestilte selskaper
Fritaksmetoden gjelder for finansielle derivater som i all hovedsak utleder sin verdi av underliggende aksjer mv. som selv faller inn under fritaksmetoden. Når fritaksmetoden kommer til anvendelse er gevinst ved realisasjon av derivatet skattefri, mens eventuelt tap ikke gir fradragsrett. Utenfor fritaksmetoden beskattes gevinst med 27 %, mens tap gir tilsvarende fradragsrett.

Råvarer vil ikke falle inn under fritaksmetoden. Aksjer hjemmehørende utenfor EØS faller også typisk utenfor fritaksmetoden. DNB ETN med slike underliggende vil derfor typisk falle utenfor fritaksmetoden. DNB ETN med underliggende aksjer hjemmehørende innenfor EØS vil antakelig falle inn under fritaksmetoden (der aksjen også selv omfattes av fritaksmetoden). Men siden det relevante regelverket er basert på kriterier som involverer skjønn og som også kan utvikles over tid, foreligger ingen garanti for at denne forståelsen vil bli lagt til grunn ved ligningen.

Andelshavere som er norske aksjeselskaper er ikke pliktige til å svare formuesskatt.

Hvordan er risikoen ved investering i Bull og Bear-produkter?

Risikoen ved en investering i DNB ETN vil først og fremst være knyttet til utviklingen i det markedet investeringen henter sin avkastning fra.

Risikoen for den enkelte ETN vil være forskjelling og det er derfor viktig at du gjennomgår vilkårene slik disse er fastsatt i Grunnprospekt med Tillegg for DNB Banke ASA og Endelige Vilkår for den enkelte ETN.
Den enkelte investor oppfordres selv til å vurdere de markeder som det enkelte produkt er knyttet opp mot og vurdere alternative investeringer før kjøp. En in­vestering i ETN er ikke kapitalbeskyttet og du kan i verste fall derfor tape hele det investerte beløpet. Du bør derfor ikke investere et større beløp i ETN enn du kan tape.

Generelt anbefaler vi den enkelte investor å fordele sine investeringer på flere produkter og aktivaklasser. Basert på dine investeringsmål, herunder hvor store beløp som skal avsettes i investeringer med forskjellig risiko.

Markedsrisko
Risikoen vil variere blant de ulike ETN-ene da de er knyttet opp mot ulike aktiva-klasser. Risikoen i de underliggende instrumentene kan også variere over tid.  
 
En investering i ETN med gearing vil gi større svingninger i verdiene. ETN med gearing passer derfor best for deg som er villig til å påta deg høy risiko. Risikoen vil (alt annet likt) være høyere jo høyere gearingfaktoren er, og en investering i høyt gearede ETN-er må sees på som svært spekulativ. En investor må være forberedt på å kunne tape store deler av, eller i verste fall hele sitt investerte beløp. En investering i ETN er et investeringsalternativ som alene bør velges av en aktiv investor som følger markedet tett. En ETN med gearing på f eks 200 % innebærer at du vil få 200 % av den daglige endringen i det underliggende markedet. Fordi eksponeringen må rebalanseres daglig vil avkastningen over lengre perioder kunne bli både høyere og lavere enn den daglige gearingfaktoren. Denne rebalanseringseffekten er nærmere illustrert her. Det er viktig å være klar over at rebalanseringseffekten blir kraftigere jo høyere gearingfaktoren er. I tillegg vil din avkastning påvirkes av kostnadene i produktet og eventuelt endring i valutakursen dersom underliggende marked er notert i annen valuta enn norske kroner.

Kredittrisiko
Investor har risiko på sin plassering dersom DNB Bank ASA ikke klarer å gjøre opp sine forpliktelser ved forfallstidspunktet. Prisen på produktet vil i hele lånets løpetid variere med kredittmarkedets oppfatning av DNB Bank ASA som utsteder.

DNB Bank ASA er Norges ledende finansinstitusjon og har en solid kredittrat­ing (A+ hos Standard & Poor’s og Aa3 hos Moody’s, per 30. september 2010).

Likviditetsrisiko
DNB Markets vil være market maker og vil under normale markedsforhold stille løpende kjøps- og salgskurser. Et eventuelt salg av DNB ETN må foretas til markedspris på salgstidspunktet.

Valutarisiko
Eventuell avkastning i DNB ETN vil utbetales i norske kroner, mens enkelte ETN-er kan ha en annen referansevaluta enn norske kroner. Ved en invester­ing i ETN-er med en annen referansevaluta enn norske kroner vil en endring i valutakursen mellom norske kroner og referansevalutaen påvirke avkastningen i produktet.

Hvordan fungerer Bull og Bear produkter med råvarer som underliggende?

For Bull og Bear produkter der råvarer er underliggende er det egenskaper man som investor bør være klar over. I motsetning til aksjer, som er «evigvarende» fysiske eierandeler i et selskap, handles råvarer som tidsbegrensede kontrakter. Kontraktene man handler kalles forward- eller futures-kontrakter. Man handler råvarer i markedet med avtale enten om fysisk levering (forward) eller et kontantoppgjør (future) på en definert dato frem i tid. Dette er den klart vanligste måten som de fleste råvarer handles på i markedet.

Dette innebærer at et Bull eller Bear produkt som henter sin eksponering fra råvarer, med jevne mellomrom må bytte underliggende råvarekontrakt, siden disse etter hvert vil forfalle. Et slikt skifte, der den gamle kontrakten selges og den nye kjøpes, kalles for en rullering. En rullering kan innebære at den nye kontrakten koster mer pr enhet enn den gamle (contango i forwardkurven). En rullering kan også innebære at den nye kontrakten koster mindre pr enhet enn den gamle (backwardation i forwardkurven). Bull og Bear produktenes verdiutvikling vil imidlertid ikke påvirkes av rulleringen i seg selv.

I omtale av «strømprisen» eller «oljeprisen» baserer man seg gjerne på spotprisen eller den råvarekontrakten som til enhver tid har kortest tid til levering, og når det videre skrives om at «strømprisen» (over en lenger tidsperiode) har endret seg med x % eller «oljeprisen» (over en lenger tidsperiode) har endret seg med y %, vil det gjerne være snakk om en avkastning som det ikke er mulig å oppnå som investor, siden kontraktene etter hvert vil forfalle og vil måtte erstattes med nye med lenger løpetid som ikke nødvendigvis koster det samme pr enhet. Dette vil imidlertid ikke påvirke produktets verdi i seg selv.

På samme måte som Bull og Bear produkter basert på aksjer eller aksjeindekser må også råvarebaserte Bull og Bear produkter rebalanseres hver dag for å opprettholde gearingfaktoren. I tillegg har Bull og Bear produkter med råvarer som underliggende gjerne valutarisiko, siden underliggende råvarekontrakt gjerne handles i andre valutaer enn NOK.

Hvordan virker gearingfaktoren i Bull og Bear-produkter?

Gearingfaktoren resettes på daglig basis i Bull og Bear-produktene. Det innebærer at avkastningen i Bull eller Bear-produktet fra et fikseringspunkt til det neste (for Bull og Bear-produkter med aksjer og aksjeindekser som underliggende vil dette alltid være sluttkurs) alltid vil tilsvare avkastningen for underliggende multiplisert med gearingfaktoren (justert for rente og kostnader i henhold til beregningsformel).

Gearingfaktor gjennom dagen, mellom fiksingspunktene, kan imidlertid avvike fra den definerte gearingfaktoren. En investor som kjøper et Bull eller Bear-produkt gjennom dagen vil derfor kunne oppleve en gearing som avviker fra den oppgitte faktoren. Når verdien av underliggende aktiva har steget fra forrige fiksing/sluttkurs gjennom dagen innebærer det at Bear-produkter vil ha en høyere gearing mot underliggende enn den oppgitte faktoren, mens Bull-produkter vil ha en lavere gearing. Dersom underliggende aktiva faller i verdi gjennom dagen blir forholdet motsatt, Bear-produkter vil ha en lavere gearing enn den oppgitte faktoren, mens Bull-produkter vil ha en høyere. Ved store utslag i underliggende gjennom dagen kan avviket fra oppgitt gearingfaktor være betydelig.

Sammenhengen illustreres med eksempelgrafen under (antar her en gearingfaktor for 2 og -2 for hhv Bull- og Bear-produktet).

Gearingfaktoren p Bull og Bear
Gearingfaktoren over flere dager kan også avvike fra den oppgitte. Se mer informasjon om dette under «Spørsmål og svar om Bull og Bear» og «Hva bør jeg være særlig oppmerksom på med verdiutviklingen i Bull og Bear produkter over tid?»
Kontakt Aksjehandel/-analyse
Aksjehandel
915 08940
Åpningstid:
Hverdager 08.00 - 22.00

DNB Markets

Vilkår og avtaler